+90 216 606 55 00

Sermaye Piyasası ve Rekabet Hukuku

Sermaye piyasası hukuku, sermaye piyasasını düzenlemeye yönelik devlet otoritesi müeyyidesi ile desteklenmiş kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.

Sermaye piyasasının işleyişi sırasında tarafların karşılaştığı uyuşmazlıklar genellikle özel hukuk karakterlidir. Fakat sermaye piyasası hukukunun ana kaynağını teşkil eden SPK ağırlıklı olarak kamu hukuku karakterli hükümler içermektedir. Bu nedenle sermaye piyasası hukuku hem kamu hukuku hem özel hukuk kurallarını kapsayan karma nitelikli bir hukuk dalıdır.
Sermaye piyasasında yapılan tüm düzenlemelerin genel amacı, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamaktadır. Ayrıca, yatırımcıların aldatılmalarının önlenmesi, hak ve menfaatlerinin korunması da önem taşımaktadır.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU bu bağlamda genç, dinamik ve uzman kadrosu ile;
Halka arz ve borçlanma araçları,
Çift yönlü işlemler (Birleşme & Devralmalar ile Halka Arz),
Ters kotasyon,
Türev araçlar,
Yabancı ve yerli yatırım fonları, Gayrimenkul yatırım fonları,
Yapılandırılmış finansman,
Girişim sermayesi/ risk sermayesi yatırım fonları,
Sermaye piyasası kuruluşlarının lisanslandırılması,
Sermaye piyasalarına yönelik düzenlemeler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
Halka arzlarda uluslararası piyasalar için izahname (offering circular) hazırlanması,
Şirketlerin Halka arzlarda detaylı hukuki inceleme çalışmaları (due diligence) yapılması,
SPK ve İMKB’ye resmi başvurularda bulunulması,
Hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin halka arzı konusunda, şirket ve aracı kurumlara hizmet verilmesi,
Yabancı fon, hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin Türkiye’de satışında SPK ve gerekli mercilere kayıt başvuruları,
Sermaye Piyasası Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi başta olmak üzere Sermaye Piyasası Hukuku bağlamında tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda Türkiye’de ya da yurt dışında yerleşik şirketlere ve Türkiye’de yerleşik ve hem de yabancı yatırım kuruluşları müvekkillerine hukuki hizmetler vermektedir.

Rekabet hukuku, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması amacına yönelik olarak oluşturulan kurallar üzerine inşa edilmiş bir hukuk dalıdır. Mal veya hizmet piyasalarında iktisadi faaliyet gösteren teşebbüslerin eylem ve işlemlerini konu alan bu kurallar genel olarak üç başlık altında yer almaktadır. Bu çerçevede rekabet kuralları teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayan anlaşma, karar ve uyumlu eylemler ile pazarında hâkim durumda olan teşebbüslerin bu durumlarını kötüye kullanmalarını yasaklamakta, belirli eşiklerin üzerindeki birleşme ve devralmaları ise kontrole tabi tutmaktadır.

Rekabet kurallarında öngörülen yasaklama ve kontrol ile temel olarak, mal ve hizmet piyasalarında kartelleşme ve tekelleşmenin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Nitekim piyasalarda meydana gelecek bu nitelikteki oluşumlardan rekabet kurallarının korumayı hedeflediği toplumsal refahın öncelikli unsuru olan tüketici refahı kaçınılmaz olarak zarar görmektedir. Diğer taraftan, bazı anlaşmalar rekabeti sınırlayıcı yönü bulunmakla birlikte, bu etkinin ötesinde iktisadi etkinlik/fayda da yaratabilmektedir. Rekabetin artışı yönünde net etki gösteren bu tür anlaşmaların kurulabilmesini teminen rekabet hukukunda muafiyet rejimi öngörülmekte, doğası gereği bu kapsama girmeyen kartel anlaşmaları dışındaki aynı (yatay) veya farklı (dikey) pazar seviyelerinde bulunan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar muafiyet sistemi altında rekabet kurallarında öngörülen yasaktan muaf tutulabilmektedir.

Ülkemizdeki rekabet mevzuatının temelini oluşturan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) amacı Kanun’un 1. maddesinde, “…mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak” olarak ifade edilmektedir.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU bu bağlamda genç, dinamik ve uzman kadrosu ile;

Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık,
Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları,
Global çapta pişmanlık başvuruları desteği,
Birleşme, devralma ve ortak girişimler,
Rekabet hukuku danışmanlığı,
Karteller, rekabete aykırı davranışlar,  
Hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinde danışmanlık,
Şikayet ve savunma hizmetleri ile birleşme ve devralmalar, dağıtım, bayilik ve distribütörlük anlaşmaları, teknoloji transferi uygulamaları konularında izinler, ve muafiyetler alınması,
Rekabet Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi başta olmak üzere Rekabet Hukuku bağlamında tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda Türkiye’de ya da yurt dışında yerleşik şirketlere ve Türkiye’de yerleşik ve hem de yabancı yatırım kuruluşları müvekkillerine hukuki hizmetler vermektedir.

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.