+90 216 606 55 00

Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet Eylem Yargıtay Kararı

Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet Eylem Yargıtay Kararı detaylarına FD Partners Hukuk web sitesinden hemen gözatabilir ve benzer hususların tamamı için hukuki destek almak adına avukatlarımıza sitedeki numaralardan ulaşabilirsiniz.

7. Ceza Dairesi         2021/13496 E.  ,  2021/17740 K.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet eyleminden dolayı kabahatliler ... ve ... haklarında anılan Kanun’un 11/2. maddelesi gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünün 10/05/2019 tarihli ve 2019/32 ve 2019/42 sayılı idarî para cezaları karar tutanağı ile uygulanan 3.897,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına dair Kastamonu Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/09/2019 tarihli ve 2019/1792 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulüne ve anılan kararın kaldırılmasına ilişkin İNEBOLU Sulh Ceza Hâkimliği´nin 13/11/2019 tarihli ve 2019/1150 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı´ndan verilen 22/10/2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 04/11/2020 tarihli ve KYB.2020/96062 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

İnebolu Sulh Ceza Hâkimliğince, Kastamonu Sulh Ceza Hâkimliği´nin 25/09/2019 tarihli ve 2019/1792 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itiraz üzerine yapılan inceleme neticesinde; "… ihbar üzerine gidilen Kastamonu ili ... Mahallesinde bulunan adreste horoz dövüştürüldüğünün sabit olduğu, 27/04/2019 tarihil tutanak kapsamına göre horoz dövüştürmeye elverişli tüm emarelerin tespit edilen adreste bulunduğu, ek olarak yine 27/04/2019 tarihli tutanağa göre 1 Adet A4 kağıdına iller ve para miktarlarının yazıldığı kaldı ki, aynı olay ile ilgili olarak Hakimliğimize yansıyan diğer değişik iş dosyalarında muterizlerin bir kısmının horoz dövüştürüldüğünü ve bu organizasyonu hazırlayan ve gösterenin ... olduğunu açıkça belirttiği, belirtilen ismin dosya kapsamındaki delillerle de uyumlu olduğu, aynı dolay ile ilgili olarak Hakimliğimize yansıyan diğer değişik iş dosyaları ile birlikte değerlendirme yapıldığında muterizlerin çoğunun farklı illerden olay günü olay mahalline geldiğinin tespit edildiği, bu durumun da hayatın olağan akışına aykırı olduğu, tespit edilen kişilerin horoz dövüşü yaptırdıkları ve yapılan bu dövüşü iştirak ettiği anlaşılmakla,..." gerekçesi ile itirazın kabulüne dair karar verilmiş ise de,
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan, “Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez.

Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir.”, aynı Kanun´un 28/h maddesinde yer alan “11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara binbeşyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası....verilir...” şeklindeki düzenlemeler nazara alındığında,

Somut olayda, anılan Kanun’un 11/2. maddesi gereğince horoz dövüştürdükleri gerekçesiyle kabahatliler hakkında idari para cezası uygulanmış ise de, olay yerinde kolluk görevlilerince tutulan 27/04/2019 tarihli tutanakta ve dosya kapsamında kaç adet horozun ringde bulunduğunun, ringde bulunan horozların kime ait olduğunun tespitinin yapılamadığı, buna ilişkin tutanak, ses kaydı, kamera görüntüsü veya fotoğraf bulunmadığı, itiraz eden kabahatlilere ait horozların olduğuna veya ringde dövüştürüldüğüne ilişkin bir tespit bulunmadığı anlaşılmakla, hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürme eylemine iştirak ettikleri sabit olmadığı, kabahatlilerin salt dövüş yaptırılan yerde bulunması şeklindeki eylemlerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 11/2. maddesinde kabahat olarak tanımlanan ´´Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek...´´ niteliğinde olmadığı gözetilmeksizin, itirazın reddine yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden İNEBOLU Sulh Ceza Hakimliği´nin 13/11/2019 tarihli ve 2019/1150 değişik iş sayılı kararının CMK´nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, muterizler hakkında uygulanan idari para cezalarının kaldırılmasına ve idari para cezası karar tutanaklarının ayrı ayrı iptaline, 21.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.