+90 216 606 55 00

Haklı Fesih Nedeni Kapsamında Yargıtay Kararı

Haklı Fesih Nedeni Kapsamında Yargıtay Kararını siteden inceleyebilir ve Mobing, baskı gibi hususların yer aldığı bu dava konusuna FD Partners Hukuk web sitesinden gözatabilirsiniz.

 9. Hukuk Dairesi         2013/15826 E.  ,  2013/35247 K.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı ve manevi tazminat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, ... Şirketler Grubu´na ait İlsan İlaç San. ve Tic. AŞ.´de 09/12/2002 tarihli iş sözleşmesi uyarınca çalışmaya başladığını, bu şirketi... Grubu´nun satın aldığını ve davalı şirket olarak faaliyetine devam ettiğini, iş akdini 11/04/2008 tarihli dilekçesi ile geçerli ve haklı nedenle feshettiğini, analist olarak görev yaptığını, çalıştığı bölümde 13 kişinin işine son verildiğini ve bu bölümün Nisan 2007 tarihinde Gebze´ye taşındığını, çalıştığı bölümün yöneticisinin değiştiğini, yeni yöneticinin tüm laboratuvar çalışanları üzerinde psikolojik baskı ve yıldırma politikası uyguladığını, yöneticinin davranışları yüzünden birçok kişinin işten ayrılmak zorunda kaldığını, durumun yönetime bildirilmesine rağmen işlem yapılmadığını, davalı tarafından yapılan uygulamalarla davacının adeta istifaya zorlandığını, davalı işverenin işçinin sağlığını korumak ve gözetlemekle yükümlü olduğunu, İş Kanunu 24/II-b-c maddesindeki kavramlar esas alındığında işçiye davranışlarla yapılan saldırıların mobbing ve haklı fesih nedeni kapsamında değerlendirilebileceğini iddia ederek kıdem tazminatı ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının hiçbir haklı nedene dayanmaksızın istifa dilekçesini işverene sunduğunu, kaldı ki feshin haklı nedenin ortaya çıkmasından 6 işgünü içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini, yasal olarak uygulamaya alınmamış olan mobbing kavramı kullanılarak tazminat talebinde bulunmanın hukuka aykırı bir talep olduğunu, haksız nedenle açılmış davaya zemin oluşturulmak istendiğini, ortada düşmanca tutum, ahlak dışı bir iletişim ve psikolojik bir terör bulunmadığını, davacının fazla mesai ücreti almadığını ancak prim karşılığı ücret aldığını, adı geçen ... ... ´in tecrübeli ve disiplinli bir yönetici olduğunu, davacının ... hakkında şirketlerine herhangi bir bildirimde bulunmadığını savunarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının amiri tarafından uğradığı baskı ve yıldırma politikasıyla çalışmasının engellenerek istifaya zorlandığı, davacının iş akdini feshinin haklı olduğu, davacının istifaya zorlandığından kıdem tazminatına ve psikolojik taciz nedeniyle manevi tazminata hak kazandığı gerekçesiyle açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı süresi içersinde davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemenin manevi tazminata hükmetmesi yerinde ise de, hükmedilen manevi tazminat miktarı zenginleşmeye yol açacak oranda yüksektir. Daha makul bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 27.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.