+90 216 606 55 00

Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) Emsal Karar

FD Partners Hukuk Bürosu´nun web sitesinde bugün Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) Emsal Karar içeriğini inceleyebilir ve benzer hususlar için anında destek alabilirsiniz.

T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2019/430 Esas - 2020/562

T.C.
ANKARA BATI
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA
ESAS NO : 2019/430 Esas
KARAR NO : 2020/562

HAKİM :
KATİP :

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
VEKİLİ :
İHBAR OLUNAN:

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
DAVA TARİHİ : 16/08/2019
KARAR TARİHİ: 03/11/2020
K.YAZIM TARİHİ: 27/11/2020
Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA :Davacı vekili; 23.12.2017 tarihinde meydana gelen trafik kazasına karışan ... plakalı araçta yolcu olarak bulunan müvekkilinin kızı ...’in vefat ettiğini, müteveffanın ... bölümünü bitirdiğini ve kazanın meydana geldiği tarihte Gazi Üniversitesi ... bölümünde yüksek lisans öğrencisi olduğunu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra müteveffanın akademisyen olarak da önünün açık olduğunun ortada olduğunu, herhangi bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan öğretim görevlilerinin maaşları düşünüldüğünde müteveffanın ve ailesinin maddi olarak da kayıplarının ne derecede büyük olduğunun izahtan vareste olduğunu, ayrıca, SGK hizmet dökümünden de anlaşılacağı üzere müteveffanın 1.777,00 TL maaşlı bir işyerinde 4 ay çalıştığını, kazaya karışan ... plakalı aracın davalı sigorta şirketi nezdinde sigortalı olup, müvekkilinin zararının tazmini için davalı sigorta şirketine 27.03.2018 tarihinde başvuruda bulunulduğunu, davalı sigorta şirketi nezdinde açılan hasar dosyasından 43.748,46TL ödeneceğinin bildirildiğini, ödemeye ilişkin hiçbir kabul ve onayları söz konusu olmadan, söz konusu ödemenin, müvekkilinin boşanma davasından kaynaklı başlatılan borçlu olduğu icra dosyası hesabına, kendilerine hiçbir bilgi verilmeden ve onay alınmadan direkt olarak gönderildiğini beyan edeek, fazlaya ve faize ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla; 1.000,00TL´sinin davalı sigorta şirketinden poliçesindeki sınırlar dahilinde ihbar/tebliğ tarihlerinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile tazminine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP :Davalı vekili; davacı tarafın başvurusu üzerine açılan hasar dosyasından 43.748,46TL tazminat tutarının 02.07.2018 tarihinde Ankara .... İcra Müdürlüğünün ... sayılı dosyasına ödendiğini, yapılan ödeme ile müvekkili şirketin tazminat sorumluluğunun sona ermiş olduğunu, talebi kabul anlamına gelmemek kaydıyla; tazminat hesabında 01.06.2015 tarihinden itibaren geçerli olan Yeni Genel Şartların uygulanması gerektiğini, talep edilmesi gereken faizin yasal faiz olduğunu beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER :Ankara ... Ağır Ceza Mahkemesinin ...esas sayılı dava dosyası, sigorta poliçesi, hasar dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil kayıtları, SGK kayıtları, davacının ekonomik ve sosyal durum tespiti, 17/02/2020 tarihli kusur bilirkişisi raporu, 21/09/2020 tarihli hesap bilirkişisi raporu ile tüm dosya kapsamı.

GEREKÇE :Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma maddi tazminatının tahsili istemine ilişkindir.

23/12/2017 tarihinde, dava dışı ... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile şerit değiştirdiği sırada ... plakalı kamyona göre hızını ayarlayamaması ile kamyonun ... plakalı araca çarptığı ve çarpmanın da etkisi ile ... plakalı kamyonun ... plakalı kamyona çarpması ve sonrasında seyir halindeki ... plakalı aracın (kazanın geç fark edilmesi nedeniyle) ... plakalı kamyona çarpması sonucu dava konusu trafik kazası meydana gelmiş, ... plakalı araçta yolcu olan davacının kızı olan ... vefat etmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. Maddesinde, “İşletenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”; 85/son maddesinde ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, “Sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir. Açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası´nın; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır. Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şahısları korumak amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen sorumluluğun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep sorumluluğu olduğu, böylece araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun ikinci türü olan tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğu öğretide ve yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir (Fikret Eren, Borçlar Hukuku, 9. Bası, s. 631 vd.; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, Genişletilmiş 10. Baskı, s. 264 vd).
Davacı tarafından bu açıklamalar kapsamında ... plakalı aracın ZMMS poliçesini düzenleyen davalıdan talepte bulunulmuştur.
Sorumluluğun tespiti, kusur oranlarının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda; dava konusunu oluşturan 23.12.2017 tarihli ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı zincirleme trafik kazasının iki aşamada meydana geldiği, birinci aşamada üç ayrı aracın kaza yapıp karayolu üzerinde beklemekte olduğu, kazadan 10-15 dakika sonra ikinci aşamada müteveffa ...´in içinde yolcu olarak bulunduğu ... plakalı aracın duraklamakta olan ... plakalı kamyona çarpması suretiyle iş bu davaya konu kazanın meydana geldiği, söz konusu kazanın oluşumunda, ... plakalı - kaza esnasında 1,76 promil alkollü araç sürücüsü ...´ın % 85 oranında kusurlu olduğu, emniyet tedbiri almaksızın yolda duraklamakta olan ... plakalı kamyon sürücüsü ...’ın % 15 oranında kusurlu olduğu, müteveffa yolcu ...´in alkollü bir sürücünün aracına yolcu olarak binmesine ilişkin müterafık kusurunun mahkemenin takdirinde olduğu belirtilmiştir.
Tazminat hesabı için alınan ve hüküm kurmaya elverişli bulunan bilirkişi raporunda, sigorta poliçesinin kaza tarihini kapsadığı ve ölüm halinde şahıs başına azami teminat limitinin 330.000,00TL olduğu, poliçe teminatı kapsamında davalı sigorta şirketince davacı baba için 02.07.2018 tarihinde 43.748,46TL, dava dışı hak sahibi anne ... için 25.06.2018 tarihinde 62.076,35TL tazminat ödemesinde bulunulmakla, bakiye poliçe limitinin 330 000,00-( 43 748,46 + 62.076,35 ) = 224.175,19TL olduğu, Mahkemece davalı sigorta şirketi tarafından davacıya kısmi ödeme yapıldığının kabulü ile iş bu rapor tanzim tarihindeki verilere göre hesaplanan bakiye tazminatın hüküm altına alınmasına karar verilmesi halinde; davalı sigorta şirketinin kısmi/eksik ödeme tarihi (02.07.2018 ) itibarıyla temerrüdünün oluştuğu, müteveffa ...´in hak sahiplerinden, ZMMS Genel Şartları ve Eki Düzenlemelere göre yapılan değerlendirme sonucu; ödeme tarihindeki verilere göre yapılan hesaplamada, davacı babanın destekten yoksun kalma zararının davalı sigorta şirketince yapılan ödeme ile karşılandığı, takdiri Mahkemeye ait olmak üzere rapor tarihindeki verilere göre yapılan hesaplamada, ...´in 52.769,69TL tutarında destekten yoksun kalma nedeniyle oluşan maddi zararının bulunduğu tespit edilmekle birlikte, davalı sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin, davacı açısından hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatı tutarından tenzil edilmesiyle, bakiye 272,74TL karşılanmayan maddi zararının bulunduğu belirtilmiştir.

Müteveffanın eğitiminin/gelirinin araştırılmasına yönelik yazışmalar yapılmış ve davacı vekiline bu hususta delillerin ibrazı için kesin süresi verilmişse de gelire yönelik bir delil sunulmadığından ve Gazi Üniversitesi ile yapılan yazışma sonucu öğrenci olmadığı tespit edildiğinden, asgari ücrete göre yapılan hesaplama esas alınarak değerlendirme yapılmıştır. Yapılan yargılama sonucu toplanan delillere ve dosya kapsamına göre; dava konusu olayda ... plakalı araçta yolcu olarak bulunan ... in ölümü nedeniyle davacının tazminat talebi ile ilgili davalı sigorta şirketince ödeme yapılmış olduğu, yapılan ödemenin tarihi itibariyle bakiye zarar bulunmadığı, ödeme tarihine göre haklılık durumunun tartışılması gerektiği anlaşıldığından davacının maddi tazminat isteminin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-DAVANIN REDDİNE,
2-Alınması gereken 54,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 10,00 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
Zorunlu arabuluculuk kapsamında, Arabuluculuk Yönetmeliğinin 26/2 maddesi gereği ödenecek ve Arabuluculuk AÜT nin Birinci Kısmına göre belirlenen 1.096,27 TL nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Davacı tarafından sarf edilen yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
4-Davalının kendisini vekil ile temsil ettiği görülmekle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,
Zorunlu arabuluculuk görüşmesi sırasında davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 2019 yılı AAÜT nin 16/1-c maddesi uyarınca 750,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunulacak, yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle başvuru yapılmak suretiyle, Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.03/11/2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Limited Şirket Esas Sözleşmesi
    Limited şirket esas sözleşmesi belirli bir sermaye ile ticaret unvanı altında bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan ve sadece malvarlığıyla sorumlu olduğu tüzel kişiliğe sahip bir sermaye şirketlerinin sözleşmesidir.
  • İcra Davası
    İcra davası temelinde borçlu ve alacaklı ilişkisini oluşturur. En basit tanımı ile açıklarsak; alacaklının borcunu borçlu şahıstan tahsil edemediği durumlarda başvurduğu hukuk yolu icra davasını oluşturur diyebiliriz.
  • Vatandaşlık Başvurusunun Reddine İtiraz ve İptal Davası
    Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancılar için birtakım koşullar aranmaktadır.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.