+90 216 606 55 00

Emsal Yargıtay Kararları

 • E.:2022/2496

  Kiralananın tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için, kiralananın fiilen boşaltılması yeterli değildir. Kiralananın anahtarının usulünce kiraya verene teslim edilmesi gerekir. 

  E.:2022/2496 K.:2022/4921 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
 • 2022/4240 E.

  Görevsiz mahkemede arabuluculuğa başvurmadan açılan davanın dosya görevli mahkemeye gelmeden arabuluculuğa başvurulduğu takdirde dava şartının usulen yeri getirildiğinin kabulü gerekir. 

  2022/4240 E. 2022/6367 K. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
 • 2016/16861 E.

  Eşten habersiz kredi çekmek güven sarsıcı davranış olup boşanma sebebidir. 

  2016/16861 E. 2018/5575 K. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
 • E.:2009/12238

  Kiracının tahliye taahhüdünü boş olarak verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenmez. Belgeyi imzalayarak boş olan kısmın ne şekilde doldurulacağını peşinen kabul etmiş sayılır.  

  E.:2009/12238 K.:2010/2452 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
 • E.:2020/1780

  Evi terk edip giden kadın hayatın olağan akışı gereği ziynet eşyasını da yanında götürmüş sayılır. Aksi kadın tarafından ispat etmelidir.

  E.:2020/1780 K.:2020/2680 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
 • 2016/29241 E.

  Banka dekontu tek başına borç verildiğini kanıtlamaz. Bu yüzden birine borç verirken havale açıklamasında borç olduğunu belirtmelisiniz. 

  2016/29241 E. 2018/12294 K. Yargıtay 4. Ceza Dairesi
 • 2017/458 E.

  Hali hazırda mevcut kiracıyla kira sözleşmesi yenilenerek yeni başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalanırsa TBK 347'deki 10 Yıllık süre yeni imzalanan sözleşmede yer alan tarihten başlar.  

  2017/458 E. 2021/614 K. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • Esas No:2014/4896

  Hisseli taşınmazda hissedarlardan her biri kendi hissesi için bağımsız olarak kira tespit davası açabilir…

  Esas No:2014/4896 Karar No:2014/14577 6. Hukuk Dairesi
 • 2023/4282 Esas

  Kira sözleşmesinde birden fazla kiralayanın bulunması durumunda bu kişiler arasında zorunlu takip ve dava arkadaşlığı vardır. Bu sebeple kiralayanlardan yalnızca biri tarafından başlatılan icra takibine istinaden açılan itirazın kaldırılması ve tahliye davasının reddi gerekir.

  2023/4282 Esas 2023/4262 Karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
 • 2022/5778 Esas

  Tacir olan kiracının USD üzerinden kira sözleşmesi imzalaması, kira sözleşmesinde uyarlama davası açılamayacağının kararlaştırılması ve TBK m. 138'i konu alan kira bedelinin uyarlanması davasına ilişkin karar.

  2022/5778 Esas 2023/173 Karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
 • E. 2019/3100

  İşletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işveren objektif ve tutarlı olmalı keyfi hareket etmemeli ve feshe son çare olarak başvurması gerekmektedir. 

  E. 2019/3100 K. 2019/11547 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
 • E. 2019/11010

  Oyun hesabının hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi TCK'nın 244. maddesindeki "Bilişim Suçu"nu oluşturmaktadır. 

  E. 2019/11010 K. 2020/568 Yargıtay 2. Ceza Dairesi
 • E. 2019/6170

  Vasiyet yapan, hiçbir sebep göstermeden ve kimsenin iznini almadan istediği zaman vasiyetinden dönebilir. 

  E. 2019/6170 K. 2020/105 Yargıtay 3.Hukuk Dairesi
 • E. 2020/821

  Reçetesiz antibiyotik satışı kabahat yapılan satışlarda, eczacıya her satış için idari para cezası verilmelidir.

  E. 2020/821 K. 2021/1558 Yargıtay 19. Ceza Dairesi
 • E. 2019/341

  Senedin sonradan doldurulduğunu iddia eden taraf, bu iddiasını yazılı delille ispatlamak zorundadır. 

  E. 2019/341 K. 2020/1368 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
 • E. 2013/4355

  Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin kusurlu olması halinde maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulü gerekir. 

  E. 2013/4355 K. 2016/5153 Danıştay 15. Daire
 • Esas No: 2017/1770

  Kiracı ve kiraya veren arasında ceza davaları olması hâlinde, kira ilişkisi çekilmez hâle geleceğinden tahliye kararı verilmelidir.

  Esas No: 2017/1770 Karar No: 2021/1738 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • Esas No: 2017/1014

  Alacak davalarında, WhatsApp ve benzeri elektronik ortamlardaki yazışmalar; belge ve delil niteliğindedir.

  Esas No: 2017/1014 Karar No: 2020/4488 13. Hukuk Dairesi
 • Esas No: 2017/2914

  Konut ve çatılı işyerlerinde sözleşmenin uzaması hâlinde, belirsiz süreli hale gelmez.

  Esas No: 2017/2914 Karar No: 2017/13808 3. Hukuk Dairesi
 • Esas No: 2017/5914

  Kira bedelinin tespiti davalarında kira bedeli belirlenirken; kiracının eski kiracı olduğu gözetilerek %10 - 20 oranında, hakkaniyete uygun bir miktarda indirim yapılması gerekmektedir.

  Esas No: 2017/5914 Karar No: 2019/1063 3. Hukuk Dairesi
 • Esas No:2020/4384

  Tapuda düşük gösterilen satış bedeli ön alım davası açılmadan önce vergi dairesine gidilip düzelttirilirse önalım bedeli, tapu bedeli değil; vergi dairesinde düzeltilen bu bedel olacaktır.

  Esas No:2020/4384 Karar No:2021/86 14.Hukuk Dairesi
 • Esas No: 2014/10219

  Davalı kiracı, davacının ihtarı üzerine kira bedelini 8.500 TL olarak ödemeye başlamış olması hâlinde, bu durumda mahkemece tespit edilen kira bedeli; bu miktardan aşağı olamaz.

  Esas No: 2014/10219 Karar No: 2014/12341 6. Hukuk Dairesi
 • 2017/1473 Esas

  Boşanma kararı kesinleşmeden kocanın yeni bir ilişkiye başlaması, boşandığı eşin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı için, koca aleyhine tazminata hükmedilmesi gerekir.

  2017/1473 Esas 2018/1824 Karar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • 2018/9989 Esas

  Senet üzerinde bulunan her iki imzanın da şirket kaşesi üzerinde olması halinde şahsi sorumluluk yoktur.

  2018/9989 Esas 2019/579 Karar 12. Hukuk Dairesi
 • 2019/4369 E

  Kişinin bir daha kanıt elde etme ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı, ani gelişen durumlarda; kişisel verileri kaydetme, ele geçirme ve yayma eylemleri hukuka aykırı değildir.

  2019/4369 E 2019/8633 K 12. Ceza Dairesi
 • 2020/4757 E.

  Vekil ile takip edilen davada asil duruşmada bizzat bulunsa dahi tebliğin ona değil,vekiline yapılması zorunludur.Ancak şahsa bağlı işlemlerde tebligatın vekile değil,bizzat asile yapılması yasal zorunluluktur.

  2020/4757 E. 2021/1975 K. 9. Hukuk Dairesi
 • 2014/1440 Esas

  İşçinin mobinge maruz kaldığı konusunda işveren aleyhine şikayette bulunması sonucu işveren tarafından yapılan fesih geçersizdir.

  2014/1440 Esas 2014/13116 Karar 9. Hukuk Dairesi
 • Esas: 2021/3864

  Sanık tarafından katılana yönelik söylendiği kabul edilen “a...k... yerinde herkes işini yapacak” sözlerinin katılanı hedef alarak söylenmemesi nedeniyle katılanın onur, şeref ve saygınlığına saldırı olarak değerlendirilemez.

  Esas: 2021/3864 Karar:2021/20597 4.Ceza Dairesi
 • EN:2018/7988

  Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırılması, dava dilekçesi ve duruşma oturum gününün davalıya tebliğe çıkartılması mahkemenin görevidir.Bu konularda davacı tarafa süre ve kesin süre verilemez.

  EN:2018/7988 KN:2020/2123 8.Hukuk Dairesi
 • Esas N:2017/2960

  Günlük kıyafetler ile kamuya açık alanda çekilen resimler kişisel veri niteliğindedir. Daha önce kişinin kendi sosyal medya hesabında yayınlanması üçüncü kişilere yayınlama hakkı vermez.

  Esas N:2017/2960 Karar N:2018/1541 12.Ceza Dairesi
 • Esas N:2016/6973

  Sahte fatura kullanma eylemi yargılama sırasında sahte fatura düzenleme suçuna dönüştürülemez. Ayrı inceleme raporu, ayrı mütalâa, ayrı iddianame ve ayrı muhakeme gerekir.

  Esas N:2016/6973 Karar N:2019/6512 11.Ceza Dairesi
 • Esas N:2016/2332

  Yetki belgesi vekaletname hükmünde olup, yetki belgeli avukat kusuruyla verdiği zarardan asile karşı diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

  Esas N:2016/2332 Karar N:2018/11444 13.Hukuk Dairesi
 • Esas N:2019/5897

  Avukat mazeretinde sebep belirtmese dahi mazeret dilekçesi geçerli kabul edilerek yargılamaya devam olunur.

  Esas N:2019/5897 Karar N:2020/2229 21.Hukuk Dairesi
 • 2018/5887 E.

  Konut araması sırasında komşularından bir kişinin eksik bulundurulmuş olması nedeniyle arama sırasında elde edilen deliller hukuka aykırı olup hükme esas alınamaz.

  2018/5887 E. 2020/3545 K. Yargıtay 20. Ceza Dairesi
 • 2015/6655 E.

  Kiracının, verilen 30 günlük süreye rağmen ödenmeyen kira bedelini (35 kuruş) eksik ödediğinden, 0.35 TL üzerinden itirazın kaldırılmasına ve tahliyeye karar verilmesi gerekir.

  2015/6655 E. 2015/10585 K. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
 • 2021/749 E.

  Tefecilik suçunda, faizle tefeciden ödünç para alan kimse mağdur değildir. Bu kişiler suç siyaseti gereği cezalandırılmayan hukuka aykırı ilişkinin tarafı olup, davaya katılma hakları yoktur.

  2021/749 E. 2021/3171 K. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
 • 2017/1931 E.

  Düğün merasimi, Türk kültüründe bir nevî evliliğin ilanı niteliğinde olduğundan, davetiyelerin dağıtılmasına rağmen söz verilen düğünün yapılmaması; boşanma sebebidir.

  2017/1931 E. 2019/340 K. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • 2017/1099 E.

  Davacının aracında oluşan değer kaybının varlığının ve miktarının belirlenebilmesi ancak tahkikattan sonra mümkün olabileceği için bu konuda belirsiz alacak davası açılması mümkündür.

  2017/1099 E. 2019/460 K. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • 2020/13111 E.

  Adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan arama hukuka aykırı olduğundan bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamaz.

  2020/13111 E. 2021/6725K. Yargıtay 10. Ceza Dairesi
 • 2016/6143 E.

  İşçiyi hafta tatilinde (10 dakika bile olsa) çalıştıran işveren, işçiye hafta tatili için 1,5 günlük ücret vermek zorundadır.

  2016/6143 E. 2019/18054 K. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
 • 2016/12054 E.

  Site içerisinde bulunan konutlara hırsız girmesi sonucu oluşan maddi kayıptan, gerekli önlemleri almayan site yönetimi ve güvenlik şirketi zorumludur.

  2016/12054 E. 2017/10564 K. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
 • 2015/20587 E.

  İşveren, işçinin yazılı rızasını almadan maaşını düşüremez. Maaşı rızası dışında düşürülen işçi, istifası halinde kıdem ve ihbar tazminatı alabilecektir.

  2015/20587 E. 2018/13156 K. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
 • 2021/4228 E.

  Oturduğu taşınmazı mahkeme kararı uyarınca tahliye etmesi gereken kişinin bu karara uymayıp işgali sürdürmesi; Hakkı Olmayan Yere Tecavüz suçunu oluşturur.

  2021/4228 E. 2023/162 K. Yargıtay 8. Ceza Dairesi
 • 2013/3439 E.

  Ayrı odalarda yatmak ve notlar yazarak iletişim kurmak çiftler arasında sevgi ve saygının bittiğini gösterir ve boşanma sebebidir.

  2013/3439 E. 2013/27252 K. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
 • 2017/6873 E.

  Hukuka uygun yöntemlerle elde edilmeyen iletişimin tespiti tutanaklarına istinaden alınan ikrar, hukuka aykırı delillere dayandığından suçun sübutunda delil olarak değerlendirilemez.

  2017/6873 E. 2020/7184 K. Yargıtay 5. Ceza Dairesi
 • 2018/4099 E.

  Meslek liselerinde staj yapıp ücret alamayan öğrenciler, staja devam çizelgesi ile dava açması halinde bu ücreti almaya hak kazanır.

  2018/4099 E. 2019/2948 K. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
 • 2011/5602 E.

  Trafikte seyir halindeki aracı takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin eylemleri kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarını oluşturur.

  2011/5602 E. 2011/3661 K. Yargıtay 12. Ceza Dairesi
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.