+90 216 606 55 00

Belirsiz Alacak Davası Emsal Karar

Belirsiz Alacak Davası Emsal Karar detaylarına web sitemizden erişebilir ve benzeri hususların tamamı için avukatlık ofisimize anında danışabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA
DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İSTİNAF KARARI


İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 14/06/2022
DAVA: Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
KARAR TARİHİ: 27/10/2022
YAZIM TARİHİ: 27/10/2022Davacı vekili; davalı ... Turizm...Şirketine ait araç sürücüsünün ağır ve asli kusuruyla müvekkilinin bulunduğu araca çarpması sonucu meydana gelen çift taraflı trafik kazasında yaralanan davacının %27 engelli kaldığını, olay ile ilgili olarak karşı aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısına karşı açılan maddi tazminat davasında sigorta limiti olan 390.000 TL'ye hükmolunduğunu, ancak bu miktarın zararı karşılamadığından bahisle belirsiz alacak davası olarak şimdilik 20.000 TL maddi ve 150.000 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istediği davada ayrıca davalılar adına kayıtlı menkul ve gayrimenkuller ile 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir.

Mahkemece, ihtiyati haciz talebinin teminatsız olarak kabulü ile 170.000 TL üzerinden davalıların menkul ve gayrimenkul malları ile 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiş; davalı işleten vekilinin itirazı üzerine yapılan incelemede itirazın reddine karar verilmiştir.

Davalı ... Turizm...Şirketi vekili istinafında; ihtiyati haciz koşullarının oluşmadığını, alacağın yargılamayı gerektirdiğini, alacak miktarının belirsiz olduğunu ve ilama dayanmadığını, somut gerekçe gösterilmediğini, teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunarak kararın kaldırılmasını istemiştir.
Talep, maddi tazminat ve manevi tazminat istemli davada verilen geçici hukuki koruma kararına ilişkindir.

Duruşma açılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından inceleme ve görüşmeler HMK'nın 353 ve 355'inci maddeleri uyarınca istinaf sebepleriyle ve kamu düzenine ilişkin hususlarla sınırlı biçimde dosya üzerinden yürütülmüştür.

Buna göre;

1-İhtiyati haciz, nitelikçe geçici bir hukuki koruma tedbiridir. (HMK 406/2) Geçici hukuki koruma tedbirlerinin amacı, yargı organları önünde hak arayan kişilerin nihai olarak elde etmeyi umdukları haklarına erişimi kolaylaştırmaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için, elde edilmesi umulan hakların ya da onların konularının ortadan kalkması, yok olması, değiştirilmesi gibi olasılıkların bertaraf edilmesi gerekir. Elde edilmesi umulan hakka kavuşulmasını kolaylaştırıcı tedbirler hak arama özgürlüğünü, adil yargılama hakkını ve hukuk devleti ilkesini de yakından ilgilendirir. (İHAS 6, 2709 sayılı T.C Anayasası 36, HMK 33) İhtiyati haciz istekleri değerlendirilirken geçici hukuki koruma tedbirlerinin açıklanan bu amacının gözden uzak tutulmaması gerekir. İİK'nın 259. maddesine göre ihtiyati hacizlerde teminat yatırılması mecburidir. Sadece alacak bir ilama müstenid ise ya da ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.

2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, davalı .... Turizm...Şirketin işleteni, davalı sigorta şirketinin ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı olduğu aracın karıştığı çift taraflı trafik kazası sonucu davacının malul kalacak şekilde yaralanmasına, aynı olay nedeniyle aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı aleyhine Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan maddi tazminat davasında mahkemece teminat limitini tüketir şekilde davanın kabulüne karar verilmesine, anılan mahkeme dosyası içeriği de gözetildiğinde ilk derece mahkemesinde teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden müstenif davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davalı ... Turizm...Şirketi vekilinin istinaf başvurusu yerinde görülmediğinden 6100 Sayılı HMK'nun 353/1. fıkrası (b-1) bendi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine,
2-Alınan istinaf karar harcı yeterli olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
3-Yapılan istinaf giderlerinin davalı .... Turizm...Şirketi üzerinde bırakılmasına,
4-Kesin olan işbu kararın taraflara tebliği, avans ve harç tahsil/iade işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,
Dair 27/10/2022 tarihinde, 6100 Sayılı HMK'nun 362. maddesi (1-f) bendi ve 2004 Sayılı İİK.'nun 258/3. fıkrası gereğince kesin olarak oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • İcra Takibi Başlatma
    Yasal icra takibinin başlatılması için bazı kural ve şartlar bulunmaktadır. İlk aşamada dilekçe icra kurumlarına verilmelidir. Sonrasında icra müdürlüğünden dönüş olarak ödeme ya da icra emri bildirimi gelmelidir.
  • Kiracının Tahliye Edilmesi
    Türk Borçlar Kanunu'nun 13. maddesi; kiracının, kira bedelini ödeme yükümlülüğünün bulunduğunu ifade etmektedir. Buna göre kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen tarihlerde kira bedelini tam olarak ödemekle sorumludur.
  • Vatandaşlık Avukatı Hangi İş ve İşlemlere Bakar
    Son yıllarda ülkemizde giderek artan bir yabancı nüfusu söz konusudur. Buna bağlı olarak vatandaşlık avukatı ihtiyacında da artış gözlemlenmektedir.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.