+90 216 606 55 00

Kira Borcu Bulunmadığına Yönelik Menfi Tespit Davası

Kira Borcu Bulunmadığına Yönelik Menfi Tespit Davası Emsal Karar içeriği FD Partners hukuk aracılığı ile sizlere sunuldu, hemen inceleyebilir ve sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
54. HUKUK DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
DOSYA NO: 2023/3233
KARAR NO: 2023/1718
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 16/02/2023
NUMARASI: 2022/835 - 2023/127
DAVANIN KONUSU: Kira Borcu Bulunmadığına Yönelik Menfi Tespit Davası
İSTİNAF TARİHİ: 08/05/2023

Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ; İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf başvuru dilekçesinin ve davanın esası istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda dosyada dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı anlaşıldı.
İstinaf sebepleri:Davacı süresinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde;davacının icra ödeme emrinde ismi geçen şirketin %20 ortağı olduğunu,şirket Müdürü ...'ın bir yetkilinin göstermesi gereken yükümlülüğü yerine getirmediğini, şirket aleyhine açılan icra takibine itiraz edildiği halde şirket ortaklarının haberi olmadan yabancı bir kimseye vekalet vermek suretiyle söz konusu icra dosyasındaki itirazı kaldırdığını ve şirketi 573.407,00 TL gibi haksız bir borcun altına soktuğunu, şirket müdürünün yapmış olduğu bu haksız eylem varken davayı şirket yetkilisi olarak onun açması gerektiğine yönelik gerekçenin yerinde olmadığını, butlan hallerinde şirket ortaklarının da dava açma hakkı olduğunu belirterek kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Yargılama konusu olayda: Davacı A sınıfı ruhsat almak ve Tıp Merkezi kurmak için ... Tic. Ltd. Şti’ni kurduğunu, Tıp Merkezi’ni kurmak için bina sahibi davalı ... ile 01.12.2014 başlangıç tarihli Kira Sözleşmesini imzaladığını, sözleşmesinin 2. Maddesinde belirtilen hususların kiralayan tarafından yerine getirilmesi ile kira alacağının başlayacağı belirtildiğini, bu 2.maddeye göre bina sahibi kiralayan bina Asansörüne Sağlık Bakanlığından onay belgesi alması ile kira alacağının başlayacağı belirtildiğini, kiralayan bu yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün ... Esas sayılı dosyasıyla 537.407,00 TL’lik kira alacağına yönelik icra takibi açtığını, davacının %20 hissesine sahip olduğu ... Tic. Ltd. Şti. süresinde takibe itiraz ettiğini ve takip durduğunu, Şirket Müdürü ...'ın şirket yönetim kararı olmadan karar defterine yazılmadan kendi başına şirket ile ilgisi olmayan birine vekalet vermek suretiyle itirazın geri çekilmesini ve 573.407,00 TL gibi bir borcun kabulü yönünde dilekçe verdiğini ve itirazı geri çektiğini, davacının ...’nın bu eyleminden haberi olmadığını, belirterek davacının davalıya borcu olmadığının tespit edilmesini, davalının haksız ve kötü niyetli takip yapmış olması nedeni ile takip bedelinin % 20’si üzerinden kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, talep etmiştir. Davalı cevap dilekçesinde Mahkemenin görevsiz olduğunu, davacının husumet ehliyetinin olmadığını,icra dosyasının tarafı olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece; İstanbul ... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı takip dosyasında bulunan ödeme emri kapsamına göre davacının takip borçlusu olmadığı, menfi tespit davası bakımından aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı gerekçesi ile davanın usulden reddine karar verilmiştir. Davacının talebinin taraflara arasında 01/12/2014 tarihli kira sözleşmesi kapsamında talep edilen kira bedellerinden dolayı borçlu olmadığının tespitine yönelik olduğu görülmüştür. Kira sözleşmesi dosyaya sunulmamıştır.Davacının iddiası Kira Borcu Bulunmadığına Yönelik Menfi Tespit Davasıdır. HMK 4/a maddesi gereğince "kiralanan taşınmazların İcra İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu olan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar Sulh Hukuk Mahkemesinde" görüleceğinin düzenlendiği, Hukuki uyuşmazlıklarda Asliye Hukuk mahkemelerinin görevi asıl, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi ise istisna olup, özel bir kanun hükmü ile açıkça Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler Asliye Hukuk Mahkemesinde genel hükümlere göre görüleceği, görev kamu düzenine ilişkin olduğu ve resen inceleneceği,Davacının kira bedelinden dolayı borçlu olmadığını iddia etmesi karşısında davacının kira borcundan dolayı borçlu olup olmadığını değerlendirme görevinin Sulh Hukuk Mahkemesine ait olduğu, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; duruşma yapılmasına gerek olmadığı, görev kamu düzenine ilişkin olduğu ve resen inceleneceği,davacının kira bedelinden dolayı borçlu olmadığını iddia etmesi karşısında davacının kira borcundan dolayı borçlu olup olmadığını değerlendirme görevinin Sulh Hukuk Mahkemesine ait olduğu halde mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek karar verilmiş olması sebebiyle mahkeme kararının yerinde olmadığı, istinaf sebebinin değişik gerekçe ile yerinde olduğundan HMK 353/1-a/3 maddesi gereğince istinaf başvurusunun kabulüne karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M:Yukarıda açıklanan nedenlerle, Davacının istinaf başvurusunun değişik gerekçe ile KABULÜNE, İlk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, Yargılamanın eksikler tamamlanarak kaldığı yerden devamı için dosyanın ait olduğu Mahkemeye İADESİNE, Peşin yatırılan istinaf başvuru harcının mahsubuna, Peşin yatırılan istinaf karar harcının talep halinde yatırana iadesine, Gider avansından kalanın talep halinde yatırana iadesine, Dair dosya üzerinden, tarafların ve vekillerinin yokluğunda oy birliği ile KESİN olarak karar verildi, açıkça anlatıldı. 27/09/2023

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.