+90 216 606 55 00

İhalede Görevi Kötüye Kullanma Suçu Yargıtay Kararı

İhalede Görevi Kötüye Kullanma Suçu Yargıtay Kararı ile alakalı olan içeriğe FD Partners Hukuk Bürosu web sitesinden erişebilir ve aklınıza takılan tüm hususlar için uzman görüşü alabilirsiniz.
 

 9. Ceza Dairesi         2020/9 E.  ,  2021/1046 K.

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi
Suç : Görevi kötüye kullanma
Hüküm : Beraat


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılan ... Rektörlüğünün 25/11/2009 tarih ve 2009/162575 sayılı ihale kayıt numaralı “Elektrik ve Mekatronik Eğitim Seti Alımı ihalesinde; ihale mevzuat hükümlerince ihale komisyonunda uzman üye görevlendirmediği; ihale üzerinde kalan isteklilerin ihalelerden yasaklı olup olmadığının teyidinin, sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmadığı; ihale dokümanı alan iki istekli tarafından ihale dokümanı bedeli olarak 50.00.-TL yatırılmış ise de; ihale Şube Müdürlüğünce ihale mevzuatı uyarınca ihale dokümanı satış bedelinin belirlenmediği; ihale konusunu oluşturan malzemelerden Mekatronik Eğitim Seti için kısmi teklif veren ve anılan eğitim seti 50.809.00.- TL bedelle üzerine ihale edilen ... ve Tic. A.Ş.nin; teklif zarfı kapsamında sunduğu belgelerden bazılarının fotokopilerinin idare personelince "Aslı İdarece Görülmüştür." şerhi yerine "İbraz Edilenin Aynıdır." şerhiyle imzalanarak onaylanmasının ve fotokopileri "İbraz Edilenin Aynıdır." şerhiyle onaylanmış olan teklif zarfı kapsamında sunulan belgelerin ihale komisyonunca 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu´nun 36. maddesi kapsamında yapması gereken kontrolde dikkate alınmamasının ihale mevzuatı hükümlerine uygun olmadığı; İhale üzerinde kalan şirketin, ihale tarihi olan 25/11/2009 tarihi itibariyle; 4734 sayılı Kamu Kanunu´nun 10. maddesinin 4. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığını belirten belge olarak İhale Şube Müdürlüğüne sunduğu belgelerden anılan maddenin (a), (b) ve (g) bendi kapsamında olmadığına dair sunduğu belgelerde 12/11/2009 tarihi itibariyle söz konusu bentler kapsamında olmadığının belirtilmesi; Yabancı uyruklu Yönetim Kurulu üyelerinden iki üyeye ait Almanca düzenlenmiş adli sicil kaydına ait belgenin tasdiksiz/yetkili makamlarca onaylanmamış Türkçe tercümelerinin kabul edilmesi;

Sözleşme imzalanmadan önce üzerine ihale kalan isteklinin ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 4. fıkrasının (a), (b). (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair idareye sunması gereken belgeler üzerinde ihale Şube Müdürlüğünce yeterli kontrolün yapılmadığı; söz konusu ihale sonucu; 03/12/2009 tarihinde ihaleye teklif zarfi veren iki istekliye bildirilmesine karşılık ihale mevzuatında ihale türü için öngörülen 10 günlük süre geçmeden üzerine ihale kalan isteklilerle 11/12/2009 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme imzalanmasında ihale mevzuatında öngörülen zorunlu süreye uyulmadığı iddialarıyla ilgili olarak İhale Şube Müdürü sanık ..., İhale Komisyon Üyesi sanık ... haklarında görevi kötüye kullanma suçunda dava açıldığı, dosyanın kül halinde Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilerek yargılama konusu olay hakkında sanıklara atfedilen kamu zararına neden olduğu iddia edilen eylemlerinin tek tek irdelenerek yapılan işlemlerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aykırı bir husus bulunup bulunmadığı ile yapılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırılık teşkil eden bir yön olup olmadığı varsa sanıkların norma aykırı davranışları neticesinde kamu zararı veya kişi mağduriyeti ya da kişilere haksız kazanç sağlama şeklindeki objektif cezalandırma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında ayrıntılı ve denetime elverişli olacak biçimde rapor aldırılmasından sonra suç vasfının belirlenerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde hükümler kurulması,

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK´nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Aile Konutu Şerhi
    Çiftler arasındaki evlilik bağının devam ettiği süre boyunca birlikte ikamet edilen meskene aile konutu denir. Boşanma kararı alınmasının ardından ise bu konut hakkında şerh işlemi yapılması mümkündür.
  • İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığı
    5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında ikamet yoluyla Türk vatandaşlığı alma başta olmak üzere ülkemizden vatandaşlık alınması için belirlenen yollar ve koşullar düzenlenmiştir.
  • Limited Şirketlerde Sona Erme
    Limited şirketlerde sona erme infisah ve fesih yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Bu yazıda, infisah ve fesih süreçleri incelenecek ve limited şirketin sona ermesi nedenleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.