+90 216 606 55 00

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Yargıtay Kararı

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Yargıtay Kararı ve daha bir çok suçu içeren bu içeriği hemen inceleyebilirsiniz. FD Partners Hukuk web sitesinde düzenli olarak Yargıtay Karar paylaşımları yapılmaktadır.

12. Ceza Dairesi         2011/19951 E.  ,  2012/28057 K.

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Tehdit, Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma,
Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma,
Kişisel verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme


Hüküm : Sanığın 5237 sayılı TCK´nın 136/1, 62/1, 53/1-a-b-c-d-e, 244/2, 62/1, 50, 123/1, 125/1, 106/1, 43/1, 54/1. maddeleri gereğince her bir suçtan ayrı ayrı ikişer kez mahkûmiyetine ve zoralıma

Tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından sanığın mahkûmiyetine ilişkin hükümler sanık müdafii ve üst Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1) Sanık hakkında hakaret suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde :

Anayasa Mahkemesinin 07.10.2009 gün ve 27369 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanıp, yayımından itibaren bir yıl sonra 07.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren, 23.07.2009 gün ve 2006/65 Esas, 2009/114 karar sayılı iptal hükmünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5237 sayılı TCK´nın 50 ve 52. maddeleri ve 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca doğrudan hükmedilip, başkaca hak mahrumiyeti içermeyen 2000 TL´ye kadar (2000 TL. Dahil) adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümleri 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı Kanunun 305. maddesi gereğince kesin nitelikte olup, 07.10.2010 ila 6217 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14.04.2011 tarihine kadar ise mahkumiyet hükümlerinin hiçbir istisna öngörülmeksizin temyizinin mümkün olduğu, 14.04.2011 ve sonrasında ise, doğrudan

hükmedilen 3000 TL’ye kadar (3000 TL. dahil) para cezalarının 5320 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte olduğu, 07.05.2009 tarihli hükümlere karşı, suç niteliğine

ilişkin de herhangi bir temyiz istemi bulunmadığından, hakaret eylemlerinden iki kez verilen 1.500 TL´den ibaret mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık müdafinin temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK´un 317. maddesi uyarınca isteme uygun olarak REDDİNE,

2) Sanık hakkında bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma suçundan verilen hükmün incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin bilirkişi raporunun usulsüz olduğu ve tanık ile sanık arasında husumet bulunduğunun gözetilmemesi, sanığın suçsuz olduğuna, üst Cumhuriyet savcısının çelişkili hüküm verildiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,

3) Sanık hakkında tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesine gelince:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin tanık ile sanık arasında husumet bulunduğunun gözetilmemesi ve sanığın suçsuz olduğuna, üst Cumhuriyet savcısının çelişkili hüküm verildiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında hükmedilen hapis cezalarının TCK´nın 50/1a, 52/2. maddeleri uyarınca adli para cezasına çevrilmesi yerine, sadece 50/1a. maddesine göre çevrilmesi ve taksitlendirme kararı verilirken uygulanan kanun ve maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK´nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin ve üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK´un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, yeniden yargılama gerektirmeyen bu hususların aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümlerin 3. fıkrasının 3. bendindeki ve 5. fıkrasının 4. bendindeki “TCK´nın 50. maddesi” ibaresinin “5237 sayılı TCK´nın 50/1a, 52/2 maddeleri” şeklinde değiştirilmesi ile 3. fıkrasının 4. bendindeki ve 5. fıkrasının 5. bendinin hemen başına gelecek şekilde “5237 sayılı TCK´nın 52/4. maddesi uyarınca” ibaresinin eklenmesine, hükümdeki diğer hususların aynen bırakılması suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

4- Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

Hükümden sonra 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun´un 6352 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin, “31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı; a) Soruşturma evresinde, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu

davasının açılmasının ertelenmesine, b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine, c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir.” hükmü ve 5237 sayılı TCK´nın 136/1. maddesinde öngörülen ceza miktarına göre, 5237 sayılı TCK´nın 7/2. maddesi uyarınca, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafinin ve üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK´un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 20.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.