+90 216 606 55 00

Kiralananın Tahliyesi Durumu İle Alakalı Yargıtay Kararı

Kiralananın Tahliyesi Durumu İle Alakalı Yargıtay Kararı içeriğine kurumsal sitemizden erişebilir ve sorularınız için Avukat Fatih Durak ve ekibine web sitesinde yer alan numaralardan ulaşabilirsiniz.

(Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2013/7572 E.  ,  2013/10239 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Kiralananın tahliyesi


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, fuzuli işgal nedeniyle kiralananın tahliyesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının fuzuli şagil olarak bulunduğu 1261 ada 177 parsel sayılı taşınmazın davalı tarafından 16.08.2008 tarihinde satın alındığını, davalının gerek önceki malik gerekse davacı yeni malik ile aralarında herhangi bir kira sözleşmesi olmaksızın taşınmazı kullandığının tespit edildiğini belirterek, fuzuli işgal nedeniyle kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı vekili, dava konusu taşınmazın önceki malik tarafından dava dışı ...A.Ş.'ne kiralandığını, müvekkili şirketinde kiracı ...A.Ş.'den bu yeri alt kira sözleşmesiyle kiraladığını, fuzuli şagil olmadığını belirterek, davalının kiracı ...A.Ş.'nin de kiralayan sıfatıyla imzaladığı 31.03.2005 tarihli kira sözleşmesini dosyaya ibraz etmiştir.

Davacı vekili, davalının müvekkiline ait taşınmazda fuzuli şagil olarak bulunduğunu belirterek iş bu davayı açmış ise de, davalının dava dışı eski malik ile yapılan sözlü kira sözleşmesi gereği kiracı olan ...A.Ş.'nin alt kiracısı olduğu anlışılmıştır. Kural olarak alt kiracının kullanma hakkının kapsamı ve süresi asıl kiracının hakkı ile sınırlıdır. Zira alt kiracının kullanımı bağımsız bir hakka değil asıl kiracının hakkına bağlı bir yetkiye dayanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak alt kira sözleşmesi ilk kira sözleşmesi ayakta kaldığı sürece geçerlidir. İlk kira sözleşmesinin feshi yada ortadan kalkması ile ikinci kira sözleşmesi de kendiliğinden sona ermiş olur. Davacı tarafından asıl kiracı ve davalı hakkında aynı mahkemede açılan dava sonucu asıl kiracı ...A.Ş.'nin 13.09.2012 tarih 2012/71 E-1029 sayılı karar ile temerrüt nedeniyle kiralandan tahliyesine karar verilmiş ve anılan kararı temyiz eden asıl kiracının temyiz isteminin Dairemizin 21.1.2013 tarih 2012/1718 E-2013/575 sayılı kararı ile süreden reddine karar verilmiştir. Bu durumda asıl kiracının kiralanandan tahliyesine ilişkin karar kesinleşmiş olup, üst kira ilişkisi sona ermiştir. Üst kira sözleşmesinin ortadan kalkmasıyla birlikte üst kiracı ile davalı alt kiracı arasındaki sözleşmede buna bağlı olarak sona ermiş olduğundan davalı fuzuli şagil durumuna düşmüştür. Mahkemece davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.


SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı ...ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.