+90 216 606 55 00

Kişisel Eşyanın İadesi Davası Yargıtay Kararı

Kişisel Eşyanın İadesi Davası Yargıtay Kararı içeriğine kurumsal sitemizden erişebilir ve bu alanda hukuki destek almak isterseniz FD Partners Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz.

 3. Hukuk Dairesi         2015/14984 E.  ,  2016/12763 K.

MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ


Taraflar arasındaki kişisel eşyanın iadesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili,dava dilekçesi ile ; davacıya ait ziynet ve çeyiz eşyalarının davalıda olduğunu,tespit yaptırıldığını,ziynet eşyalarının değerinin 6.900.00.- TL, çeyiz eşyalarının değerinin 8.966.00.- TL olduğunu ileri sürerek; eşyaların aynen iadesine, olmaz ise bedeli olan 15.866.00.- TL'nin ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir . Davacı vekili,11/02/2015 tarihli ıslah dilekçesi ile talep sonucunu 2.674.76.- TL daha artırmış ve alacağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesi ile; tespit edilen eşyaların davalının kardeşine ait olduğunu belirterek, davanın reddini istemiştir .

Mahkemece; davacı vekilinin açtığı ve ıslah ettiği davanın kabulüne; dosya içerisindeki 24/03/2014 havale tarihli bilirkişi raporundaki 1 adet Kur'an-ı Kerim değeri 15 TL, 1 adet Ankastre buzdolabı değeri 400 TL,1 adet anksatre çamaşır makinesi değeri 300 TL, 1 adet ankstre fırın değeri 200 TL, 1 adet ankastre bulaşık makinesi değeri 250 TL, 3 det yün yatak değeri 180 TL, 3 adet yün yorgan değeri 90 Tl, 4 adet uyku seti değeri 100 TL; 1 adet makine halı değeri 100 TL, 10 m2 el dokuma kilim değeri 400 TL, 13 adet karyola takımı değeri 130 TL, 2 adet dantel vitrin değeri 16 TL, 3 adet dantel yatak odası takımı değeri 24 TL, 4 adet dantel masa takımı değeri 40 TL, 8 adet dantel sehpa takımı değeri 64 TL, 2 adet dantel mutfak takımı değeri 16 TL, 20 adet seccade değeri 40 TL, 15 adet dantel işleme yedek kılıf değeri 45 TL, 20 adet elbise değeri 160 TL, 2 adet manto değeri 20 TL, 36 parça kesme vitrin takımı değeri 25 TL, 8 parça kesme salon takımı değeri 20 TL; 55 parça güral poselen yemek takımı değeri 30 TL, 7 adet çelik tencere değeri 70 TL, 2 adet porselen yemek takımı değeri 20 TL, 1 adet porselen çay takımı 15 TL, 1 adet çay takımı değeri 10 TL, 1 adet kahve takımı değeri 3 TL, 4 adet teflon tava takımı değeri 32 TL, 1 Takım çatal kaşık takımı değeri 15 TL, 1 adet mutfak robotu değeri 35 TL, 1 adet elektrikli süpürge değeri 50 TL, 1 adet elektrikli mikser değeri 10 TL, 1 adet ütü değeri 15 TL, 1 adet ütü masası değeri 7 TL, 12 çift ayakkabı değeri 84 TL, 85 adet eşarp değeri 170 TL, 15 adet

iğne oyası değeri 75 TL, 30 adet el havlusu değeri 45 TL, 50 adet banyo lifi değeri 25 TL, 2 adet havlu takımı değeri 30 TL, 1 adet saç kurutma makinası değeri 20 TL, 50 adet çorap-patik değeri 25 TL, 3 adet çanta (ikisihalı çanta) değeri 12 TL, 1 adet yatak odası takımı mobilyası değeri 500 TL, 1 adet oturma grubu değeri 300 TL, iki odalık perde değeri 30 TL, iki odalık güneşlik değeri 20 TL, 1 adet 37 ekran televizyon değeri 90 TL, 1 adet battaniye değeri 15 TL, 2 adet yün yastık değeri 20 TL olan çeyiz eşyalarının davalıdan alınarak davacıya aynen iadesine,

Bilirkişi raporundaki 09/02/2015 havale tarihli ziynet eşyalarının 45 gram gerdanlık set değeri 2.550,60 TL, 12 gram künye değeri 680.16 TL, 120 gram bilezik değeri 10.902,00 TL olan ziynet eşyalarının davalıdan alınarak davacıya aynen iadesine,

Çeyiz eşyalarının ve ziynet eşyalarının aynen iadesi mümkün olmadığı taktirde ikisinin toplam değeri olan ve 09/02/2015 havale tarihli bilirkişi raporunda gösterilen ve dava dilekçesindeki talep edilen 15,866,00TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsil edilerek davacıya verilmesine, ıslah edilen ve mahkememizce kabul edilen çeyiz ve ziynet eşyasının bakiye değeri olan ve ıslahla talep edilen 2,674,76 TL'nin ise ıslah tarihi olan 11/02/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir .

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) HMK 26.maddesinde; "Hakim tarafların talep sonuçları ile bağlıdır, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez" düzenlemesi yer almaktadır.
Hakim davacının talebi ile bağlı olup, bu talepten fazlasına karar veremez. Bunun gibi hakimin talepten başka bir şeye de hüküm vermesi yasaktır. Buna karşılık, mahkeme yapılan tahkikat sonunda gerçekleşecek duruma göre talepten noksanına hüküm verebilir.

Kural bu olmakla birlikte bu kuralın bir takım istisnaları vardır. Bunlar; kamu düzenine ilişkin haller(örneğin, babalık davası, velayetin ve şahsi münasebetin düzenlenmesi gibi); davalının, davacının davasını değiştirmesine yada genişletmesine muvafakat etmesi; tenkis davasında dava dilekçesinde gösterilen miktardan fazlasına karar verilebilmesi (26.5.1965 gün ve 1965/2-781-223 sayılı Hukuk Genel Kurulu kararı); mahkemece davacının talep sonucuna zımnen dahil olan talepler hakkında da karar verebilmesi; kanunen talepten başka bir şeye hüküm verilebilmesinin caiz olduğu durumlarda (örneğin, boşanma davasında ayrılığa hükmedilebilmesi) talepten başka bir şeye hüküm verilebilmesi şeklinde sıralanabilir ... Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı 2001, Cilt 3, Sayfa 3081 vd.).
Davacı talebinin aşılıp aşılmadığı ise; öncelikle, dava dilekçesi ve aşamalarda varsa ıslah dilekçelerinin kapsamıyla belirlenebilir.

Somut olayda; davacı, dava dilekçesinde tespit dosyasında bulunan ve eşyaların değerini belirleyen bilirkişi raporuna dayanmıştır, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadığından talebini raporda yer alan bedeller ile sınırlamıştır ve bu miktarlar davacıyı bağlar. Mahkemece, ıslah dilekçesi ile artırılan miktara göre karar verildiğinden talep aşılmıştır.
Ayrıca davacı, dava dilekçesi ile faiz talep etmediğinden hükmedilen alacağa faiz işletilmesi isabetli değildir. Mahkemece, dava dilekçesinde yer almayan , ıslah dilekçesi ile istenilen faiz talebinin de reddi gerekir .

Mahkemece usul ve yasaya aykırı olarak, yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: 1. bent gereğince diğer temyiz itirazlarının reddine; 2. bentte açıklanan esasalar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, HUMK'nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.