+90 216 606 55 00

Gizlilik Politikası

Veri Gizliliği Aydınlatma Metni

Hukuk büromuzun, her bir ilgili kişi grubu için açıklanan amaçlarla sınırlı olarak gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

I. İlgili Kişiler

1. Çalışan Adayı

Aday başvurularımızın ve işe alım faaliyetlerimizin bir parçası olarak, çalışan adayını doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek kişisel verileri (birlikte "kişisel bilgiler") topluyor, işliyor ve saklıyoruz. Kişisel bilgileri, genel işe alım faaliyetlerinin yanı sıra, çalışan adayının başvurusu, değerlendirilmesi ve çalışma iznini de içerebilen, işe alma süreciyle ilgili bir dizi amaç için işliyoruz.

Başvurular ancak çalışan adayının başvurusunu info@fdpartners.av.tr  adresinden bize iletmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
"İşleme" terimi, bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, paylaşılması, erişilmesi, kullanılması, aktarılması ve imha edilmesi dâhil olmak üzere ilgili kişinin kişisel bilgilerini içeren tüm faaliyetleri kapsar.

Çalışan adayının kişisel bilgilerini başvuru, değerlendirme, aday araştırmaları ve genel işe alım faaliyetleri amacıyla işleyebiliriz. Adaylarla ilgili topladığımız kişisel bilgileri, çalışan adayının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz iş fırsatlarını belirlemek için kullanırız. Bu tür fırsatlarla ilgili olarak potansiyel adaylarla zaman zaman iletişime geçebiliriz.

Genel olarak, hukuk büromuzdaki bir pozisyona doğrudan başvurarak bize kişisel bilgi sağlayan çalışan adayından doğrudan edindiğimiz veya adayın bizimle veya iş bulma kurumları gibi üçüncü kişilerle olan etkileşimleri yoluyla öğrendiğimiz kişisel bilgileri topluyoruz. Üçüncü şahıslardan, örneğin, çalışan adayı hakkında bilgi veren bir referans kişisi veya başvuranı bir pozisyon için değerlendirmemizi tavsiye eden bir meslektaştan veya başvuran tarafından işe alım amacıyla halka açılmış kişisel bilgilerin yer aldığı diğer kaynaklardan çalışan adayı hakkında kişisel bilgiler toplayabiliriz.

Çalışan adayının rızasına dayanarak kişisel verileri işlediğimiz durumlarda çalışan adayı, işleme için başkaca bir yasal dayanağın bulunmadığı hallerde, her zaman bu rızayı geri alma hakkına sahiptir.

Başvurunun yönetimi ve genel işe alım amaçları veya mevzuatın gereklilikleri bağlamında, çalışan adayının kişisel bilgilerini işlemek için hukuk büromuzun meşru menfaatlerine dayanabiliriz.
İşleme yasal, orantılı ve yargı alanımızda uygulanan gizlilik yasalarının ilkelerine her zaman uygun olacaktır. Her halükarda, başvuranın kişisel bilgileri 6 ay süreyle saklanacak ve daha sonra, kendisine hukuk büromuzda bir pozisyon teklif etme imkânımız yoksa ilgili mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

Zaruri veya gerekli olduğu hallerde, örneğin değerlendirme yapmak maksadıyla, çalışan adayının kişisel bilgilerini şirket içinde paylaşmamız gerekecektir. Paylaşım, her bir bireyin işe alım sürecindeki rolünü yerine getirmesi için gerekli olanla sınırlı olacaktır.

2. İrtibatlar

Bir kişinin müvekkillerimizin serbest avukatları olarak (avukat müvekkil gizliliği ve vekâletnamemizde tanınan sınırlı yetkilerimiz kapsamında) bizimle iletişime geçmesi halinde, bu kişinin bize kendi isteğiyle sağlayacağı isim, e-posta adresi ve telefon numarası verilerini, yalnızca kendi taleplerine istinaden onlarla iletişime geçmek amacıyla toplayabiliriz.

3. Satıcılar/Tedarikçiler

Bir tedarikçi ile hizmet tedariki için bir anlaşma olması halinde, bu tedarikçinin bize kendi isteğiyle sağlayacağı isim, e-posta adresi ve telefon numarası verilerini, yalnızca tedarikçi ile yapılmış sözleşmenin ifası amacıyla toplayabiliriz. Bu veriler, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, kamu kurumları gibi üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

4. Müvekkiller

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU müvekkil bilgilerini çok gizli olarak ele alır ve müvekkillerden toplanan tüm bilgiler, avukat-müvekkil gizliliğine tabi olacaktır. Bu bilgiler yalnızca müvekkillerimizle olan anlaşmamız doğrultusunda müvekkillere sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz kapsamında toplanacak ve işlenecektir. Bu verilerin bu şekilde işlenmesi; hukuki yükümlülüklere uyumluluk, sözleşmenin ifası, yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki amaçlarına dayanacaktır. Bu veriler, müvekkilden özel bir talimat alınmadıkça veya hukuki bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi için (kara para aklamayı önleme yükümlülükleri gibi) gerekli olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

II. İlgili Kişilerin Hakları

İlgili kişiler; kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, ilgili kişiyle bağlantılı kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair gerçekleştirilen işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İşbu metin veya genel olarak kişisel bilgileriniz hakkında sorunuz olması ya da kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin şikâyetleriniz ve/veya itirazlarınız olması halinde, bizimle info@fdpartners.av.tr  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.