+90 216 606 55 00

Akaryakıt Aldıktan Sonra Arızalanan Araç Yargıtay Kararı

Akaryakıt Aldıktan Sonra Arızalanan Araç Yargıtay Kararı içeriğine kurumsal sitemizden ulaşabilir ve benzeri hususların tamamı için hukuki destek almak adına FD Partners Hukuk Bürosu'na ulaşabilirsiniz.

 19. Hukuk Dairesi         2016/18474 E.  ,  2017/2159 K.

MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili şirkete ait aracın davalı ... ...Ltd. Şti’den akaryakıt alındıktan sonra arızalandığını, akaryakıtın ayıplı olması nedeniyle araçta arıza meydana geldiğini, diğer davalının akaryakıtın üreticisi olması nedeniyle zarardan sorumlu olduğunu ileri sürerek aracın onarımı için yapılan 9.261.89 TL’nin ve tamir süresince kiralanan araç nedeniyle ödenen 2.690 TL’nin faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Ltd.Şti., davanın reddini istemiştir.

Davalı ... .... vekili, davacının, müvekkili şirket bayisinden satın aldığı motorinin standartlara uygun olduğunu, davacıya ait araçta meydana gelen arızanın yakıtla bir ilgisi bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece verilen Ticaret Mahkemelerinin görevsizliği kararı, Dairemiz 14.05.2015 tarih; 2015/3696 E. - 2015/7224 K. sayılı ilamı ile “Davaya konu ticari nitelikteki araç, tüzel kişi tacir sıfatına haiz davacı şirketin mülkiyetinde ve kullanımındadır. 6102 sayılı TTK.nun 19.maddesi gereğince tacirin işlerinin ticari olması esas olduğundan somut olayda görevli mahkeme aynı kanunun 5.maddesi gereğince Ticaret Mahkemesi’dir. Bu husus gözetilmeden, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. ” gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, dava konusu araçta meydana gelen arızanın davalıların satıcısı ve üreticisi oldukları standart dışı yakıttan kaynaklandığı, ayıplı akaryakıt nedeniyle hasar görebilecek parçaların değiştirilmesi gerektiği, hükme esasa alınan rapora göre zararın bedelinin 5.576,33 TL olacağı, araç kiralama bedelinin tazminat talebi kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne,kabul edilen alacağın faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı ve davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı ... ... Ltd. Şti.’den aldığı standart dışı akaryakıt nedeniyle uğradığı zarar ve ikame araç kirası isteminde bulunmuştur. Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak akaryakıtın standart dışı olduğu kabul edilip tazminat istemi kısmen kabul edilmiş, ikame araç kirası talebi reddedilmiştir. Alınan bilirkişi raporları mahkeme kararına esas alınabilecek şekilde ayrıntılı inceleme ihtiva etmemektedir. Aracın servisinden gelen 17.04.2014 tarihli cevapta “aracın yakıt sistemine kötü yada yanmış yakıt ikmali yapılması durumunda ... onarım standartlarına göre yakıtın değdiği tüm sistemlerin değiştirilmesi gerektiği, temizliğin mümkün olmadığı” belirtilmiştir. Mahkemece değişen araç parçaları üzerinde inceleme yaptırılarak, bilirkişiden rapor alınarak bu parçaların standart dışı akaryakıt kullanımından dolayı değiştirilip değiştirilmediği belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Ayrıca davacı aracın serviste kaldığı süre içinde ikame araç kira bedeli istemiş, buna ilişkin faturayı mahkemeye sunmuştur. Aracın serviste kaldığı süre içinde, makul süre için davacı ikame araç kirası bedeli istemekte haklıdır. Bu yönden de inceleme ve değerlendirme yapılıp bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkeme kararının davacı yararına bozulmasına, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına peşin harcın istek halinde iadesine, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.