+90 216 606 55 00

Banka Kiralık Kasa Ziynet Eşyaları Emsal Karar

Banka Kiralık Kasa Ziynet Eşyaları Emsal Karar içeriğini sitemizden hemen inceleyin ve bu konuya benzeri olan tüm durumlar için profesyonel bir destek alabilmek için FD Partners Hukuk Bürosu'nu hemen arayın.

T.C.
İSTANBUL
9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2021/227 Esas
KARAR NO:2021/290

DAVA:Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ:05/12/2014
KARAR TARİHİ:05/04/2021


Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP : Davacı vekili mahkememize verdiği 15/12/2014 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı ... ... şubesinde beş yıl kadar önce kasa kiraladığını, ziynet eşyalarının bu kasada muhafaza altına alındığını, müvekkilinin en son 2009 tarihinde bir kısım ziynet eşyalarını da kiralık kasasına kilitlemiş olup hırsızlık olayından haberdar olduğu 28/01/2013 tarihine kadar bahse konu kiralık kasasını açmadığını, bu hususların banka kayıtlarında sabit olduğunu, banka yetkililerinin müvekkilini arayarak kasa işlemleri ile ilgili kontrol yapılmasını talep ettiklerini, müvekkilinin 28/01/2013 tarihinde bankadaki kasasını açtığında ziynet eşyalarının tamamına yakınının olmadığını fark ettiğini, polis marifetiyle durumun tutanak altına alındığını, müvekkilinin müdahil bulunduğu yargılama dosyasında gerekse diğer kasa hırsızlık dosyalarında ortaya konan deliller ve banka çalışanlarının ifadelerinin bankadaki düzensizliği kanıtladığını, davalı bankanın kamera kayıt sisteminin günlerce çalışmadığını, kasa bölümü anahtarlarının hiçbir şekilde muhafaza altında tutulmadığını, müvekkilinin müştekisi bulunduğu ceza yargılamasında ve benzer nitelikteki diğer ceza dosyalarında dile getirilen olaylar banka çalışan ifadeleri ile birlikte değerlendirildiğinde davalı bankanın ücret karşılığında muhafaza amacıyla kendisine teslim edilen eşyaları korumak yönünden gerekli özeni göstermediğini, davalı bankanın taraflar arasındaki anlaşmaya uygun davranmadığını, bedeli karşılığında belirli bir hizmet sunmayı üstlendiğini, ağır kusur ve özensiz tutumu nedeniyle bu hizmeti ifa etmemiş olduğunu ve müvekkilini ağır zarara uğrattığını, bu nedenlerle davanın kabulü ile şimdilik 100.000 TL maddi ve 25.000 TL manevi olmak üzere HMK 107.maddesi hükmü gereğince tahkikat sonucu belirlenecek zarar tutarının ihtarname tarihinden itibaren banka reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:Davalı vekili mahkememize verdiği 05/01/2015 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili bankanın ... şubesinden gerçekleşen kasa hırsızlığı olayına ilişkin davacının müşteki olduğu ....Asliye Ceza Mahkemesinde... E.sayılı yargılama sonucu müvekkili bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan sanık ...'in taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan mahkum edildiğini, müvekkili ile davacı arasında belirli bir ücret mukabilinde kiralık kasayı kullanma sözleşmesi akdedildiğini, kiralık kasaların BK 248.maddesi anlamında bir adi kira sözleşmesi mahiyetinde olduğunu, davacının talep ettiği 100.000 TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı iddiasıyla maddi tazminat, 25.000 TL manevi tazminat talep ettiğini, öncelikle davacının kasa içindeki ziynet eşyalarının varlığını ve ne şekilde elde ettiğini maddi zararı, belgeleri ile ispat etmesi gerektiğini, bankanın kasadaki eşyaların ne olduğunu bilme imkanı bulunmadığını, kasa içindeki ziynet eşyasının değerinin davacı tarafından bilinmesi gerektiğini, bu nedenle davacının fazlaya dair haklarının saklı tutulmasının anlaşılamadığını davacının bu yöndeki talebi ile faiz talebinin reddinin gerektiğini, bu nedenlerle davanın reddini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Mahkememizce yapılan yargılama, taraf beyanları, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; Dava; davalı bankanın vermiş olduğu kiralık kasa hizmetinden doğan zarardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Bilirkişiler ... ve ...'tan 24/02/2016 tarihinde alınan raporda; Bankanın davacıya tahsis ettiği kiralık kasada meydana gelen hırsızlık olayından dolayı bankanın gerekli özeni göstermediği, Güvenlik ve Koruma açısından gerekli tedbiri almadığı, bundan dolayı ağır bir kusur ve sorumluluk altına girdiği, sorumluluk tutarının ise 23/02/2016 tarihi itibariyle 89.940,00 TL olarak hesaplandığı, davacının manevi tazminat talebi ile tarafların diğer taleplerinin Mahkemenin yetki ve takdirleri içinde olduğu mütalaa edildiği anlaşıldı.

16/12/2016 tarihinde alınan ek raporda sonuç olarak; Bankanın davacıya tahsis ettiği kiralık kasada meydana gelen hırsızlık olayından dolayı bankanın gerekli özeni göstermediği, güvenlik ve koruma açısından gerekli tedbiri almadığı, bundan dolayı ağır bir kusur ve sorumluluk altına girdiği, sorumluluk tutarının ise davacının polis karakolunda verdiği ifadede tutulan beyan tutanağına göre belirlenen ziynet eşyası üzerinden 23/02/2016 tarihi itibariyle 89.940,00 TL olarak hesaplandığı, davacının Banka Teftiş Kurulu'na verdiği ifadede tutulan beyan tutanağına göre belirlenen ziynet eşyası üzerinden bu ek raporumuzda 05/12/2014 dava tarihine göre 35.533 TL, 35.533,00/88,90 = 399,69 has altına tekabül ettiğini, günümüz değeri ile ederlerinin 399,69 * 130,00 TL = 51.960,00 TL olarak hesaplandığı, piyasada ayarı, gramı ve günlük satış fiyatı belli olduğundan, bu değerler üzerinden maddi değeri tespit edilen ziynet eşyasının ödeme günündeki altın, ayar ve gram satış fiyatı üzerinden de veya hesaplama tarihlerinden tahsil tarihine kadar geçecek sürelere reeskont avans faizi talep edilebileceği, Yargıtay kararlarında belirtilen banka çalışanlarının ifadelerine baş vurulması ile davacının sosyal ve ekonomik durumunun araştırılması beyanının gerçek olup olmadığı, hususu ve davacının manevi tazminat talebi ile tarafların diğer taleplerinin Mahkemenin yetkisinde olduğunun mütalaa edildiği anlaşıldı.
07/06/2016 tarihinde alınan 2. ek raporda sonuç olarak; toplam altın ağırlığı, 397 gram, gram fiyatı 76,50 TL üzerinden; 30.370,50 TL 2 adet Cumhuriyet altını, 22 çeyrek altın, küpe, altın künye, taşlı taşsız yüzük bedeli de 2.866,50 TL olmak üzere 33.237,00 TL olarak tespit edilmiştir. Davacı vekili itiraz dilekçesinde "...kuyumcu bilirkişi tarafından tespit edilen altın gramajlarının gerçeği yansıtmadığını, kasada muhafazada bulunan ziynetlerin gerçek değerinin 70.000 TL ile 100.000 TL arasında olduğunu, bunların bir kısmının paha biçilmez değerde olduğunu, kasa içeriğinin müvekkilinin mal varlığının yüzde bir mertebesinde dahi bulunmadığını, dosyaya sunulu ekonomik durum raporu ile sabit olduğunu..." beyanına ilişkin olarak; her iki değer tespitinde açık bir fark olduğu, görülmektedir. Bu nedenle yaklaşık bir tespitin olması için her iki tespitin ortalamasının gerektiği kanaatindeyiz. İlk tespitte toplam altın gramı 836 gr olarak tespit edilmiş, ikinci tespitte ise aynı adetteki altınlar 397 gr olarak tespit edilmiştir. Buna göre; 836 gr + 397 gr = 1.233 gr / 2 = 616 gr üzerinden, ayrıca 2 adet cumhuriyet altını, 22 çeyrek altın, küpe, altın künye, taşlı taşsız yüzük bedeli ve tarihi değerleri ile işçilik de ilave edilmek suretiyle bir hesaplama yapılması hususunun hakkaniyetli olacağı mahkemenin taktirlerindedir. Mahkemece de ortalama gram ağırlığı dikkate alınarak hesaplama uygun görüldüğü takdirde; ortalama altın gram tutarı üzerinden hesaplama yapılarak taktirleri sayın mahkemeye bırakılmıştır. Haksız fiil 04/06/2013 tarihi itibariyle ziynetlerin toplam değeri 63.856,80 TL olarak hesaplanmaktadır. Dava tarihi 05/12/2014 itibariyle ziynetlerin toplam değeri 63.856,80 TL üzerinden TCMB bankasının Reeskont - Avans faizi üzerinden yapılan hesaplamada 63.856,80 TL asıl alacak, 3.834,91 TL işlemiş reeskont avans faizi = 67.691,71 toplam davacı alacağı olarak hesaplanmaktadır. Alacak tamamen tahsil edilinceye kadar asıl alacak 63.856,80 TL üzerinden değişen oranlarda reeskont - avans faiziyle birlikte talep edilebileceğinin mütalaa edildiği anlaşıldı.

Mahkememiz 12/06/2018 tarihli duruşmasında "Davacının maddi tazminat davasının kısmen kabulüne, 33.237 TL nin talep ile bağlı kalınarak 04/06/2013 tarihinden itibaren reskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin maddi tazminat talebinin reddine, davacının manevi tazminat davasının reddine," kararı verildiği görülmüştür. Bu karara karşı davalı vekili ve davacı vekili istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14.Hukuk Dairesi 2019/472 Esas 2021/277 Karar 04/03/2021 tarihli ilamında "HMK'nın 353/1.a.3. maddesi uyarınca, kararı veren İlk Derece Mahkemesinin görevli olmadığı, görevli mahkemenin İstanbul Tüketici Mahkemesi olduğu anlaşılmakla, İlk Derece Mahkemesinin istinafa konu kararının KALDIRILMASINA, davanın yeniden görülmesi için dosyanın görevli ... Nöbetçi Tüketici Mahkemesine fiziken ve UYAP üzerinden derhal gönderilmek üzere, kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine," kararı verildiği görülmüştür.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14.Hukuk Dairesi 2019/472 Esas 2021/277 Karar 04/03/2021 tarihli kaldırma ilamında belirtildiği üzere; dosyanın görevli .. Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmek üzere ... Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosuna gönderilmesine dair karar verilmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-)Davacı tarafça açılan DAVANIN, HMK 114/1-c maddesi gereğince mahkememizin görevsiz olması nedeniyle dava şartı yokluğundan HMK 115/2 maddesi gereğince USULDEN REDDİ ile, Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-)HMK 20/1 maddesi gereğince, kararın kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde talep halinde dosyanın görevli ve yetkili ... TÜKETİCİ MAHKEMESİNE tevzi edilmek üzere İstanbul Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosuna GÖNDERİLMESİNE, aksi halde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine,
3-)Harç, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve gider avansı hususunun görevli mahkemece değerlendirilmesine,
Dair tarafların yokluğunda dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize sunulacak veya gönderilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/04/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.