+90 216 606 55 00

Kaçak Elektrik Kullanımı Emsal Karar

FD Partners Hukuk Bürosu´nda bugün sizler için Kaçak Elektrik Kullanımı Emsal Karar konusunu ele aldık. İlgili karara ait metne siteden erişebilir ve benzer tüm hususlar için firmamızdan destek talep edebilirsiniz. Hukuki destek ve avukatlık hizmetlerinden yararlanmak için FD Partners Hukuk´a iletişim sayfasında yer alan numaradan ulaşabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/594 Esas
KARAR NO : 2022/41
DAVA : İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
DAVA TARİHİ : 23/11/2020
KARAR TARİHİ: 18/01/2022

Mahkememizde görülmekte bulunan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket tarafından 12/05/2020 tarihinde yapılan kontrolde davalının kaçak elektrik kullandığı tespit edildiğini, 12/05/2020 tarihli ve ...seri numaralı kaçak elektrik kullanım tutanağına istinaden ... seri numaralı mühür ile sayacın mühürlendiğini, enerjinin sayaçtan geçtiğinin tespit edildiğini ve müvekkili firmanın kullanım neticesinde 15/05/2020 tarihli, ... fatura numaralı ve 922.67.-TL bedelli faturanın düzenlendiğini ve davalıya ibraz edildiğini, fatura bedelinin ödenmemesi sebebiyle davalının aleyhine Antalya Genel İcra Müdürlüğünün ... E. Sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatıldığını, davalının haksız ve kötü niyetli itirazı sebebiyle takip durdurulduğunu, arabuluculuk başvurusunun anlaşamama ile sonuçlandığını belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak davalının Antalya Genel İcra Müdürlüğünün ... E. Sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptaline, takibin devamını, alacağın %20´sinden az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, bu talebini duruşmada tekrarlamıştır.

Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmış olup, davalı davaya yanıt vermemiş, duruşmalara da katılmamıştır.

DELİLLER VE GEREKÇE :

Davacı vekili tarafından kaçak tespit tutanağı, fatura sureti delil olarak sunulmuş, mahkememizce takip dosyası getirtilmiş, davacı şirketten kaçak kullanım tutanağı ile ilgili olarak fatura ile faturaya dayanak tüketimi gösterir tüm bilgi ve belgeler istenmiş, gelen yazı cevabı dosya arasına alınmış, bilirkişi incelemesi yapılarak tüm deliller toplanmıştır.

Antalya Genel İcra Dairesinin ... esas sayılı dosyası incelendiğinde; davacı tarafından davalı aleyhine 922,67-TL asıl alacak, 10,83.-TL faiz, 1,95.-TL KDV olmak üzere toplam 935,45.-TL´nin tahsili için örnek no: 7 olan ödeme emri ile icra takibine geçildiği, borçlunun süresi içerisinde borca ve ferilerine itiraz ettiği, takibin durduğu anlaşılmıştır.

Tüm deliller toplandıktan sonra bilirkişiden rapor aldırılmış olup, sunulan raporda özetle; davacı tarafından tutulan kaçak elektrik tespit tutanağının abonesiz olarak elektrik kullanımı yapıldığı gerekçesiyle tanzim edildiği, abonesiz kullanımın Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 42/A maddesi uyarınca kaçak elektrik tüketimine girdiği, tutanağın yönetmeliğe uygun olduğu, yapılan hesaplama sonucu tahakkuk ettirilen 922,67.-TL tutarlı kaçak tüketim faturasının mevzuata uygun olmadığı ve hatalı hazırlandığı, ceza bedelinin %100 olarak uygulanması sebebiyle hata yapıldığı, yönetmeliğin 46/2 maddesi uyarınca ceza bedelinin %50 olarak uygulanması gerektiği, yönetmelik uyarınca mükerrer kaçak durumunun olması halinde ceza bedelinin %100 olarak uygulanabileceği, somut olayda kaçak tespit tutanağında mükerrer durumunu gösterir tablonun boş olduğu, dolayısıyla mükerrer bir kaçak kullanımın bulunmadığı ve ceza bedelinin %100 olarak uygulanmasının hata olduğu, davalıya çıkarılması gereken tahakkuk bedelinin 679,89.-TL olduğu, 6183 sayılı yasanın 51. Maddesi ve emsal yargıtay kararları uyarınca kaçak tüketim tahakkukuna gecikme zammı uygulanamayacağı, ancak yasal faiz uygulanabileceği, yasal faizin 3,85.-TL olduğu, toplam borcun 683,24.-TL olduğu, mütalaa edilmiştir.

Davacı vekilinin rapora itirazı üzerine bilirkişiden ek rapor alınmıştır. Sunulan ek raporda özetle; davacının itirazında mükerrer kaçak kullanımı bulunduğunu belirterek dilekçe ekinde 15/06/2020 tarihli kaçak kullanım tutanağını sunduğu, her ne kadar dilekçe içeriğinde tutanağın 15/04/2020 tarihli olduğu belirtilse de, tutanağın 15/06/2020 tarihli olduğunun açıkça görüldüğü, tahakkukta da aynı şekilde görüldüğü, dolayısıyla bu tutanağın davaya konu olan 12/05/2020 tarihli kaçak kullanım tutanağından daha sonra tanzim edildiği, 15/06/2020 tarihli tutanağın mükerrer kaçak durumunda olduğu, dava konusu tespit tutanağının ilk kaçak tutanağı olup, mükerrer kaçak tutanağı olmadığı kök rapordaki kanaatlerin aynen devam ettiği belirtilmiştir.

Dava, davalı hakkında tahakkuk ettirilen kaçak elektrik tüketim borcuna istinaden yapılan icra takibine karşı davalı tarafça yapılan itirazın iptali davasıdır.
Davalı davaya yanıt vermemiş, davacı kurum tarafından tutulan kaçak tespit tutanağının aksini ispat edememiştir. Denetime elverişli ve hüküm kurmaya yeterli olması sebebiyle hükme esas alınan bilirkişi kök ve ek raporu doğrultusunda yapılan değerlendirmede; kaçak kullanım tutanağının mevzuata uygun olarak düzenlendiği ve fakat mükerrer kaçak kullanım bulunmamasına rağmen davacının mükerrer kaçak kullanım halinde uygulanması gerekli %100 ceza bedeli uygulamak suretiyle hesap yapıp fatura tanzim ettiği, davacının rapora itiraz dilekçesi ekinde sunduğu 15/06/2020 tarihli kaçak kullanım tutanağının dava konusu 12/05/2020 tarihli tutanaktan sonra tanzim edilmiş olması sebebiyle dikkate alınamayacağı 12/05/2020 tarihli kaçak kullanım tutanağında mükerrerlik durumu olmadığından ceza bedelinin %50 olarak uygulanmasının gerektiği, buna göre borcun 679,89.-Tl olduğu, kaçak kullanım haksız fiil niteliğinde olduğundan 6183 sayılı yasanın 51. Maddesi ve yargıtay kararları uyarınca gecikme zammı uygulanamayacağı, yasal faiz istenebileceği, istenebilecek yasal faizin 3,85.-Tl olduğu anlaşılmakla, davanın kısmen kabulü ile takibin 679,89.-Tl asıl alacak, 3,85.-TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 683,74.-TL üzerinden ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle devamına, alacak likit olmadığından icra inkar tazminatı talebinin reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Neden ve kanıtları yukarıda açıklandığı üzere,

1)Davanın kısmen kabulü ile, Antalya Genel İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyasında davalının itirazının kısmen iptali ile takibin 679,89.-TL asıl alacak, 3,85.-TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 683,74.-Tl üzerinden ve asıl alacağın takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle
DEVAMINA,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,
3-Alacak yargılama ile belirlendiğinden ve bu nedenle şartları oluşmadığından icra inkar tazminatı talebinin reddine,
4-Alınması gerekli 80,70.-TL harçtan peşin alınan 54,40.-TL harcın mahsubu ile bakiye 26,30.-TL harcın davalıdan tahsiline,
5-Davacı tarafından yapılan 54,40.-TL ilk dava gideri, 485,00.-TL bilirkişi ücreti, 73,50.-TL tebligat gideri, 21,00.-TL müzekkere gideri, olmak üzere toplam 633,90.-TL yargılama giderinin davanın kabul ve red oranı üzerinden hesaplanan 463,32TL´si ile peşin alınan 54,40.-TL, toplamı 518,02.-TL´nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlasının davacı üzerinde bırakılmasına,
6-Arabuluculuğa ilişkin dava şartı nedeniyle Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenen 1.320,00.-TL yargılama giderinin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/a-13 maddesi gereğince kabul ve red oranı üzerinden hesaplanan 964,79.-TL´sinin davalıdan, 355,21.-TL´sinin davacıdan alınarak hazineye irat KAYDEDİLMESİNE,
7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 683,74.-TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davacı tarafından yatırılan gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda miktar itibariyle kesin olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.18/01/2022

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.