+90 216 606 55 00

Kooperatif ortaklığına dayalı Tapu İptali ve Tescil istemi Emsal Karar

Kooperatif ortaklığına dayalı Tapu İptali ve Tescil istemi Emsal Karar içeriğine web sitemizden gözatabilir, benzeri hususların tamamı için profesyonel destek almak isterseniz FD Partners Hukuk Bürosu'nu arayabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ :ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ :09/02/2024
DAVANIN KONUSU :Tapu İptali Ve Tescil
MAHKEMESİ :ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ :12/12/2023
DAVANIN KONUSU :Tapu İptali ve Tescil
KARAR TARİHİ :18/04/2024
KARAR YAZIM TARİHİ :18/04/2024


Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti:Davacı vekili Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde özetle; Kooperatif ortaklığına dayalı olarak müvekkillerinin murisi ... üyeliğine tekabül eden ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ...ada, ... parselde kayıtlı ... blok, Kat:... Daire: ... ve ... blok, .... .... nolu dükkan'ın müvekkilleri adına tapuda devrinin yapılarak müvekkilleri adına tescili ve fiilen teslimi ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla bu taşınmazların teslim tarihinden (17/07/2001) bu güne kadar işlemiş olan şimdilik 500 TL kira bedelinin yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava ettiği, yapılan yargılama sonucunda Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 12/12/2023 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı kararı ile davaya bakmakla görevli mahkemenin Antalya Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu kanaatiyle görevsizliğine karar verildiği, Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi ise 09/02/2024 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı kararı ile davaya bakmakla görevli mahkemenin Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu kanaatiyle karşı görevsizlik kararı verildiği, her iki mahkeme arasında görev uyuşmazlığının doğduğu, sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir.
Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:
Dava, kooperatif ortaklığına dayalı Tapu İptali ve Tescil istemine ilişkindir.
Davacı taraf, Kooperatif ortaklığına dayalı olarak müvekkillerinin murisi ... üyeliğine tekabül eden ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... ada, ... parselde kayıtlı ... blok, Kat:... Daire: ... ve ... blok, ... ... nolu dükkan'ın müvekkilleri adına tapuda devrinin yapılarak müvekkilleri adına tescili talep ettiğine göre, uyuşmazlığın 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yer alan hükümlerle açıklığa kavuşturulacağı ve dolayısıyla uyuşmazlığın kooperatifler hukukundan kaynaklanan ticari nitelikte sayılan işlerden olduğundan, uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olduğundan, Antalya 4.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 09/02/2024 tarih ve ... Esas, ... Karar sayılı ilamının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.
H Ü K Ü M/: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davaya Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesince bakılması gerektiği halde davanın Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bakılması gerektiği belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK'nın 353/1-a, 353/3 maddeleri gereğince, Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 09/02/2024 tarih ve ... Esas, ... Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,
2-Yargı yeri olarak Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin belirlenmesine,
Dair, dosyanın, davanın yeniden görülmesi için Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesine iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi.18/04/2024

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.