+90 216 606 55 00

İtirazın İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebine İlişkin Ara Karar

Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebine İlişkin Ara Karar konusunu içeren bu içeriği inceleyebilir ve benzeri durumlar için hukuk büromuza başvurabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
54. HUKUK DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
DOSYA NO: 2022/3599
KARAR NO: 2022/288
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 01/08/2022 Ara Karar
NUMARASI: 2022/442 - Derdest
DAVANIN KONUSU: Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davasındaki
İhtiyati Tedbir Talebine İlişkin Ara Karar
İSTİNAF TARİHİ: 11/08/2022
Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,


GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ; İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf başvuru dilekçesinin ve davanın esası istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan ön inceleme ve asıl incelemede dosyada dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı anlaşıldı.

İstinaf sebepleri: Davacı taraf 16.08.2022 tarihinde süresinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde; taraflar arasındaki sözleşme kapsamında daha evvel Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 23.01.2020 tarih 2019/1 Esas 2020/92 Karar sayılı ilamı ile davalı şirketin hakedişinin ödenmediği gerekçesiyle davalı tarafça açılan davanın reddine karar verildiğini, bu kararın Yargıtay ilamı ile onanarak kesinleştiğini, bunun üzerine davacı idarenin yaptığı fazla ödeme nedeniyle Sakarya ... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası ile borçlu şirket aleyhine 21.01.2022 tarihinde ilamsız icra takibi başlatıldığını, asıl alacak olan 646.844,14 ( 135.384,94 TL + 511.459,20 TL ) takipten önce işleyen faiz (gecikme bedeli) ve gecikmenin KDV’si eklenmek suretiyle “Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2021/5926 2021/9811 Karar sayılı kesinleşen karar gereğince toplam sebepsiz zenginleşme alacağı 664.518,15 TL” açıklaması ile takip talebi oluşturulduğunu, yetki itirazı üzerine dosyanın gönderildiği Gaziosmanpaşa ... İcra Müdürlüğü’nün ... Esas sayılı icra takibine borçlu tarafından 08.03.2022 tarihinde kısmen itiraz edildiğini, itirazın haksız olduğunu belirterek açtığı itirazın iptali davasında tedbir talebinin reddine karar verilmesinin hatalı olması nedeniyle kararın kaldırılarak tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Yasal dayanak: Hukuk Muhakemeleri Kanunu;190, 191. maddeleri,Türk Medeni Kanunu 6. maddesi, Türk Borçlar Kanunu 299, 351. maddeleri, Yargılama konusu olayda: Davacı taraf dava dilekçesinde özetle, taraflar arasındaki 15.02.2013 tarihli Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımına Ait Sözleşme kapsamında daha evvel Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 23.01.2020 tarih 2019/1 Esas 2020/92 Karar sayılı ilamı ile davalı şirketin hakedişinin ödenmediği gerekçesiyle davalı tarafça açılan davanın reddine karar verildiğini, bu kararın Yargıtay ilamı ile onanarak kesinleştiğini, bunun üzerine davacı idarenin yaptığı fazla ödeme nedeniyle Sakarya ... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası ile borçlu şirket aleyhine 21.01.2022 tarihinde ilamsız icra takibi başlatıldığını, asıl alacak olan 646.844,14 ( 135.384,94 TL + 511.459,20 TL ) takipten önce işleyen faiz (gecikme bedeli) ve gecikmenin KDV’si eklenmek suretiyle “Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2021/5926 2021/9811 Karar sayılı kesinleşen karar gereğince toplam sebepsiz zenginleşme alacağı 664.518,15 TL” açıklaması ile takip talebi oluşturulduğunu, yetki itirazı üzerine dosyanın gönderildiği Gaziosmanpaşa ... İcra Müdürlüğü’nün ... Esas sayılı icra takibine borçlu tarafından 08.03.2022 tarihinde kısmen itiraz edildiğini, itirazın haksız olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı tarafça verilen cevap dilekçesiyle, evvela görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğundan bahsedilerek davanın usulden reddine, ayrıca borçlu olunmaması nedeniyle de esastan reddine karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkemece, '' Somut olayda dava konusu uyuşmazlığın para alacağına ilişkin olduğundan, HMK. 389. maddesi koşullarını taşımadığından ihtiyati tedbir talebinin reddine, itirazın iptaline dayanak takibe konu alacağın varlığı ve miktarı yargılamayı gerektirmesi ve mevcut delil durumu dikkate alındığında davanın yaklaşık olarak ispat edildiği yönünde mahkememizde yeterli kanaat oluşmadığından İİK. 257. Maddesi koşullarını taşımayan ihtiyati haciz talebinin reddine'' şeklindeki gerekçeyle ara kararla ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmiştir. Somut olayda, taraflar arasında 15.02.2013 tarihli Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımına Ait Sözleşme'nin bulunduğu, bu sözleşme kapsamında daha evvel Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/489 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan davanın yapılan yargılamasında Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 22.10.2015 tarih, 2014/8619 Esas ve 2015/8851 Karar sayılı ilamı ile taraflar arasındaki sözleşmenin kira sözleşmesi olduğu gerekçesiyle dosyanın görevli Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine kesin olarak karar verdiği, şu halde aynı taraflar arasında aynı sözleşme kapsamında açılan eldeki itirazın iptali davasının da Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğinde kuşku bulunmadığı, asıl davaya ve tedbir talebine bakma görevinin ilgili mahkemeye ait olduğu halde görevsizlik kararı yerine yargılamaya devam edilerek tedbire yönelik verilen mahkeme kararının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; duruşma yapılmasına gerek olmadığı, davaya bakma görevi kararı veren mahkemeye ait olmadığı halde yazılı olduğu şekilde gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden yargılamaya devam edilerek esasa ilişkin karar verilmiş olması sebebiyle, mahkeme kararının yerinde olmadığı, istinaf sebebi yerinde olduğundan HMK 353/1-a/3 maddesi gereğince istinaf başvurusunun kabulüne karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M:Yukarıda açıklanan nedenlerle,Davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE,İlk derece mahkemesinin kararının KALDIRILMASINA, Yargılamanın eksikler tamamlanarak kaldığı yerden devamı için dosyanın ait olduğu Mahkemeye İADESİNE,Peşin yatırılan istinaf başvuru harcının mahsubuna,Peşin yatırılan istinaf karar harcının talep halinde yatırana iadesine,Gider avansından kalanın talep halinde yatırana iadesine,Dair dosya üzerinden, tarafların ve vekillerinin yokluğunda oy birliği ile KESİN olarak karar verildi, açıkça anlatıldı. 18/10/2022

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.