+90 216 606 55 00

Kripto Para Transferinde Borsa Problemleri Emsal Karar

Kripto Para Transferinde Borsa Problemleri Emsal Karar içeriğini web sitemizden inceleyebilir ve benzer hususlar için alanında uzman kadromuza ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/424 Esas
KARAR NO : 2021/737
DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 01/07/2021
KARAR TARİHİ : 28/10/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı, dava dilekçesinde özetle; kendisinin 53 yaşında emekli bir T.C. Vatandaşı olduğunu, ... adlı Kripto Para Borsasının “Dünyanın En Büyük Kripto Para Borsaşı ve Günlük 30.000.000. 000 USD İşlem Hacmi” olduğunu, kendisinin de bu platformun üyesi olduğunu, sitede kripto para alım satım ve yatırım işlemleri yaptığını, 14.06.2021 gecesi bazı alım satım ve transfer işlemleri yaptığını, DOGE, QKC, OST, TRX, XLM VE PIVX adlı coinlerini transferini başarı ile gerçekleştirdiğini, ... ´da işlemin tamamlandığını, internet sitelerinde hesabında “tamamlandı“ mesajıyla onaylandığını, fakat anlayamadığı bir şekilde 1. QKC adlı coin 44849 adet 2. OST 27963 olmak üzere 14/ 06/2021 gecesi itibari ile 72812 adet 1173 USD veya 10239 TL. lik coinin hesabına yatırılmadığını, yatırım yapmasının da engellendiğini, çok kısa sürelerde Kripto Para piyasasında adeta servet kazanılıp kaybedilebilindiğini, varlığını kendi borsalarında zapt ettiklerini, kendisinin ... TR e-mail ile yazışmasında coinlerinin yani nakdi varlığının kendilerinde olduğunu peşinen ve bariz şekilde kabul ettiklerini, fakat geri ödeme yapmadıklarını, yapılan yazışmada ” sizlerin de belirtmiş olduğu üzere ilgili transfer işleminiz basarılı birşekilde ... TR (tr....com) hesabınıza gerçekleştirilmiştir. Bu başarılı transfer işleminiz neticesinde fonlarınızın kaybolmadığını bilmenizi isteriz.´´ diye cevabın yazıldığını, fakat ısrarla geri ödeme ve zarar tazmini yapmadıklarını, alım satım ve yatırım fırsatlarını kaçırarak zarar ettiğini, ... ´nin rehavet içinde umursamaz davrandığını, varlıklarına el koyduklarını, ... TR adlı firmadan bu günün şartlarında kaçırmış olduğu alım-satım yatırım fırsatları getirisi ve zarar- ziyanının tazmini amacıyla 50.000 TL maddi tazminat talep ve dava etmiştir.

Davacı 22/09/2021 tarihli duruşmadaki beyanında davalı şirketin ünvanını tam olarak bilemediği için dava dilekçesini yazamadığını beyanla davalı ünvanını ... A.Ş olarak düzeltilmesini talep etmiş HMK 124/3. Maddesi doğrultusunda davacının talebi kabul edilerek dava dilekçesine ... Kripto Para Borsası olarak yazılan davalı ünvanı ... A.Ş olarak düzeltilmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının dava dilekçesi ile kaçırdığı alım-satım, yatırım fırsatları getirisi ve zararının tazmini amacıyla 50.000 TL maddi tazminat talebinde bulunmuş ise de hukuka aykırı, gerçeği yansıtmayan iddialara dayanılarak açılmış mesnetsiz davanın reddedilmesi gerektiğini, müvekkili olan ... A.Ş. (... Türkiye) kripto para borsası işletmekte olan bir şirket olduğunu, müşterilerin ileri düzey güvenlik önlemleri çerçevesinde açtıkları hesapları ile Türk Lirası karşılığında kripto para alım-satım işlemlerini gerçekleştirdiğini, müvekkil şirket platformunda listelenmeyen bir kripto varlığın davacının cüzdanında görüntülenebilmesinin mümkün olmadığını, bu durumun tüm kripto para borsalarında aynı olup, davacının da kripto para alım-satımı-yatırımı yapan biri olarak bunu bildiğini, davacının kendi kusuru ile müvekkil şirket platformunda listelenmeyen QKC ve OST isimli kripto varlıkları müvekkili şirket platformuna transfer etmek istediğini, bu varlıklar listelenmediğinden davacının hesabında görünmeyeceğini, bu durumun kripto varlık alım-satım platformlarının hepsinde aynı olduğunu, kripto varlık alımı-satımı-yatırımı ile uğraşan herkesin tarafından bilindiğini, iade işlemi ise bir ağ ücreti gerektirdiğinden ve kusurun tamamı davacıda olduğundan kendisi ile yapılan yazışmada ağ ücretinin ödenmesi halinde iadenin yapılacağı belirtilmiş ise de; davacı ücreti ödemeye yanaşmayarak huzurdaki davayı açtığını, tamamı davacının kusuru olan bir uyuşmazlığın sonucunun bir borç ya da tazminat olarak müvekkili şirkete yöneltilebilmesi hukuken mümkün olmadığını, davacının huzurdaki dava ile müvekkili şirketten kaçırdığı alım-satım-yatırım fırsatlarının getirisi ve zarar-ziyanının tazmini amacıyla 50.000 TL maddi tazminat talep etmiş ise de davacının kendi kusurunu kötü niyetli olarak müvekkili şirkete yükleme gayesinde olduğunu, davacının delillerinde sunduğu Tv haberleri ile davayı ispat edebilmesinin mümkün olmadığını, hukuka aykırı, haksız ve mesnetsiz davanın reddini savunmuştur.

DELİLLER

Ekran görüntüleri, mail yazışmaları, vergi kayıtları, ... Ticaret Sicil Müdürlüğü cevabi yazısı.

GEREKÇE

Dava kripto para alım satımına aracılık işleminden kaynaklı olarak davacının işlem yapamamasından kaynaklanan zararının tazmini istemine ilişkindir.
... Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10/08/2021 havale tarihli cevabi yazısında davacının kaydının bulunmadığı bildirilmiştir.

Vergi Dairesi Başkanlığının 09/08/2021 tarihli cevabi yazısından davacının işletme hesabı esasına göre defter tuttuğu bildirilmiştir.
Mahkemenin görevine ilişkin kurallar kamu düzeninden olup mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınır.
6100 sayılı HMK´nın 2. Maddesi ile dava konusunu değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu düzenlenmiştir.
6102 sayılı TTK´nın 5. maddesinde “Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.” hükmü yer almaktadır. Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. TTK´nın 4. maddesinde nelerin ticari dava olduğu açıklanmıştır. Buna göre hükümde sayılan dava ve işlerin yanı sıra her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan davalar da ticari davadır.

Dava kripto para alım satımına aracılık işleminden kaynaklı olarak davacının işlem yapamamasından kaynaklanan zararının tazmini istemine ilişkindir. Uyuşmazlık TTK´da zikredilen mutlak ticari davalardan olmadığından, davanın Asliye Ticaret mahkemesince görülüp karara bağlanabilmesi için tarafların her ikisinin birden tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması zorunludur. Davaya konu uyuşmazlıkta; ... Ticaret Sicil Müdürlüğü´nün ve vergi dairesinin cevabi yazılarından davacının tacir olmadığı anlaşılmakla dava nisbi ticari dava değildir. Bu nedenle benzer konuya ilişkin ... BAM ... Hukuk Dairesinin 2021/... Esas 2021/... Karar sayılı ilamı ve ... BAM ... Hukuk Dairesinin 2021/ ... Esas 2021/ ... Karar sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere uyuşmazlığı çözmekle görevli mahkeme, genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi olduğundan mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş, aşağıda belirtildiği şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM

1-HMK´nın 114/1c , HMK 115/1 maddeleri gereğince mahkememiz görevsiz olduğundan dava şartı yokluğundan usulden reddine,
2-Görevli mahkemenin ... Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğunun tespitine, Kararın süresi içerisinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmesi halinde kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuş ise bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizden talep edilmesi halinde dosyanın görevli ... Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, süresi içinde dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesi´ne gönderilmesinin talep edilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına, karar verilmesine,
3-Yargılama gideri, vekalet ücreti ve karar ve ilam harcının görevli mahkemece değerlendirilmesine,
Dair davacı asılın ve davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.28/10/2021

Katip ...
e-imzalıdır

Hakim ...
e-imzalıdır

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.