+90 216 606 55 00

Kaçak Elektrik Kullanımı Fatura Tahakkuk Edilmesi Emsal Karar

Kaçak Elektrik Kullanımı Fatura Tahakkuk Edilmesi Emsal Karar detaylarına FD Partners Hukuk Bürosu´nun kurumsal web sitesinden erişebilir ve benzeri durumlar için uzman desteği alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2018/3081
KARAR NO : 2021/80
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 20/02/2018
NUMARASI : 2017/813 E - 2018/93 K
DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit
KARAR TARİHİ: 19/01/2021


Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava ile ilgili olarak, ilk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle, dava dosyası üzerinde yapılan inceleme sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının Bağcılar adresinde bir şahıs firmasının bulunduğunu ve ticarethane olarak abone olmak üzere elektrik tükettiğini, 16/08/2013 tarihinde kaçak elektrik kullandığından bahisle fatura tahakkuk ettirildiğini, söz konusu faturaların haksız ve hatalı olduğunu beyanla, toplam 47.290,30 TL olarak tahakkuk ettirilen faturalardan şimdilik 10.000,00-TL´si borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 20/01/2016 tarihli harçlandırılmış ıslah dilekçesi ile dava dilekçesinde 10.000,- TL olarak gösterilen talebin 27.950,22 TL daha arttılarak sonuç olarak davalı tarafça tahakkuk ettirilen 47.290,30 TL ´den dolayı davacının davalıya 37.950,22 TL borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle görev, yetki, zamanaşımı ve hak düşürücü süre yönünden itirazda bulunduğunu, davanın belirsiz veya kısmi dava şeklinde açılamayacağını, ayrıca düzenlenen tutanağın usulüne uygun olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ; davaya konu kaçak elektrik kullanımı nedeniyle davalı tarafça davacı adına düzenlenen her biri 20/08/2013 tarihli 12.663,10 TL´lik kaçak tahakkuku, 34, 627,20 TL ´lik eksik tüketim bedeli nedeniyle kaçak ek tahakkuku bedeli olmak üzere toplam 47.290,30 TL ´den dolayı davacının davalıya 17.198,33 TL borçlu olmadığının tespitine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.Kararı istinaf eden davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; mahkemece yeterli inceleme ve araştırma yapılmaksızın görevsiz mahkmece aldırılan bilirkişi raporlarına göre hüküm tesis edildiği, itirazlarının şekilde dikkate alınmadan eksik inceleme ile hüküm tesis edildiği,müvekkili şirket tarafından mahallinde 16.08.2013 tarihinde yapılan kontrol neticesinde davacı yanın harici hat çekerek kaçak elektrik kullanımında bulunduğu tespit edilmiş olup, ilgili zabıt uyarınca davacı yana 12.663,10 TL kaçak, 34.627,20 TL kaçak ek tahakkuku olmak üzere toplam 47.290, 30 TL kaçak kullanım faturası tahakkuk edilmiş olup, yapılan işlem ve hesaplamalarda herhangi bir hata söz konusu olmadığı, bilirkişi raporunda kayıp bedellerinin dahil edilmediği ve kaçak ek tahakkuk hesaplamasında başlangıç tarihi olarak davacının dava konusu mahalde işe başlama tarihi olan 26.09.2012 alınmayarak yapılan hesaplamanın hatalı ve eksik olduğu ileri sürülmüştür....nun 355. maddesi uyarınca, ileri sürülen istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda; dava,kaçak elektrik kullanıldığı iddiası sebebiyle davalı tarafça yapılan kaçak ve ek tüketim tahakkuklarıyla ilgili olarak menfi tesbit talebine ilişkindir.

Davacıya ait 6176013 nolu tesisatta kaçak elektrik kullanıldığı iddiasıyla 16/08/2013 tarihinde yapılan " Kaçak/ Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı kapsamında davalı şirket tarafından davacıya 20/08/2013 tarih 12.663,00 TL´lik kaçak tahakkuku ve 34.627,20 TL ´lik eksik tüketim bedeli nedeniyle faturalar düzenlendiği görülmüştür.Kaçak elektrik tespit tutanağının düzenlendiği tarihte yürürlükte olan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve anılan yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan 29/12/2005 günlü 622 sayılı kararının “Süre” başlıklı bölümünde; “Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketiciye yapılacak kaçak tahakkukunda, aşağıda belirlenen süreler esas alınır. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesindeki tespitlerde; A) Kullanım yerine ait bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi yapılmış olan yerler için, kaçak elektrik enerjisi kullanımına ilişkin olarak yapılacak hesaplamada esas alınacak süre; tutanak düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme ve son endeks okuma işlemlerinden en son yapılanın işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süredir ve bu süre 90 günü geçemez. Ancak, sayaçtan geçirilmeden ayrı bir hatla kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti halinde bu süre iki kat olarak alınır. Bu sürenin dışında müşterinin kaçak elektrik enerjisi kullanım başlangıç tarihinin doğru bulgu ve belgelerle tespit edilmesi halinde, kaçak tüketime ek olarak yukarıdaki paragraf çerçevesinde belirlenen başlangıç tarihinden itibaren, doğru bulgu ve belgelerle tespit edilmiş kaçak elektrik enerjisi kullanımı başlangıç tarihine kadar geriye dönük normal tüketim hesabı yapılır. Bu süre 12 ayı geçemez. Yapılacak hesaplamada tüketimin yapıldığı kabul edilen dönemlerdeki birim fiyatlar dikkate alınır ve gecikme zammı alınmaz.” hükmü yer almaktadır.Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ,davacının tüketiminde düşüşün başladığı tarih araştırılmaksızın vergi açılış tarihinden itibaren hesap edilen 34.627,20 TL tutarındaki kaçak ek tahakkukunun EPDK 622 mevzuatına uygun olmadığı, ayrıca harici hat üzerinde tespit edilen güç üzerinden değerlendirme yapılmasının gerektiği, 16/08/2013 tutanak tarihi itibariyle yürürlükte bulunan EPDK 622 sayılı kurul kararı hükümleri doğrultusunda bilirkişi raporunda ortalama tüketim değerlerinin kıyaslanması bölümünde harici hattın 15/02/2013 tarihi itibariyle çekilmiş olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla 15/02/2013 tarihi öncesindeki dönemin ihtilafsız dönem olarak kabul edilmesi gerektiği hususu dikkate alınarak, harici hattın kullanılmaya başlandığı 15/02/2013 tarihi itibariyle 16/08/2013 tutanak tarihi arası için hesaplanan 9.695,40 TL tutarındaki Kaçak Ek Tahakkuku ile yine 16/08/2013 tutanak tarihi ile tutanaktan önce en son sayaç okuma yapılan tarih ( 12/07/2013 ) arasındaki 36 gün ( harici hat çekilerek elektrik kullanıldığından 2 katı yani 72 gün dikkate alınmak suretiyle ) üzerinden 12.663,10 TL tutarında Kaçak Tahakkukundan davacının sorumlu tutulmasının gerektiği sonuç olarak, davacının dava konusu kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 12.663,10 TL Kaçak Tahakkuku, 17.428,87 TL kaçak ek tahakkuku yönünden sorumlu olduğu görüşü bildirilmiştir. Davalı tarafça tüketimin düşmeye başladığı tarih yerine, davalı tarafça vergi levhasına göre davacının işe başlama tarihinin ek tahakkuk başlangıcı olarak alınması EPMHY ve 622 sayılı kurul kararına uygun olmayıp,bilirkişi tarafından ek tahakkuka esas alınan başlangıç tarihinin mevzuata uygun olduğu,davalının bu yöne ilişkin istinaf sebebinin yerinde olmadığı,ayrıca harici hat üzerinde tespit edilen güç üzerinden değerlendirme yapılmasının gerektiği,bilirkişinin de buna göre hesaplama yaptığı anlaşıldığından bu yöne ilişkin istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir. Diğer istinaf sebeplerinin incelenmesiyle ,bilirkişinin kaçak tahakkuk ile ilgili hesaplamasına kayıp bedelini dahil etmiş olduğu ,ek tahakkuk hesabında ise ilgili Yönetmelik gereği ,maliyet bedelleri yönünden giydirilmiş tüketim bedeli üzerinden hesaplama yaptığı, böylece ek tahakkuk hesabına kayıp bedellerinin de dahil edildiği,diğer yandan davacının vergi levhasına göre işe başlama tarihi, doğru bulgu ve belge şeklinde değerlendirilemeyeceğinden ,ek tüketim hesabındaki başlangıç tarihi yönünden de raporda mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla,bu yöne ilişkin istinaf sebepleri de yerinde görülmemiştir. Açıklanan sebeplerle ,davalının istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.;

K A R A R : Yukarıda açıklanan nedenlerle;Davalının istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine,Alınması gereken 2.592,37 TL nispi karar ve ilam harcından, peşin alınan 648,10 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.944,27 TL´nin alınarak hazineye irat kaydına, İstinaf yargılama giderlerinin istinaf eden üzerinde bırakılmasına,İstinaf sebebiyle yatırılan gider avansı bakiyesi varsa karar kesin olmakla istinaf edene ilk derece mahkemesince iadesine,Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK 362/1-a maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 19/01/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.