+90 216 606 55 00

Araç Değerinin Azalması Yargıtay Kararı

Araç Değerinin Azalması Yargıtay Kararı içeriğine web sitemizden erişin ve aklınıza takılan hususların tamamı için alanında uzman FD Partners avukatlarına danışın.

T.C.
İSTANBUL
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/636 Esas
KARAR NO : 2020/546

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 12/11/2019
KARAR TARİHİ : 03/11/2020


Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamaları sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle : Müvekkiline ait ... plakalı 2006 model ... aracın 07/08/2018 tarihinde ... otoyolunda seyir halindeyken önündeki araçların durması üzerine durduğunu, müvekkiline ait araç durmasına rağmen arkadan hızla gelen davalı şirket sigortalısı ... plakalı kamyon duramayıp müvekkilinin aracına arkadan çarptığını, müvekkilinin aracı da çarpmanın etkisiyle önündeki araca çarptığını, müvekkilinin aracının hem arka hem de ön kısımlarında hasar meydana geldiğini, dava konusu trafik kazası müvekkilinin aracına arkadan çarpma şeklinde meydana gelmiş olup işbu kazada davalı şirket sigortalısı olan kamyonun %100 kusurlu bulunduğunu, müvekkiline ait aracın onarımı yapılmış olsa da 2.el piyasa değerinin azaldığını, kazadan önceki değerini kaybettiğini, müvekkilinin herhangi bir kusurunun bulunmadığını, trafik kazası nedeni ile aracında meydana gelen değer kaybı için fazlaya ait talep hakkı saklı kalmak üzere şimdilik 1.000-TL tazminatın ödenmesi için işbu davanın açılması zarureti hasıl olduğunu beyan ile yukarıdaki açıklı gerekçelerle davanın kabulünü, fazlaya ilişkin hak ve alacaklar saklı kalmak ve alacak değerinin tam ve kesin olarak belirlendiği aşamada HMK 107 madde hükmü gereğince arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00-TL değer kaybının 07/08/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasa faizi ile birlikle davalıdan alınarak taraflarına verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini arz ve talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkili şirket tarafından sigortalanmış olan ... plakalı aracın 07/08/2018 tarihinde işletilmesi sırasında trafik kazası meydana geldiğini, davayı kabul anlamına gelmemekle birlikte müvekkili şirket maddi tazminat talepleri açısından poliçe limitleri dahilinde ve sigortalı aracın sürücüsünün kusuru oranında davacının zararlarını gidermekle yükümlü olduğunu, Trafik kaza tespit tutanağı incelendiğinde, müvekkili şirket sigortalısının kazanın gerçekleşmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığını, müvekkili şirket kusur oranında zararları gidermekle yükümlü olduğundan ötürü kazaya karışan araçların kusurunun belirlenmesi amacıyla kusur incelemesi yapılmasını talep ettiklerini, davacının değer kaybı talebine konu aracının yaklaşık on dört yaşında ve 125.000 km'nin üstünde olduğunu ve kazanın gerçekleşmesinde kusuru bulunduğunu beyan ile davanın reddedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava, trafik kazası nedeniyle araçta oluştuğu iddia olunan değer kaybı zararının tazmini talebine ilişkindir.

Mahkememizce dava konusu araçta meydana gelen değer kaybının hesaplanması için dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi tarafından dosyaya sunulan 28/08/2019 tarihli bilirkişi raporunda sonuç olarak "..dava konusu araç sürücüsü (... plaka sayılı ... marka araç sürücüsü) dava dışı ...’nın kusursuz olduğunu, davalı tarafa sigortalı araç sürücüsü dava dışı (... plaka sayılı araç sürücüsü) ...’ün %100 ranında kusurlu olduğunu, 07/08/2018 tarihinde meydana gelen kazaya ait trafik kazası tespit tutanağındaki tespitlerin ... plakalı araçta meydana gelen maddi hasar ile uyumlu olduğunu, hasarın durumunun kazanın oluş şekline alınan darbelere uygun olduğunu, davalı ... tarafından %100 kusurlu olan sigortalısı ... plakalı araç için tanzim edilen ve kaza tarihi olan 07/08/2018 gününde geçerli ... nolu başlangıç ve bitiş tarihi 25/01/2018-25/01/2019 olan poliçe bulunduğunu, davacı tarafın ... plaka sayılı ... marka/tip, 2006 model aracında dava konusu 07/08/2018 tarihinde meydana gelen kaza nedeniyle (İstanbul bölge adliye mahkemesi 9. Hd E.2017/344 k.2017/351 nolu karan doğrultusunda), aracın km'si de dikkate alındığında "Karayolları Motorlu Araçlar Z. M. S. Sigortası Genel Şartları" tebliği ekinde yer alan tablo kullanılarak yapılan hesaplamaya göre (Sonuç negatif çıktığından) değer kaybı oluşmadığını" belirtmişlerdir. Sunulan rapor hüküm kurmaya elverişli kabul edilmiştir.

Tüm dosya kapsamının değerlendirilmesi neticesinde; davacıya ait ... plakalı araç ile ... hakimiyetindeki araç ile ... hakimiyetindeki davalı ... nezdinde 25/01/2018-25/01/2019 tarihleri arasında geçerli ZMMS poliçesi ile sigortalı olan ... araç arasında 07/08/2018 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle davacıya ait araçta hasar meydana geldiği, alınan bilirkişi raporu ile tespit edildiği üzere kazada dava dışı sürücü...'ün %100 oranında kusurlu olduğu ve davalı ... Şirketinin de ZMMS poliçesi nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu uyarınca davacının zararlarından sürücüsünün kusuru oranında sorumlu olduğu, bununla birlikte dava konusu 2006 model aracın kilometresi dikkate alındığında araçta değer kaybı oluşmadığı tespit edilmiş olup, davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM : Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davanın reddine,
2-Karar ve ilam harcı 54,40 TL'den peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile kalan 10,00 TL'nin davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına,
5-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca reddedilen dava değeri üzerinden davalı vekili lehine hesaplanan 1.000,00-TL nisbi vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda kesin olarak karar verildi. 03/11/2020

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.