+90 216 606 55 00

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Emsal Karar

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Emsal Karar başlığı ile alakalı olan bu karara FD Partners Hukuk Bürosu´ndan erişebilir ve benzeri tüm hususlar için hukuki destek talebinde bulunabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ:ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ:06/03/2023
DAVANIN KONUSU:İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
MAHKEMESİ:ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ:12/10/2022
DAVANIN KONUSU:İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
KARAR TARİHİ:10/04/2023
KARAR YAZIM TARİHİ:10/04/2023


Tarafların İddia Ve Savunmalarının Özeti:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: ... T.A.Ş. tarafından borçlular .... ve ... nın üç adet kredi çektiğini, bu krediler çekilirken, çok sayıda üçüncü kişi, taşınmazlarını rehin gösterdiklerini, bu üçüncü kişilerden birinin de, müvekkili olduğunu, kredilerin ödenmemesi üzerine, .... T.A.Ş tarafından Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi .... sayılı dosyası ile 31.01.2020 tarihinde "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip başlatıldığını, bu takipte, .... , ... , ... , ... , ..., ... , ... Ve ... nın borçlu olarak gösterildiğini, ...ın .... A.Ş.´den kredi çekmiş olup, ortağı ... nın ise bu krediye hem müşterek borçlu, hem de müteselsil kefil olmuş olduğunu, ayrıca bazı taşınmazlarını da ipotek olarak verdiğini, diğer tüm borçluların da, bu kredi için bazı taşınmazlarını ipotek verdiğini, müvekkilinin Antalya İli, ... İlçesi .... Mahallesi ... ada ... parseldeki arsasında 400.000 TL ipotek olduğunu, ... ın acze düşmesi neticesinde, alacaklı banka, alacağını ipoteklerden alabilmek için, yukarıda zikredilen icra dosyasını başlattığını, alacaklı bankanın 31/01/2020 tarihinde başlattığı bu takibi aylarca devam ettirmiş, satış işlemine geçebilmek için birçok işlem yaptığını, en sonunda yaklaşık 1,5 yıl sonra Haziran 2021´de bir kısım taşınmazlar için satış kararı aldırttığını, 18/06/2021 tarihindeki satış ilanına göre ..., .... ve ... ya ait üç parselin satışının ilan edildiğini, satış ilanının taraflara tebliğinden sadece birkaç gün sonra, yani 09/07/2021 tarihinde, dava dilekçesi ekinde sunulan, icra dosyasında da mevcut temlikname yapıldığını, temliknameye göre tüm alacakların .... tarafından 780.000 TL karşılığında ...´ya devredildiğini, uzun bir süre dosyaya borcu sona erdirmeye yönelik hiçbir işlem yapmayan ... ailesinin ne zamanki dosyada kendilerine ait üç parselin ihaleden satışına karar verildiğinde böyle bir temlik işlemi yapmış ve yine aileden biri üzerine alacağı devraldığını belirterek sonuç olarak Antalya İli, ... İlçesi, ... Mahallesi .... ada ... parseldeki taşınmazda bulunan 400.000,00.-TL´lik ipoteğin kaldırılmasını, tapudan terkinini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava ettiği, yapılan yargılama sonucunda Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12/10/2022 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı kararı ile davaya bakmakla görevle ve yetkili mahkemenin Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu kanaatiyle görevsizliğine karar verildiği, Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 06/03/2023 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı kararı ile davaya bakmakla görevle ve yetkili mahkemenin Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu kanaatiyle karşı görevsizlik kararı verildiği, her iki mahkeme arasında görev uyuşmazlığının doğduğu, sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir.

Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:

Dava, ipoteğin fekki istemine ilişkindir.

Bilindiği üzere, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu´nun (TTK) 6335 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesinde ticari davalar tanımlanmıştır. Buna göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile maddenin devamı fıkralarında belirtilen davalar ticari dava olarak nitelendirilmiştir. Yine aynı Kanun´un 5/3. maddesinde “Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan yasal düzenlemeler karşısında, Asliye Ticaret Mahkemelerinin özel mahkeme niteliğinde bulunduğu, bu niteliği gereği görev alanının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirleneceği ve genel mahkemeler ile arasındaki ilişkinin önceki kanunun aksine görev ilişkisi olduğu açıktır. Asliye Ticaret Mahkemelerinin çekişmeli yargıdaki görev alanının TTK’de ve diğer özel kanunlarda ticari dava olduğu belirtilen davalarla sınırlı olduğu kuşkusuzdur.

Öte yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu´nun 6335 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesinde ticari davaların; mutlak ticari davalar ve nispi ticari davalar olarak iki gruba ayrıldığı anlaşılmaktadır. Mutlak ticari davalar, tarafların sıfatına veya bir ticari işletme ile ilgili olup olmamasına bakılmaksızın kanun gereği ticari sayılan davalar olup TTK’nin 4/1. maddesinin b, c, d, e, f fıkralarında ve özel kanunlarda düzenlenmiştir. Nispi ticari davalar ise, tarafların tacir sıfatına haiz olduğu ve her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili uyuşmazlıklardan doğan davalardır. Bir başka ifade ile bu davalar ya bir ticari işletmeyi ilgilendirmeli ya da iki taraf için de ticari sayılan hususlardan doğmaları halinde ticari dava olarak nitelendirilebilirler.

Gerek mutlak ve gerekse nispi ticari davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinde görüleceği açıktır.

Somut davada, taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki genel kredi sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, TTK´nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca davaya bakma görevi Ticaret Mahkemesine ait olduğundan Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 06/03/2023 Tarih .... Esas, ... Karar sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiş aşağıda hüküm tesis olunmuştur.

H Ü K Ü M/:

1-Davaya Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesince bakılması gerektiği halde davanın Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesince bakılması gerektiği belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK.nın 353/1-a, 353/3 maddeleri gereğince Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 06/03/2023 Tarih .... Esas, ... Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,

2-Yargı yeri olarak Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin belirlenmesine,

Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için dosyanın Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesine iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi.10/04/2023

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.