+90 216 606 55 00

Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) Emsal Karar

Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) Emsal Karar detayları sitemizde yer almaktadır. Hemen en iyi avukatlardan en doğru bilgileri alabilirsiniz.

T.C. BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/255
KARAR NO : 2020/250

DAVA : Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 06/08/2019
KARAR TARİHİ : 07/10/2020


Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA ; Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Davaya dayanak "......" ibaresini, müvekkili adına ....... nolu "...... şekil", ...... nolu "......" ve ...... nolu "...... organizasyon" marka tescili ile koruma altına aldığını, müvekkili ..., ...'nin sahibi olduğu markaları kullanmakta olup, taraflar arasında marka kullanım sözleşmesi imzalanmış olduğunu, markaları yoğun bir şekilde kullanmakta olduğunu, müvekkilinin bu hak sahipliğine ve marka tescillerine rağmen, davaya konu "......" ibaresi davalı tarafça tanıtım vasıtalarında markasal olarak kullanılarak ticaretleştirilmekte olduğunu davalı tarafın, müvekkili marka tescillerine ve öncelikli hak sahipliğine rağmen dava konusu marka altında müvekkilinin tescilleri ile korunan mal ve hizmetler üzerinde faaliyet göstermekte olduğunu, davalı tarafnda çoğunlukla reklamcılık alanında faaliyet göstermekte olduğunu, bu durumun müvekkilinin markalarını ihlal etmekte ve haksız rekabete sebep olmakta olduğunu, davalı tarafın "......" internet sitesinde ve "......." isimli instagram hesabında da reklam ve tanıtım faaliyet yapmakta olduğunu, ayrıca "......" paylaşımların da müvekkilinin markasını öne çıkartacak şekilde kullanarak iltibasa sebep olduğunu iddia ederek bu nedenlerle davalının "......" markasını fiilen ticari olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği ticari faaliyetin müvekkilinin marka haklarına ihlal ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, bu faaliyetin önlenmesine ve durdurulmasına, müvekkilinin hak sahibi olduğu mal ve hizmetlerle ilgili olarak davalının ......" alan adında ve diğer alan adlarında, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde" ......" markası altında yürüttüğü tanıtım faaliyetinin durdurulmasına karara riayet edilmediği takdirde markanın kullanıldığı alan adları, sosyal medya hesaplana ve internet sitelerine erişimin engellenmesine ve bu sitelerin ....... arama sonuçlarından çıkarılmasına, masrafı davalı taraftan alınmak sureti ile; dava konusu "......" ibaresinin kullanıldığı ürünlere, tanıtım vasıtaları ile tabelalara el konulmasına, el konulan bu ürün, tanıtım vasıtası ve tabelaların masrafı davalı taraftan alınarak imha edilmesine, masrafı davalıdan alınmak sureti ile, verilecek hükmün Türkiye çapında yayın yapan tirajı yüksek gazetelerden birinde ilanına, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kanalı ile göndermiş olduğu 16/09/2020 tarihli dilekçesi ile, ekte sunulan sulh sözleşmesi çerçevesinde dava konusu uyuşmazlık ile ilgili tarafların anlaştıklarını ve bu nedenle davanın sulh protokolüne uygun olarak karara bağlanmasını talep etmiştir.

Dava, marka hakkına haksız rekabetin tespiti, durdurulması ve önlenmesi talebine yöneliktir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; taraf vekillerinin vekaletnamesinde sulhe yetkilerinin bulunduğu ve talebin davayı sonlandırır nitelikte olduğu anlaşılmakla, davacı vekilinin sunduğu sulh sözleşmesinin 6. Maddesinin (d) bendi gereğince taraflar yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmediklerinden, her bir tarafça yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, aynı sebeple taraflar yararına avukatlık ücretine yer olmadığına, davada sulh nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:
Tarafların sunmuş olduğu sulh sözleşmesine göre;

1-Bir tarafta ... (T.C......) ve ... (T.C ......) 'DAVACILAR) ile diğer tarafta ... (....) (DAVALI); taraflar arasında Bakırköy (1) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ..... E. sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan davanın sulh yolu ile çözülerek karara bağlanması hususunda aşağıdaki şekilde mutabık kalarak anlaşmaya varmıştır.

2.İşbu SÖZLEŞME’nin amacı, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli .... nolu "...... şekil", ....... nolu "......" ve ...... nolu "...... organizasyon" ibareli markalardan doğan ticari kullanım hakkının DAVALI tarafından ihlali nedeni ile doğan uyuşmazlığın; karşılıklı anlaşma ile sonuçlandırılması hususunda tarafların hak ve yükümlüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

3.DAVALI, DAVACILAR’ın uyuşmazlık konusu markalar üzerinde tescil kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından mutlak hak sahipliğini kabul etmiştir. Varılan anlaşma çerçevesinde DAVALI, “......” ibaresinin 35 nolu sınıfta reklamcılık faaliyetleri ve bununla bağlantılı ürünler üzerindeki her türlü ticari kullanımına son verecek, bundan sonra “......” ibaresini ya da benzerlerini, yanında başka harf, kelime ve şekil unsurları ile olsa dahi; reklamcılık hizmetleri ve bunlarla ilişkilendirilebilecek ürünler üzerinde kullanmayacaktır.

4.Bu SÖZLEŞME’nin imzalanmasından itibaren 6 ay içerisinde DAVALI ŞİRKET’in ticaret unvanından “......” kelimesi çıkartılacak, DAVALI “......” ibaresini içeren sosyal medya hesaplarını ve alan adlarını kapatacak ya da bu sosyal medya ve web sitelerinden reklamcılık hizmetleri ve bağlantılı ürünlerle ilgili her türlü tanıtımı kaldıracak; bu mal ve hizmetlerin tanıtıldığı sosyal medya hesapları ve web sitelerinden “......” kelimesini içeren tüm içeriği silecektir.

5.DAVALI, bahsi geçen dava dosyasında sözleşme tarihine kadar, dava konusu "......" markasını fiilen ticari olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği ticari faaliyetin; DAVACILAR’ın ...... nolu "...... şekil", ...... nolu "......" ve ....... nolu "...... organizasyon" marka tescillerini ihlal ve haksız rekabet oluşturduğunu kabul edecektir.
6.Bu doğrultuda taraflar Bakırköy (1) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ...... E. sayılı dosyası üzerinden görülen Marka İhlali ve Haksız Rekabet davasının karşılıklı anlaşma ile sonuçlandırılması hususunda sulh sözleşmesinin tasdiki ile davanın aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmasını ve bu hususların tutanağa geçirilmesini talep edecektir. Taraflar Mahkemece,
a.DAVALI’nın "......" markasını fiilen ticari olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği ticari faaliyetin; ..... nolu "...... şekil", .......nolu "......" ve ....... nolu "...... organizasyon" marka tescillerini ihlal ve haksız rekabet oluşturduğunun TESPİTİNE; bu faaliyetin ÖNLENMESİNE ve DURDURULMASINA;

b.DAVACILAR’ın hak sahibi olduğu mal ve hizmetlerle ilgili olarak davalının ...... alan adında ve diğer alan adlarında, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde "......" markası altında reklamcılık hizmetleri için yürüttüğü tanıtım faaliyetinin DURDURULMASINA;

c.Dava konusu "......" ibaresinin reklamcılık hizmetleri için kullanıldığı ürünlere, tanıtım vasıtaları ile tabelalara EL KONULMASINA; el konulan bu ürün, tanıtım vasıtası ve tabelaların masrafı davalı taraftan alınarak İMHA EDİLMESİNE;

d.Yargılama giderleri ve vekalet ücreti bakımından karar verilmesine yer olmadığına; Karar verilmesini talep edecektir.

7.DAVACILAR, DAVALI’nın bu sözleşme ile belirlenen edimlerine eksiksiz uyması şartıyla; bu SÖZLEŞME tarihine kadar yürütülen faaliyet nedeni ile Bakırköy (1) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin..... E. sayılı dosyası dışında hiçbir cezai ve hukuki yola başvurmayacak; maddi veya manevi tazminat talep etmeyecektir. Ayrıca görülen dava bakımından yapılan yargılama giderleri için taraflar karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmeyecektir.

8.İki (2) sayfa sekiz (8) maddeden ibaret işbu sulh sözleşmesi, taraflarca 16.09.2020 tarihinde imzalanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
1-Hususlarında sulh olduğunu anlaşıldığından yukarıda anılan sulh maddeleri gereğince; sulhun tasdikine, bu sulh sözleşmesi uyarınca karar verilmesine yer olmadığına,
2-Aynı sözleşmenin 6. Maddesinin (d) bendi gereğince taraflar yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmediklerinden, her bir tarafça yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, aynı sebeple taraflar yararına avukatlık ücretine yer olmadığına,
3-Alınması gereken 54,40 TL harctan, peşin yatırılan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 10,00 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına ,
4-Her bir tarafça yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına ve vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,
5-Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi 07/10/2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Patent Başvurusu Avukatı
    Patent başvurusunda avukat desteği almak mantıklı bir karar olacaktır. Patent avukatı, patent ya da marka talebi olan müvekkiller için gerekli olan hukuki sürecin yönetilmesini sağlar.
  • Kira Uyarlama Davası
    Kiralama işlemine girdikten sonra tarafların kiralama başlangıcındaki durumları, kira süresi boyunca karşı taraf için öngörülemeyen olağanüstü sebeplerden dolayı değişiklik gösterebilir.
  • Nafaka İcra Takibi
    Günümüzde boşanmaların artmasıyla birlikte nafaka icra takipleri de sıklaşmış durumda. Bu konuda mağdur olmamak için iyi bir avukat seçiminde bulunmanız gereklidir.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.