+90 216 606 55 00

Marka hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti Emsal Karar

Marka hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti Emsal Karar içeriğini FD Partners web sitesinde size sunduk, hemen inceleyebilir ve benzeri durumlar için uzman avukatlardan görüş alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/163 Esas
KARAR NO : 2019/220

DAVA : Marka hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti,Önlenmesi, Tazminat
DAVA TARİHİ : 10/04/2018
KARAR TARİHİ : 09/05/2019

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;

İDDİA;Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin Türkiye’de online çiçek ve hediye sektöründe lider e-ticaret sitesi olduğunu, davalının yetkilisi ve sorumlusu olduğu tespit edilen ... alan adlı internet sitesinin, Google Adwords aracılığı ile davacının tescilli '..., “...’ ve ... ve “... markaları ile bu markalara ayırt edilemeyecek derecede benzer ibareleri izinsiz ve hukuka aykırı olarak anahtar sözcük olarak reklam verilmesi yoluyla kullandığı, davacının ve markasının tanınmıslığından haksız bir şekilde fayda sağlandığı ve davacının itibarının zedelendiğini, bu nedenle marka haklarına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, men ve ref’ine, 15.000 TL maddi , 10.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, hükmün ilanın talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.
SAVUNMA; Davalı açılan davaya cevap vermemiş delil bildirmemiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE

Dava konusu uyuşmazlık; davalının yetkili ve sorumlusu olduğu ... alan adı internet sitesinde google adworks aracığılı ile davacının tescilli "..., ..., ....com ve ..." ibareli markaları ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ..., ..., ....com, ... ibareleri anahtar sözcük olarak reklak verilmesi sureti ile kullanması yolu ile davacının marka hakkının ihlall edildiğini, bu kapsamda marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni, ve refi 15000TL maddi tazminat, 10.000TL manevi tazminatın davalıdan tahsili, ihtiyati tedbir ve hükmün ilanı kapsamında açılmıştır.

Bilirkişi ... 7.5.2018 tarihli raporunda; Davalıya ait alan adının incelendiğini, sitenin internet ortamında erişme açık ve yayında olduğunu, “...” “...”, “... ve “...” markaları ile bu markların ayırt edilemez benzeri ‘"...”, “...”, “...” ve “...” ibarelerinin davalı tarafından Google advvords aracılığı ile anahtar sözcük olarak kullanılarak reklam verildiği ve bu sayede Google arama motorunda Ankara bölgesinde, davalı ... sitesinin Googlc’da arama sıralamasında üst sırada (ilk 2-3 gibi) gözüktüğünü tespit ettiğini, ... alan adının sahibinin ... isimli kişi ve organizasyonun ise ... LTD, STI olduğu alan adı ve oluşturma tarihinin 17.02.2010 olduğunu tespit ettiği anlaşılmıştır.

Davacı vekili 15.1.2019 tarihli duruşmasıdaki beyanında; , dava açılmadan önce davalıya ihtar da gönderildiğini, alınan teknik raporu içeriği ile müvekkilinin marka hakkının ihlal edildiği, adworks uygulaması ile kullanım gerçekleştinin sabit olduğunu,davacının tazminat seçim yöntemini davalının elde ettiği net kazanca göre talep ettiğini ancak karşı taraf açılan davaya cevap vermediğini, yargılamanın uzamaması açısından mali inceleme yapılmasını talep etmediklerini, markasının tanınmış marka olması, markanın tescilli olduğu tarih, yoğun kullanımlar ve davalının ihlali gözetilerek borçlar kanununa göre maddi tazminatın belirlenmesini talep etmişlerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Müdürlüğünce celp edilen mali kayıtlar, davacının marka tescil belgeleri, teknik bilirkişi raporu,alan adınını oluşturulma ve davanın açılış tarihine göre BK hükümlerine göre tazminat mahkememizce takdir edilmiştir.

Davalının adwords sitemi ile kullandığı süre, davacı markasının tanınmışlık olgusu, mali kayıtlar, davalının davacıya ait birden çok marka ile anahtar sözcük uygulamasını kulllandığı hususu gözetilerek BK hükümlerine göre 5000 TL maddi tazminat ödenmesi hakkaniyete uygun bulunmuştur.

Somut olayda belirlenebilir bir zarar olgusu internet ortamındaki ihlallerde daha zor tespit edildiğinden ancak somut olayda davalının tacir olarak kusuru bulunduğundan tazminat hakkaniyete göre belirlenmeli ancak ihlal edeni de ödüllendirir nitelikte olmamalıdır. Bu durumda hakim Borçlar Kanunu' nun 51. maddesine göre somut olayın özelliklerine, kusurun ağırlığına ve hakkaniyete göre davalının elde edebileceği net kazancı ve davacının markasının haksız kullanımı nedeniyle maddi tazminatı tespit edecektir.

Borçlar kanununun 51/1 maddesinde "Hakimin tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını gözönüne alarak belirleyeceği" , Türk Medeni Kanun'un 4. maddesinde de "Kanun'un takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini yada haklı sebepleri gözönünde tutmayı emrettiği konularda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre karar vereceği" belirtilmiştir.
Bilirkişi Davalının kendisine ticari fayda sağlayacak şekildeki anahtar sözcük ve Google Adwords kullanımlarının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu tespit etmiştir. Davacının markasının tanınmış marka olması hususu da gözetilerek davalı yanca markanın kullanıldığı süreye göre 5.000 TL maddi tazminat somut olaya uygun tazminat olarak öngörülmüştür.

Davacı manevi tazminat da talep etmiştir. Manevi tazminat yönünden marka hakkına yapılan tecavüzün niteliği, ,davacının manevi ticari varlığında meydana gelen kayıp durumu, manevi tazminatın amaç ve içeriğine, hak, nesafet ve adalet ilkesine takdiren takdiren 5000- TL manevi tazminatın davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

Davalı tarafça davacı markası ticari etki yaratacak şekilde kullandığından, bu şekildeki kullanımın hukuka uygun bir kullanım niteliğinde olmayıp, marka hakkına tecavüz oluşturduğu ve eylemin aynı zamanda TTK anlamında haksız rekabet teşkil ettiğinden haksız rekabetin tespiti, durdurulması, giderilmesi, men' i ve sonuçlarının ortadan kaldırılması talepleri de yerinde görülmüştür.
Davalının eylemi davacının marka hakkına tecavüz ve aynı zamanda haksız rekabet olarak kabul edildiğinden hükmün ilanı talebi de yerinde görülmüştür.
Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre aşağıdaki şekilde hüküm oluşturmak gerekmiştir.

HÜKÜM;Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre,

1- Davalının davacıya ait tescilli marka hakkına tecavüzün ve haksiz rekebetin tespitine, durdurulmasına, önlenmesine,

2-Marka hakkını ihlal nedeniyle BK hükümlerine göre 5.000 TL maddi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek reeskont faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine

3-5.000 TL manevi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine,

4-Karar kesinleştiğinde hüküm özetinin Türkiye’de tirajı yüksek bir gazetede bir kez ilanına masrafın davalılardan tahsiline,

5- Mahkememizce verilen 14.5.2018 tarihli ihtiyati tedbir kararının karar kesinleşene kadar devamına,

6-683,10 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 256,16 TL harcın davalıdan tahsiline,

7-Kabul edilen maddi tazminat talebi yönünden, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 600 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Kabul edilen manevi tazminat talebi yönünden, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 600 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
9-Kabul edilen tecavüzün önlenmesi ve haksız rekabetin tespiti talepleri yönünden, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 3.931 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
10-Davacı tarafın yargılama giderlerinden olan 426,94 TL peşin harç, 35,90 TL başvuru harcı, 700 TL bilirkişi ücreti, 135 TL tebligat gideri olmak üzere toplam 1.297,84 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

11-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, DAVALININ yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verilip tefhim kılındı, hazır olanlara duruşma zaptından örnek verildi.09/05/2019
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.