+90 216 606 55 00

Marka (Maddi Tazminat İstemli) Emsal Karar

Marka (Maddi Tazminat İstemli) Emsal Karar içeriğine hemen sitemizden erişebilir ve benzeri durumlarda hukuki destek için FD Partners Hukuk Bürosu'na ulaşabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/461 Esas
KARAR NO : 2019/193

DAVA : Marka (Maddi Tazminat İstemli)
DAVA TARİHİ : 21/11/2018
KARAR TARİHİ : 04/07/2019


Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Maddi Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin faaliyete geçtiği 22/06/2012 tarihinden bu yana -------------markası ve ---ibareli ticaret ünvanı altında --------- faaliyet gösterdiğini, müvekkil şirketin bu faaliyeti şirket kurucu ortağı -- aynı marka ve işletme adı ile yürüttüğü faaliyetle birlikte --- yılına kadar uzandığını, şirketin kurucu ortağı olan,----- yılından itibaren "---- ile bu alanda faaliyet göstermeye başladığını, müvekkili şirketi kurduğu tarihe kadar markayı etkin bir şekilde kullandığını, müvekkilinin davaya dayanak markasını TPMK.nezdinde --- nolu -- grup"------------ nolu ---------nolu -----ibareli marka tescilleri kapsamında koruma altına aldığını, müvekkilinin tüm bu markaları "---------- de kapsayan ---- nolu sınıflar kapsamında tescil edildiğini, bu markaların tümünde --- kelimesi sektörel anlam içeren ya da belirgin bir anlamı olmayan kelimeler yanında asli unsur olarak korunduğunu, --- ----- 22/06/2012 tarihinde müvekkil şirketi mevcut unvanı ile kurduğu ----- markası altındaki ------ üzerinden devam ettiğini, ------ bu amaçla marka kullanımına bağlı tüm haklarını müvekkiline devrettiğini, ---- marka ve işletme adını içeren bu faaliyetinin 2009 yılına kadar uzandığını, marka üzerindeki bu hakkını müvekkil şirkete kuruluşla devretmek suretiyle müvekkil şirket üzerinden kullanmaya devam ettiğinin açıkça görüldüğünü, müvekkil şirketin "--------- ibareli makayı ürettiği hizmetler üzerinde marka olarak ----ibaresini ise ticaret ünvanı olarak kullanıldığını, müvekkilinin özellikle ------------- üzerinde faaliyet gösterdiğini, basım ve yayımı üstlendiği kitaplarda "--- ibareli markasının açıkça kullanıldığını, bu kitaplar kültür kitapları olmadığından sadece eğitim kurumlarında, eğitim hizmetler için kullanıldığını, sattıkları ürünler için tanzim ettikleri faturalarda ---ibareli markasını açık bir şekilde kullandığını, müvekkilinin alan adı kayıtları incelendiğinde ------- alan adının 30/01/2014 tarihinde; --------------- alan adının ise 19.12.2013 tarihinde tescil edildiğinin görüldüğünü, bu alan adlarının fiilen eğitim hizmetlerinde kullandığı gibi, alan adı içerisinde ------kelimesi yanında "----------ibarelerinin bulunmasının bu alan adlarının ---------- üzerinde kullandığını gösterdiğini, müvekkilinin hak sahipliğine ve tescillerine rağmen davaya konu--- özel ----- davalılar tarafından faaliyette olan--------kurumunun tabelasında, duvarlarında, --- haksız biçimde kullanıldığını, bu hususların ------------sayılı dosyasında yapılan delil tespiti işlemi ile tespit edildiğini, taraflara ait markaların esaslı unsuru ----ibaresi olduğundan, taraf markaları arasında işitsel anlamda ayniyet düzeyinde benzerlik bulunduğunu, dava konusu uyuşmazlıkta davalılar tarafından kullanılan markanın eğitim hizmetleri üzerinde kullanıldığından, taraf markalarının mal ve hizmetler bakımından birebir aynı olduğunu, müvekkilinin ------------ markasının tanıtımını yapmak için ulusal kanallarda yayınlanan ve yüksek reyting alan dizi ve programların sponsorluklarını aldığını ve televizyon reklamlarını da etkin olarak kullandığını, çok sayıda sektörel fuara katıldığını, davalı tarafa Kartal -----.Noterliği'nin --- yevmiye nolu -- tarihli ihtarnamesinin gönderildiğini, davalı tarafın müvekkilin markasından haberdar olduğu halde, markayı kullanmaya devam ettiğini, marka ihlali ve haksız rekabetin davalıların müvekkiline karşı maddi ve manevi tazminat sorumluğununu gerektirdiğini, müvekkillerinin ---------------------markasının eğitim faaliyetlerinde kullanılması konusunda sürekli olarak üçüncü kişilere lisans hakkı vermekte olduğunu, davalı şirkete daha önce gönderilen ihtarname ve delil tespit dosyası birlikte değerlendirildiğinde, davalı tarafın en az üç yıl bu markayı ihlal ettiğini gösterdiğini, maddi tazminatın SMK'nun 151/2. maddesi (c) bendine göre emsal lisans bedeli üzerinden hesaplanmasını istediklerini, marka ihlalinin durdurulması ve tazminat talepleri bakımından dava tarihi itibari ile ticaret sicil kayıtlarında şirket müdürü olan ...'a husumet yöneltildiğini belirterek, davalıların dava konusu --- markasını fiilen ticari olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri ticari faaliyetin; müvekkilinin --- nolu ----nolu ----yayınları"--- nolu ---- ibareli marka tescillerini ihlal ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, bu faaliyetin önlenmesine ve durdurulmasına, davalıların sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde bu marka altında yürüttükleri tüm tanıtım faaliyetinin durdurulmasına, karara riayet edilmediği taktirde markanın kullanıldığı sosyal medya hesapları ve sitelere erişimin engellenmesine, bu sitelerin ---------arama sonuçlarından çıkarılmasına, masrafın davalı taraftan alınmak sureti ile, dava konusu -----ibaresinin kullanıldığı ürünlere, tanıtım vasıtaları ile tabelalara el konulmasına, el konulan bu ürün, tanıtım vasıtası ve tabelaların masrafının davalıdan alınarak imha edilmesine, marka ihlali ve haksız rekabet nedeni ile 10.000,00 TL.manevi tazminatın ihlal tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsil edilerek müvekkiline ödenmesine, marka ihlali ve haksız rekabet nedeniyle -ilerde ıslahla artırılmak ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik- 1.000,00 TL.maddi tazminatın ihlal tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsil edilerek müvekkiline ödenmesine, masrafının davalılardan alınmak sureti ile, verilecek hükmün Türkiye çapında yayın yapan tirajı yüksek gazetelerden birinde ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DAVAYA CEVAP: Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; dava değerinin düşük gösterildiğini, dava değerinin emsal lisans değeri üzerinden tazminat talebi söz konusu olduğundan tespitinin mümkün olup eksik harç ikmal edilmeden davaya devam edilmesinin bu aşamada mümkün olmadığını, davacı yanın 1.000,00 TL.olarak talepte bulunmuş ise de, tazminat bakımından kullandığı seçimlik hakkın emsal lisans bedeli olduğu dikkate alındığında davacı yan tarafından daha önceden yaptıkları lisans sözleşmelerine konu miktarların sabit olduğu dikkate alındığında, ileride ıslah edilmek üzere dava açılmasının hukuka aykırılık barındırdığını, eksik harcın ikmali için davacı tarafa kesin süre verilmesini, harıcın verilen kesin sürede ikmal edilmemesi durumunda, dava şartlarından olan harcın ikmal edilmemiş olması nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesini talep ettiklerini, ticaret ünvanının markasal kullanımı sözkonusu olmadığından, marka hakkının ihlalinin de sözkonusu olmayacağını, davacı yanın manevi tazminat talep edebilmesinin koşulunun SMK.gereğince sağlanmadığını, maddi tazminat talep edebilmesi için kanunda aranan şartların sağlanmadığını, müvekkil şirketin ortağı ...'ın kasıtlı olarak hiçbir surette marka ihlali amacı gütmediğini, tamamen iyiniyet ve yasal çerçeve içerisinde davacı ile iletişime geçmişse de, davacı kurumca aksi yönde hareket edildiğini, kötüniyetle huzurdaki derdest davanın ikame edildiğini, müvekkil şirketin ------- kelimesinin kullanımı sebebiyle herhangi bir kazanımının sözkonusu olmadığını, -----kelimesinin başlı başına marka tescili ile korunmasının da sözkonusu olmadığını, müvekkil şirketin kurucu ortaklarından ...'ın kendisinin matematik öğretmeni, ortağı----- da fen bilimleri alanında öğretmen oluşu dikkate alındığında, şirket ortaklarının tamamen şahsi olarak oluşturduğu çevre ve öğrenci kitlesi ile çalışma hayatına devam etmelerinin ve ----------- kelimesinin hiçbir etkisinin bulunmaması durumunun sözkonusu olmadığını, davacı yana ait ------------ -------.hiçbir unsurun şirketin kuruluşundan bu yana kullanılmadığını, karıştırılmaya mahal verecek bir durumun hiçbir zaman yaratılmadığını, -- ile ---------- kelimesinin karıştırılma imkanı bulunmadığını, hedef kitle dikkate alındığında, öğrencilerin tercih ettikleri detayın --- unsuru olduğunu, yalnızca isim odaklı veya kitap odaklı eğitim alma amacı gütmediklerinden hedef kitle tarafından tamamen tavsiye ve tecrübe ile kurs tercihi yapıldığını, tespit talepli olarak açılan dosyada alınan bilirkişi raporunda hiçbir detayın incelenmediğini, gelişigüzel rapor hazırlandığını, yalnızca tabela fotoğrafları ile tespit yapılmaya çalışıldığını, ancak tüm detayların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve ona göre rapor oluşturulması gerektiğini, davacı yanın talepleri arasında sosyal medya hesaplarının, internet sitelerindeki faaliyetlerinin durdurulması talebinin de bulunduğunu, müvekkil şirketin sosyal medya üzerinde hiçbir faaliyeti bulunmadığı gibi, internet sitesinin de mevcut olmadığını, davacı yanın---- ibaresinin kullanıldığı ürünlere ve tabelalara el konulmasını talep ettiğini, marka ihlalini kabul anlamına gelmemekle birlikte müvekkil şirket tarafından 17/08/2018 tarihinde tabela kaldırıldığından imha edilecek hiçbir unsur da bulunmadığını, müvekkil şirketin marka ihlali veya haksız rekabet anlamına gelecek hiçbir davranışının bulunmadığını, davacı yanın tamamen maddi kaygılar ve haksız ve karşılıksız menfaat ile gelir elde etme çabaları ile huzurda derdest davayı açtığı dikkate alınarak haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE; Dava, marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve maddi ve manevi tazminat davasıdır.

Davacı vekili 02.07.2019 tarihli dilekçesi ile; davada tarafların uzlaşmış olup, bu hususta müvekkilinin zararının tazminini de içeren bir protokol imzalandığını,sulh sözleşmesi çerçevesinde davanın sonuçlandırılmasının taraflarca talep edileceğini beyan ettiği görülmüştür.

Davacı vekili 04.07.2019 tarihli celsede; karşı taraf ile sulh olduklarını, sulhe göre karar verilmesini beyan ettiği, davalı vekilinin de sunduğu mazeret dilekçesi ile sulh sözleşmesine göre karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Dosyadaki vekaletnamelerin incelenmesinden; taraf vekillerine sulh olmaya ilişkin yetkilerin verilmiş olduğu tespit edilmiştir.
Dosyaya sunulan 06/05/2019 tarihli sulh sözleşmesi incelendiğinde;

"DAVALILAR, --------- uyuşmazlık konusu markalar üzerinde ve özellikle -----ibareli marka üzernde mutlak hak sahipliğini kabul etmiştir. DAVALILAR'dan her biri, bundan ----- ibaresini ya da benzerlerini, yanında ---- ve şekil unsurları ile dahi olsa kullanmayacaktır.

Varılan anlaşma çerçevesinde DAVALILAR'dan her biri, ---- ibaresinin basılı yayınlar, reklam vasıtaları, internet siteleri, sosyal medya hesapları, tabela ve dış cephe reklamları; bina, cam ve kapı giydirmeleri, ticaret unvanı, işletme adı ve burada sayılmayan her türlü ticari kullanımına son verecek; ----ibaresini yanında başka kelime ve harflerle dahi olsa kullanmayacaktır.
DAVALILAR; bu SÖZLEŞME'nin imzalanmasından itibaren en geçe 2 hafta içerisinde DAVALI ŞİRKET'in ticaret unvanından ---- kelimesinin çıkarılması için gerekli başvuruyu yapacak,--- ibaresini içeren sosyal medya hesaplarını ve alan adlarını kapatacak, sosyal medya hesapları ve web sitelerinden--- kelimesini içeren tüm içeriği silecektir.
Taraflar, İstanbul Anadolu (----) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ------Sayılı dosyasını üzerinden görülen Marka İhlali davasının ve --- Başsavcılığının------.nolu dosyasının karşılıklı anlaşma ile sonuçlandırılması hususunda aşağıdaki şekilde mutabık kalarak anlaşmaya varmışlardır.

DAVALILAR, bahsi geçen dava dosyasında sözleşme tarihine kadar, dava konusu ----markasını fiilen ticari olarak kullanmak suretiye gerçekleştirdikleri ticari faaliyetin; ------grup"---- nolu---- nolu "---- ibareli marka tescillerini ihlal ve haksız rekabet oluşturduğunu kabul edecektir.
DAVALILAR, marka ihlali ve haksız rekabet nedeni ile-----2.500 TL.maddi tazminat ödeyecektir. Bu meblağın 4.500 TL.kısmı peşin olarak nakden ödenecek, kalan kısmı için iki eşit taksit karşılığı 30 ve 60 gün vadeli iki senet tanzim edilecektir.

DAVALILAR uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak--------- yargılama gideri ya da vekalet ücreti talep etmeyecektir.
Buna karşılık----------manevi tazminat talebinden vazgeçecek,---- ile belirlenen tutarı aşacak şekilde maddi tazminat talep etmeyecek, DAVALILAR'dan yargılama gideri ya da vekalet ücreti tatlep etmeyecektir.
--------------, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın --------Sor.nolu dosyasında şikayetten vazgeçecektir.
Bu doğrultuda taraflar İstanbul Anadolu (-----) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin -----sayılı dosyasında; sulh sözleşmesinin tasdiki ile davanın aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmasını ve bu hususların tutanağa geçirilmesini talep edecektir. Taraflar Mahkemece,
DAVALILAR'ın dava konusu ----- markasını fiilen ticari olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri ticari faaliyetin; davacının ------nolu -------nolu --- ibareli marka tescillerini ihlal ve haksız rekabet oluşturduğunun TESPİTİNE; bu faaliyetin ÖNLENMESİNE ve DURDURULMASINA;

Davalıların sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde bu marka altında yürüttükleri tüm tanıtım faaliyetinin durdurulmasına, karar riayet edilmediği taktirde markanın kullanıldığı sitelere erişimin engellenmesine ve bu sitelerine ----- arama sonuçlarından çıkarılmasına;

Masrafı davalı taraftan alınmak sureti ile; dava konusu ----- ibaresinin kullanıldığı ürünlere, reklam ve tanıtım vasıtaları ile tabelalara EL KONULMASINA; el konulan bu ürün, tanıtım vasıtası ve tabelaların masrafı davalı taraftan alınarak İMHA EDİLMESİNE;

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti bakımından karar verilmesine yer olmadığına; karar verilmesini talep edecektir.

...; DAVALI ŞİRKET yetkilisi olduğundan bu şirketin hukuka ve sözleşme aykırılıklarından da şahsen sorumlu olacak ve şirketin SÖZLEŞME'yi ihlal etmesine engel olacaktır. DAVALILAR ya da DAVALILAR'dan biri, işbu SÖZLEŞME'den doğan yükümlülükleri kısmen ya da tamamen ihlal ettiği ya da edimleri süresinde ve gereği gibi yerine getirmediği taktirde, DAVALILAR her bir ihlal için -----cezai şart kapsamında müteselsilen 20.000,00 TL ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Cezai şarkt doğacak maddi ve manevi tazminattan ----- edilmeyecek ve ifa yerine geçmeyecektir.
-------------- SÖZLEŞME'yi mahkeme kararı haline getirme ve soruşturma dosyasındaki şikayetlerinden vazgeçme yükümlülüğü, sözleşmeye konu 12.500 TL.bedelin tamamen ve (senetler karşılığında) nakden ödenmesi ve diğer edimlerin yerine getirilmesi halinde doğacaktır. --- tarafından bu tarihe kadar dosyaların bekletilmesi talep edilebilecektir.-------, DAVALILAR'ın bu sözleşme ile belirlenen edimlerine eksiksiz uyması halinde; bu SÖZLEŞME tarihine kadar yürütülen faaliyet nedeni ile hiçbir cezai ve hukuki yola başvurmayacaktır.

Bu SÖZLEŞME'den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ve sözleşme gereği verilecek senetlerin tahsilinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.
Üç sayfa ve on bir maddeden ibaret işbu sulh sözleşmesi, taraflarca----------tarihinde imzalanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. " şeklinde sulh oldukları tespit edilmiştir.

HMK'nun 315/1. maddesi uyarınca sulh davayı sonuçlandıran taraf işlemlerinden olduğundan ve taraflarca sulhe göre karar verilmesi talep edilmiş olduğundan, aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:

1-Taraflar arasında yapılan 06.05.2019 tarihli Sulh Sözleşmesi uyarınca
-Davalıların dava konusu ----" markasını fiilen ticari olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri; ticari faaliyetin davacının------ numaralı ------ numaralı --- ------------------ numaralı --------- ibareli marka tescillerini ihlal ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, bu faaliyetin önlenmesine ve durdurulmasına,
-Davalıların sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde bu marka altında yürüttükleri tüm tanıtım faaliyet
inin durdurulmasına, karara riayet edilmediği takdirde markanın kullanıldığı sitelere erişimin engellenmesine ve bu sitelerin -------arama sonuçlarından çıkarılmasına,

-Masrafı davalı taraftan alınmak suretiyle dava konusu-------baresinin kullanıldığı ürünlere , reklam ve tanıtım vasıtaları ile tabelalara el konulmasına, el konulan bu ürün , tanıtım vasıtası ve tabelaların masrafı davalı taraftan alınarak imha edilmesine,

-Harçlar Kanununun 22.maddesi gereğince alınması gereken 44,40 TL harcın, dava ön inceleme aşamasında sulh ile sonuçlandığından 1/3'ü olan 14,80 TL harçtan peşin alınan 187,86 TL harcın mahsubu ile bakiye 173,06 TL harcın isteği halinde ve karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
-Yargılama giderleri ve vekalet ücreti bakımından karar verilmesine yer olmadığına,
-Davacı tarafın diğer talepleri konusunda dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına,
Taraflarca yatırılan gider avanslarından kullanılmayan miktarların karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalılar vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.