+90 216 606 55 00

Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) Davası Emsal Karar

Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) Davası Emsal Karar içeriğine siteden erişebilir ve benzeri durumlarda hukuk büromuzun başarılı avukatlarından destek talep edebilirsiniz.

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
23. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2022/2710
KARAR NO : 2022/327


T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I


İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 09/02/2022
NUMARASI : 2022/195 Esas 2022/175 Karar
DAVANIN KONUSU : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 17/10/2022
KARAR YAZIM TARİHİ : 17/10/2022


TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI:

DAVA:

Davacı, Aydın Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/1 esas sayılı dosyası ile görülen alacak davasında, tensiben "Dava değeri olarak gösterilen 162.554.41 TL ile sınırlı olmak üzere bu miktarın %15'i oranında 24.383,16 TL nakdi veya kesin, süresiz teminat mektubu ibraz edildiğinde, davalı ...'ın borca kafi miktarda menkul, gayrimenkul ve 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına dosya değeri üzerinden İİK md 281/2 maddesi uyarınca ihtiyati haciz konulmasına, İİK md 261/1 uyarınca 10 gün içerisinde teminat yatırılmadığı takdirde ihtiyati haczin kendiliğinden kalkmış sayılacağına, " şeklinde karar verildiğini, bu karar üzerine alacaklı ... tarafından Söke İcra Müdürlüğünün 2021/2204 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, herhangi bir tebligat yapılmaksızın davacı adına kayıtlı tüm taşınır, taşınmazlar haciz konulduğunun, taşınmazlara alıcı çıkması sebebiyle Tapu Müdürlüğüne gidildiğinde 25.10.2021 tarihinde öğrenildiğini, Aydın Asliye Ticaret Mahkemesince kafi miktarda menkul, gayrimenkulve 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına dosya değeri üzerinden İİK md 281/2 maddesi uyarınca ihtiyati haciz konulmasına karar vermiş ise de İcra Müdürlüğü'nce yaklaşık 2 milyon TL değerindeki bütün taşınmazlara haciz konulmasının açıkça hukuka aykırı olduğunu, haciz konulurken İcra Müdürlüğü'nce hiç bir kıymet takdiri yapılmadığını ileri sürerek ... İli, ... İlçesi, ...eltikçi Mahallesi, ... Ada, ... Parsel sayılı taşınmazın 10 ve 11 nolu bağımsız bölümleri üzerindeki aşkın haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:

Davalı, davanın süresi içinde açılmadığını, takibin alacak davasına dayalı ihtiyati hacze dayalı olduğunu, bu nedenle borçlunun adına kayıtlı tüm taşınmazları üzerine haciz konulmasında hukuka aykırılık olmadığını, davacının aşkın haciz iddiasının yasal ve somut dayanağı olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR:

Davanın ilk açıldığı Söke İcra Hukuk Mahkemesince; Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği ihtiyati haciz kararının, ihtiyati tedbir mahiyetinde olup, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasında İcra Müdürünün infaz memuru olarak görev yaptığı, HMK'nın 394. Maddesine göre, ihtiyati tedbirin infazına ilişkin şikayetler hakkında inceleme görevinin kararı veren Mahkemeye ait olduğu, İcra Mahkemesi Hakiminin bu hususta inceleme yapma görev ve yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle "Dava dilekçesinin görev yönünden reddine, Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, HMK'nın 20. Maddesi uyarınca, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde talep edilmesi halinde dosyanın görevli Aydın Asliye Ticaret Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, " karar verilmiştir.

Dosyanın gönderildiği Aydın Asliye Ticaret Mahkemesince; ihtiyati haciz kararının genel koşullarına itirazın, kararı veren mahkemeye, haciz işleminin tatbikine ilişkin itirazların ve şikayetlerin ise icra mahkemesine yapılması gerektiği, eldeki davada borçlunun itirazının, ihtiyati haciz kararının genel şartlarına ilişkin olmadığı, Mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının "borca kafi miktar" için verilip taşkın hacze sebebiyet verecek mahiyette olmadığı, taşkın haciz iddiasının; ihtiyati haciz kararından değil icra memurunun işleminden kaynaklandığı ve memur muamelesini şikayet mahiyetinde olduğu, inceleme yerinin icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu İcra Mahkemesi olduğu gerekçesiyle "Açılan davada HMK'nun 114/1-c maddesinde düzenlenen göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğundan HMK'nun 115/2. maddesi gereğince DAVANIN USULDEN REDDİNE, Dosyanın görevli ve yetkili Söke İcra Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, " karar verilmiştir.
GEREKÇE:

İİK'nun 266. maddesi gereğince; borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını genel mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.
Somut olayda; Davalı alacaklı tarafından Söke İcra Müdürlüğünün 2021/294 esas sayılı takip dosyası ile muhtelif tarih ve miktarlı faturalara dayalı olarak davacı borçlu hakkında 15/02/2021 tarihinde ilamsız takip başlatıldığı, davacı borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklı tarafından 01/09/2021 tarihinde Aydın Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/1 esas sayılı dava dosyası ile açılan itirazın iptali davası sırasında, talep üzerine tensiben ihtiyati haciz kararı verildiği, bu kez alacaklı vekilinin ihtiyati haciz kararını Söke İcra Müdürlüğünün 2021/2204 esas sayılı takibine konu ederek infazını istediği, icra dairesince konulan hacizlerin taşkın haciz olduğu iddiası ile eldeki davanın açıldığı görülmektedir. Bu durumda, ihtiyati haciz kararı, aynı alacak için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali davasında verilmiş olduğundan takibe başlandıktan sonra verilen ihtiyati hacizde taşkın haczin kaldırılması talebini inceleme görevi icra mahkemesine aittir.
Açıklanan nedenlerle, Söke İcra Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 21 ve 22. maddeleri gereğince Söke İcra Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,
Dosyanın merci tayini talep eden mahkemesine iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1-c maddesi uyarınca kesin olmak üzere 17/10/2022 günü oybirliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.