+90 216 606 55 00

Göçmen kaçakçılığı İstinaf Başvurusu Reddi Yargıtay Kararı

Göçmen kaçakçılığı İstinaf Başvurusu Reddi Yargıtay Kararı detaylarına siteden erişebilir ve aklınıza takılan hususların tamamı için alanında uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

 4. Ceza Dairesi         2022/8959 E.  ,  2022/14743 K.

"İçtihat Metni"

KARAR

Göçmen kaçakçılığı suçundan, sanık ...’nun yapılan yargılaması sonunda, ... Asliye Ceza Mahkemesinin 09/04/2021 tarih ve 2021/214 esas, 2021/196 sayılı mahkumiyet kararına yönelik, istinaf başvurusunun esastan reddine dair, ... Bölge Adliye Mahkemesinin 1. Ceza Dairesinin 22/04/2021 tarih ve 2021/650 esas, 2021/506 sayılı kararının temyizi üzerine, Dairemizin 09/12/2021 tarih ve 2021/32279 esas, 2021/29001 sayılı temyiz isteminin esastan reddi yönündeki kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24/05/2022 tarih ve KD-2022/63546 sayılı itiraz yazısıyla, 6352 sayılı Kanunun 99. maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesinin 2 ve 3. fıkraları gereğince itirazı üzerine dosya Dairemize gönderilmekle incelendi;

I- İTİRAZ NEDENLERİ

“5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 8/1. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile eklenen ek cümlede, Yargıtay Ceza Daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili Ceza Dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir hükmüne yer verilmiştir.
Yapılan incelemede;

... Asliye Ceza Mahkemesince 09/04/2021 tarihli, 2021/214 Esas - 2021/196 Karar sayılı kararla sanık ... ... hakkında göçmen kaçakçılığı yapma suçundan dolayı TCK'nın 79/1-a, 79/2-b, 52/2-3, 52/4, 53/1-2-3, 58 ile 5275 sayılı Kanunun 108/3. maddeleri uyarınca 7 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 30.000 tl adli para cezasıyla mahkumiyet kararı verdiği, bu kararın sanık tarafından istinaf edilmesi üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince 22/04/2021 tarihli, 2021/650 Esas - 2021/506 sayılı kararla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 4. Ceza Dairesince 09/12/2021 tarihli ve 2021/32279 Esas - 2021/29001 sayılı kararla CMK'nın 302. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine karar verilerek hükmün kesinleştiği anlaşılmıştır.

... Asliye Ceza Mahkemesince verilen 09/04/2021 tarihli gerekçeli kararda "...sanığın tekerrüre esas alınan ilamında da mükerrir olduğu anlaşıldığından 5275 sayılı yasanın 108. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca sanık hakkında tayin edilen bu ceza hükmü yönünden koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına..." karar verildiği, bu kararın istinaf kanun yolundan geçerek Yargıtay 4. Ceza Dairesinin önüne geldiği, Dairece verilen 09/12/2021 tarihli ve 2021/32279 Esas - 2021/29001 sayılı kararda maddi hata yapılarak " ...ve sanığın tekerrüre esas alınan ilamında TCK'nın 58. maddesinin uygulandığı anlaşılmakla, sanığın ikinci kez mükerrir olduğunun tespiti ile cezasının ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmemiş ise de aleyhe temyiz bulunmadığından bozma yapılamayacağı..." yönünde kanaat belirtildiği, bu hususun mahallinde infazı aşamasında yargı merciilerinde haklı olarak tereddüte sebep olduğu tespit edilmiş, hükmün bu bölümünün karardan çıkartılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Maddi hatanın düzeltilmesi talebinin kabulü ile 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 09/12/2021 tarihli ve 2021/32279 Esas - 2021/29001 sayılı kararında yer alan "... ve sanığın tekerrüre esas alınan ilamında TCK'nın 58. maddesinin uygulandığı anlaşılmakla, sanığın ikinci kez mükerrir olduğunun tespiti ile cezasının ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmemiş ise de aleyhe temyiz bulunmadığından bozma yapılamayacağı..." bölümünün çıkartılması suretiyle yazım hatasının düzeltilmesi”
Şeklinde istemde bulunulması üzerine dosya Dairemize gönderilmekle, incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:
II- İTİRAZIN KAPSAMI

İtiraza konu uyuşmazlık, ... Bölge Adliye Mahkemesinin 1. Ceza Dairesinin 22/04/2021 tarih ve 2021/650 esas, 2021/506 sayılı istinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin, Dairemizin 09/12/2021 tarihli ve 2021/32279 Esas - 2021/29001 sayılı kararında yer alan "... ve sanığın tekerrüre esas alınan ilamında TCK'nın 58. maddesinin uygulandığı anlaşılmakla, sanığın ikinci kez mükerrir olduğunun tespiti ile cezasının ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmemiş ise de aleyhe temyiz bulunmadığından bozma yapılamayacağı..." bölümünün çıkartılması talebine ilişkindir.

III- DEĞERLENDİRME

... Asliye Ceza Mahkemesince verilen 09/04/2021 tarih ve 2021/214 esas, 2021/196 sayılı kararın tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ilişkin kısmında sanığın ikinci kez mükerrir sayılmasına dair ibare yazılmamış ise de, hükmün infazının mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutulmasına ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verildiği ve devamında sanığın tekerrüre esas alınan ilamında da mükerrir olduğu anlaşıldığından 5275 sayılı Yasanın 108. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sanık hakkında tayin edilen bu ceza hükmü yönünden koşullu salıverme hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği anlaşıldığından, hüküm fıkrasında sanığın ayrıca ikinci kez mükerrir sayılmasına ibaresinin yazılmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği itiraz yazısındaki düşünce yukarıda açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesinin 1. Ceza Dairesinin 22/04/2021 tarih ve 2021/650 esas, 2021/506 sayılı istinaf başvurusunun esastan reddi kararının, yeniden incelenmesi sonucu;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz gerekçesi yerinde görülmekle, 6352 sayılı Kanunun 99. maddesiyle eklenen 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İTİRAZIN KABULÜNE,
Dairemizin 09/12/2021 tarih ve 2021/32279 esas, 2021/29001 sayılı kararının KALDIRILMASINA,

... Bölge Adliye Mahkemesinin 1. Ceza Dairesinin 22/04/2021 tarih ve 2021/650 esas, 2021/506 sayılı kararın yeniden incelenmesi sonucu;
Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ile temyiz sebebine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından CMK’nın 288 ve 294. maddeleri kapsamında sanığın belirttiği hukuka aykırılık nedenleri ile CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri de gözetilerek,

Sanığın atılı göçmen kaçakçılığı suçunu birden fazla kişiyle birlikte işlediğinin kabulü karşısında suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 7196 sayılı Kanunun 56. maddesiyle değişik TCK’nın 79/3. maddesi uyarınca sanığın cezasında arttırım uygulanması gerektiği gözetilmemiş ise de aleyhe temyiz bulunmadığından bozma yapılamayacağı,
Sanığın temyiz talebinde isimlerini bildirdiği ..Güçlü, ..Sarıboğa ve ... hakkında ... Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun mahallinde yapılabileceği belirlenerek yapılan değerlendirmede;
... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararına yönelik;

Sanığın temyizinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğu, hakkında TCK’nın 38/3. maddesinin uygulanması gerektiği halde uygulanmadığı, suçun asıl failleriyle ilgili araştırmanın yapılmadığı, kendisi hakkında ikinci kez mükerrirlik kararının Yasaya uygun olmadığı, kovuşturma aşamasında samimi ikrarda bulunduğu ve pişmanlığını beyan ettiği halde alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm verilmemesi gerektiğine yönelik olduğu,

Anlaşılmakla, kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, sanık ...’na yükletilen göçmen kaçakçılığı suçundan mahkumiyetine dair ... Asliye Ceza Mahkemesinin 09/04/2021 tarih ve 2021/214 esas – 2021/196 sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesinin 22/04/2021 tarih ve 2021/650 E.-2021/506 K. sayılı kararı hukuka uygun bulunmakla, sanık ...’nun temyiz istemi yerinde görülmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesinin kararına yönelik tebliğnameye uygun olarak, CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE,
28/02/2019 tarihinde yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 304/1. maddesi gereğince dosyanın ... Asliye Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin ise ... Bölge Adliye Mahkemesine 1. Ceza Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 09/06/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.