+90 216 606 55 00

İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)

İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) bu emsal karar içeriğine FD Partners web sitesinden erişebilir ve hukuki taleplerinizin tamamı için bizi arayabilirsiniz.

T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ
T.C
ANKARA
ASLİYE SEKİZİNCİ TİCARET MAHKEMESİ
K A R A R
ESAS NO : 2020/258
KARAR NO : 2021/166

DAVA : İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 17/06/2020
KARAR TARİHİ : 18/03/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 24/03/2021
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili banka ile ... Medikal Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Ürünleri İnş. Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. arasında Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi imzalandığını, ... ve ...’ın Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, anılan kredi sözleşmelerine dayanılarak kredi müşterisine müvekkili bankaca kredi kullandırıldığını, kredi borcunun ödenmemesi üzerine müvekkili banka tarafından davalılara Ankara .... Noterliğinin 10.02.2020 tarih ... yevmiye numaralı ihtarnamenin keşide edildiğini, ihtarnameye rağmen borcun ödenmemesi nedeniyle Ticari Nitelikli Kredi, 66534 karton numaralı Taksitli Ticari ve Borçlu Cari Hesap borcundan kaynaklanan alacakları için asıl borçlu ... Medikal...Ltd. Şti. ve kefiller ... ve ... hakkında ... Müdürlüğü’nün ... Esas sayılı dosyasından genel haciz yoluyla takip başlatıldığını, borçluların anılan dosyadan gönderilen ödeme emirlerinin tebliğ edilmesinden sonra kötü niyetli olarak borca, ödeme emrine, faize ve borcun tüm ferilerine itiraz ederek takibin durdurulmasını talep ettiğini ve İcra Müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verildiğini, bu sebeple borçlular açısından duran icra takibine devam edebilmek için öncelikle arabuluculuğa başvurulduğunu ve sonuç alınamadığını, borçluların itirazlarının müvekkili bankanın alacağının tahsilini geciktirmeye yönelik olduğunu, müvekkili banka tarafından İİK. madde 68/b-l hükmüne uygun olarak ihtarnamenin borçlulara keşide edilmek suretiyle borcun muaccel hale getirildiğini ve akabinde icra takip işlemlerine başlanıldığını, davalı asıl borçlu ... Medikal Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Ürünleri İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan Genel Nakdi Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesini davalı kefillerin imzalayarak tüm sözleşme koşullarını kabul ettiğini, davalılar tarafından imzalanan Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesinin 9.11.1. Maddesinin “Kefil, borcun Müşteri için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde, ihbarda bulunulması suretiyle kefalet borcunun da muaccel olacağını kabul eder. ” hükmünü içerdiğini, yine Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi’nin 15. Maddesinde yer alan kefalet beyanlarında da kefiller asıl borçlunun bankadan kullandığı/kullanacağı kredilerden doğmuş ve doğacak borçlarına, mevcut ve gelecekteki diğer kefillerden bağımsız olarak belirtilen tutar ile sınırlı olmak üzere anılan borçlu ile beraber müteselsil kefil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ettiklerini, bu madde kapsamında davalı kefillerin kefaletinin asıl borçlunun müvekkili bankaya olan borçları sona erinceye kadar devam edeceğini, davalılar tarafından imzalanan Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesinin süresiz olarak akdedildiğini, bu tür sözleşmelerde kefaletin kendiliğinden sona ermediğini, kefaletin sona erebilmesi için kefaletten rücu ve asıl borçlu firmanın alacaklıya herhangi bir nedenle hiçbir borcunun kalmamış olmaması ile bankanın kefili ibra etmesi gerektiğini, davalı asıl borçlu firmaya kullandırılan kredileri borçlular süresinde ve kararlaştırılan miktarda ödemeyerek kredi sözleşmesi çerçevesinde temerrüde düştüklerini, Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesinin 10.1. Maddesinde, “Müşteri, Sözleşme ve ekleri kapsamındaki borçlarını kararlaştırılan vade tarihinde eksiksiz olarak ödemediği takdirde Banka tarafından protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayiyine velhasıl hiçbir kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın temerrüde düşeceğini, muaccel hale gelen tüm borçlarının faiz ve diğer masrafları, bilcümle ferileri ile birlikte derhal ödeyeceğini kabul ve beyan eder ” ve ayrıca 11.1.1. maddesinde “Banka, alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması halinde yasaların getirdiği ayrık hükümlere uyarak her zaman Müşteriye karşı her türlü icra ve iflas yolu ile takibe geçebilir. ” düzenlemesinin yer aldığını, kredi sözleşmesine konu Banka alacağı süresinde ödenmediğinden borçlulara usulüne uygun içeriği haiz gerekli tüm ihtarların/bildirimlerin noter marifetiyle yapıldığını, davalıların, imzalamış olduğu sözleşmeler uyarınca kullandırılmış olan kredilerden dolayı müvekkili banka’ya borçlu olduklarını, davalıların faize itirazlarının da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, zira söz konusu kredilerin asıl borçlu şirkete müvekkili banka ile davalı-borçlu arasında imzalanan Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi uyarınca kullandırıldığını, anılan sözleşmenin, tarafların hür iradesi ile imzalandığını, temerrüt faizinin bu sözleşmelerdeki hükümler doğrultusunda uygulandığını, temerrüt faiz oranı Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi’nin 10.5. maddesinde düzenlendiğini, buna göre “Müşterinin kredi borcunu (taksitlendirilmiş kredilerde taksitlerden herhangi birini), masraf, komisyon ya da her türlü ad altındaki ücreti ödeme tarihinde/vadesinde ödenmemesi veya borcun Sözleşme kapsamında muaccel hale gelmesi halinde; Müşteri, borcun hangi tür krediden doğduğuna ve bu kredi vadesine bakılmaksızın alacağın muaccel hale geldiği tarihten itibaren Bankaca Borçlu Cari Hesap şeklinde çalıştırılan kredilere uygulanan en yüksek cari faiz oranının 2 katı oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder" düzenlemesi gereğince davalıların temerrüt tarihinde Bankaca Borçlu Cari Hesap şeklinde çalıştırılan kredilere uygulanan en yüksek faiz oranının 2 katı oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul ve taahhüt edildiğini, borçluların ... Müdürlüğü’nün ... E. sayılı dosyasına yaptığı haksız itirazının iptali ile takibin itiraza konu kısmı için devamına ve davalılar aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin, T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi) nezdindeki alacaklarını davacı tarafa temlik ettiğini, bu nedenle temlik ettiği alacak miktarı uyarınca herhangi bir borcu bulunmadığını, müvekkili şirketin, yapmakta olduğu ticari faaliyetler nedeniyle T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi) nezdinde alacakları bulunduğunu, Gazi Hastanesi nezdindeki bu alacakların davacı tarafa olan borç nedeniyle Ankara 67. Noterliği’nin 17.07.2019 tarihli ve 11289 yevmiye nolu Alacağın Devri Sözleşmesi (Temlikname) ile davacı tarafa devredildiğini, alacağı olan 225.430,24 TL’nin Türkiye İş Bankası’na temlik edildiği, temliknamenin idareye verildiği tarih itibariyle vergi borcu bulunmadığını, temliğe konu alacak faturalarının tahakkuka bağlanarak Saymanlık Müdürlüğüne teslim edildiğini, alacak üzerinde herhangi bir haciz veya takyidat bulunmadığını, ilgili temliğin ödenmesi sırasında lehtar firmanın varsa vergi borcu düşüldükten ve yasal kesintiler (damga vergisi vs) yapıldıktan sonra nakit durumuna göre ve sırası geldiğinde davacı banka hesabına ödeme yapılacağının bildirildiğini, davacı tarafından ... Müdürlüğü’nün ... E sayılı dosyası ile yapılan icra takibinin haksız ve kötüniyetli olduğunu, müvekkilinin, davacı bankaya olan kredi borçlarını çeşitli tarihlerde davacıya ödediğini, Banka kayıtları celp edildiği takdirde bu durumun açıkça ortaya çıkacağını, diğer taraftan haksız yapılan icra takibinde fahiş miktarda faiz oranı talep edilmiş olup, faiz başlangıcı olarak 04.02.2020 tarihi esas alındığını, ancak davacı tarafın müvekkiline, Ankara ... Noterliği’nin 10.02.2020 tarihli ve ... yevmiye no.lu ihtarnamesini göndermiş olup söz konusu ihtarnamenin 12.02.2020 tarihinde tebliğ edildiğini, ayrıca ihtarnamede 7 günlük süre tanındığı için temerrüde düşülen tarihin 20.02.2020 olması gerektiğini, buna rağmen davacı taraf, temerrüde düşürdüğünü iddia etmiş olduğu 20.02.2020 tarihinin esas alınmadığını, 04.02.2020 tarihi esas alınarak müvekkilinden olması gereken miktardan daha fazla bir faiz borcu mükerrer olarak tahsil edilmek istendiğini, kaldı ki söz konusu ihtarnameye karşı taraflarınca Ankara .... Noterliği’nin 19.02.2020 tarihli ve ... yevmiye nolu ihtarnamesi ile itiraz edilmiş olup herhangi bir kesinleşmenin söz konusu olmadığını, davacı tarafından müvekkilleri aleyhine yapılan icra takibinde; ... Müdürlüğü’nün ... E. sayılı icra takip dosyası ile asıl alacak miktarı olarak 263.626,43 TL olarak talep edilmiş olmasına rağmen huzurdaki davada asıl alacak miktarının 274.991,65 TL olarak talep edildiğini, müvekkili ...’ın kefaletinin geçerli olmadığını, kanunen kefil olabilmek için gerekli şartların mevcut olmadığını, bu nedenle kefil olarak sıfatlandırılması, borçlandırılması ve huzurdaki davanın şahsına açılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu, savunarak davanın reddine, davacının %20 kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine ve vekalet ücreti ile yargılama giderinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, kredi sözleşmesinden kaynaklı alacağın tahsili istemiyle başlatılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkememizce aldırılan 19/11/2020 tarihli bilirkişi raporunda; Davacı bankanın HUMK m74 uyarınca taleple bağlı kalınarak davalı asıl borçlu ... Medikal Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Ürünleri İnşaat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti'nden tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla) 05/03/2020 takip tarihi itibariyle asıl alacak toplamı 229.585,99 TL, işlemiş tem faizi toplamı 3.769,02 TL, faizin %5 BSMV’si 188,51 TL, rehinle teminat altına alınan(-) 177.514,00 TL, toplam 56.029,52 TL alacaklı olduğu, taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre kalan asıl alacak (56.029,52 TL) tutarına takip tarihinden itibaren yıllık %42 temerrüt faizi ve faizin %5’i oranında BSMV talep edilebileceği, davacı bankanın, davalı kefiller ... ve ...’ın ayrı ayrı olmak üzere 05.03.2020 Takip tarihi itibariyle; anapara 230.980,22 TL, işlemiş tem faizi 3.503,20 TL, %5 BSMV 175,16TL, toplam 234.658,58 TL alacaklı olduğu, ancak; kefaletin fer’iliği ilkesi gereği kefillere asıl borçludan daha fazla sorumluluk yüklenemeyeceğinden (tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla) 56.029,52 TL asıl alacak talep edebileceği, taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre takip tarihinden itibaren asıl alacak (52.530,24 TL) tutarına yıllık %42 temerrüt faizi ve faizin %5’i oranında BSMV talep edilebileceği, taraflar arasında düzenlenen temlikname kapsamında; 18.08.2020 tarihinde (İcra takip tarihinden sonra) davalı şirketin dava konusu 1000062 no.lu Borçlu Cari hesabına yatırılan 51.125,90 TL’ nin icra müdürlüğünün nihai hesabında dikkate alınması gerektiği tespit edilmiştir.

Mahkememizce aldırılan 18/01/2021 tarihli bilirkişi ek raporunda; davacı bankanın; Ankara ....İcra Müdürlüğünün ... E. sayılı dosyası üzerinden başlatmış olduğu takipte; davacı bankanın, HUMK m.74 uyarınca taleple bağlı kalınarak, Davalı asıl borçlu ... Medikal Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Ürünleri İnşaat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.'nden (tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla) 05.03.2020 Takip tarihi itibariyle; Asıl Alacak toplamı 263.626,43 TL, işlemiş tem faizi toplamı 4.327,81 TL, faizin %5 BSMV’si 216,45 TL, rehinle teminat altına alınan (-) 177.514,00 TL, toplam 90.656,69 TL alacaklı olduğu, taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre kalan Asıl alacak (90.656,69 TL) tutarına takip tarihinden itibaren yıllık %42 temerrüt faizi ve faizin %5’i oranında BSMV talep edilebileceği, davacı Bankanın, Davalı kefiller ... ve ...’dan, ayrı ayrı olmak üzere (tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla) 05.03.2020 takip tarihi itibariyle; anapara 263.626,43 TL, işlemiş tem faizi 4.327,81 TL, %5 BSMV 216,45 TL, toplam 268.170,69 TL alacaklı olduğu, taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre takip tarihinden itibaren Asıl alacak (263.626,43 TL) tutarına yıllık %42 temerrüt faizi ve faizin %5’i oranında BSMV talep edilebileceği, taraflar arasında düzenlenen temlikname kapsamında; 18.08.2020 tarihinde (icra takip tarihinden sonra) davalı şirketin dava konusu 1000062 no.lu borçlu cari hesabı borcuna yatırılan 51.125,90 TL’ nin icra müdürlüğünün nihai hesabında dikkate alınması gerektiği tespit edilmiştir.

Toplanan deliler ve tüm dosya kapsamında yapılan inceleme sonucu, davalıların davacı bankayla aralarındaki kredi ve kefalet sözleşmesi ve bu sözleşmeler kapsamında belirlenen faiz oranları ve davacı bankanın fiilen uygulamış olduğu faiz oranına göre belirlenen temerrüt faizi gereğince, davacı tarafından Gazi Üniversitesi'nden temlik alınan davalı alacağının tahsil edilen kısmı dikkate alınması suretiyle düzenlenen denetime ve hüküm kurmaya elverişli görülen bilirkişi raporuna göre, davacının davalılardan takip tarihi itibariyle asıl alacağa takip tarihinden ödeme tarihine kadar % 42 oranında temerrüt faizi ve % 5 oranında BSMV işletilmesi suretiyle 263.626,43 TL asıl alacak toplamı, 4.327,81 TL işlemiş temerrüt faiz toplamı, 216,45 TL faizin % 5 BSMV olmak üzere toplam 268.170,69 TL( davalı Borçlu ... Medikal....Şti yönünden 263.626,43 TL asıl alacak toplamı, 4.327,81 TL işlemiş temerrüd faiz toplamı, 216,45 TL faizin % 5 BSMV olmak üzere, 177.514,00 TL rehinle temin edilen bedelin düşümü suretiyle 90.656,69 TL) alacaklı bulunduğu, bu itibarla davalıların bu miktar yönünden itirazlarının haksız olduğu, kefil ...'ın diğer kefil Hasan ile eş olması nedeniyle eş rızasının alınmasına gerek bulunmadığı ve kefalet sözleşmesinin BK'nun 583. Maddesine uygun bulunduğu, haksız görülen itiraza göre de davacı yararına icra inkar tazminatının da verilmesi gerektiği ,davacının takip başlatırken kötü niyetli olduğu ispat ve tespit olunmamasına göre kötüniyet tazminatı isteminin reddi gerektiği anlaşıldığından davacının davasının kısmen kabulüne,fazlaya ilişkin istemin reddine,davadan sonra yapılan 51.125,90 TL ödemenin icra müdürlüğünce icra dosyasının infazında dikkate alınmasına,karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere;
Davacının davasının kısmen kabulü ile,
a) Davalı Borçlu ... Medikal....Şti yönünden davalı borçlunun ... Müdürlüğü'nün ... sayılı takip dosyasından 263.626,43 TL asıl alacak toplamı, 4.327,81 TL işlemiş temerrüd faiz toplamı, 216,45 TL faizin % 5 BSMV olmak üzere, 177.514,00 TL rehinle temin edilen bedelin düşümü suretiyle 90.656,69 TL üzerinden itirazının iptaline, bu miktar yönünden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine,
b) Davalılar ... ve ... yönünden davalı borçluların ... Müdürlüğü'nün ... sayılı takip dosyasından 263.626,43 TL asıl alacak toplamı, 4.327,81 TL işlemiş temerrüd faiz toplamı, 216,45 TL faizin % 5 BSMV olmak üzere, 268.170,69 TL üzerinden itirazlarının iptaline, bu miktar yönünden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine,
Hükmolunan meblağın % 20'si olan 53.634,13 TL (davalı ... Medikal...Ltd Şti 18.131,33 TL'den sorumlu olmak üzere ) icra inkar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
Davadan sonra yapılan 51.125,90 TL ödemenin icra müdürlüğünce icra dosyasının infazında dikkate alınmasına,
İş bu dava nedeniyle alınması gerekli 18.318,74 TL harçtan 3.321,21 TL peşin harcın mahsubu ile kalan 14.997,53 TL harcın davalıdan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,
Davacı tarafından yapılan 125,25 TL posta ve tebligat gideri, 850,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 975,25 TL yargılama giderinin kabul oranı üzerinden (% 97,52 kabul) 951,06 TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, kalan miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,
Davacının dava açarken ödediği 3.375,61 TL peşin ve başvurma harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,
Arabuluculuk Kanununun 18/A(13). maddesi uyarınca karar tarihinde yürürlükte bulunan Arabuluculuk Ücret Tarifesi uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan 1.320,00 TL arabuluculuk giderinin 1.287,26 TL sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen, 32,74 TL'sinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına hüküm tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince takdir ve tespit edilen 27.221,95 TL vekalet ücretinin davalıdan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Davanın reddedilen bölümü için kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına hüküm tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince takdir ve tespit edilen 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara BAM'da İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/03/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.