+90 216 606 55 00

Kredi Kartından Bilgisi Dışında Ödeme Çekimi Yargıtay Kararı

Kredi Kartından Bilgisi Dışında Ödeme Çekimi Yargıtay Kararı konusu oldukça detaylı. FD Partners Hukuk Bürosu´nun kurumsal sitesinden bu konuyu inceleyebilirsiniz. İncelemenizin ardından merak ettiğiniz tüm hususlar, konular ve sorunlar için uzman avukatlarımıza internet sitemizde yer alan WhatsApp destek hattından ulaşabilirsiniz.

11. Hukuk Dairesi         2020/4182 E.  ,  2021/6267 K.

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 10.12.2019 tarih ve 2019-7/487 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Temlik eden davacı vekili, davacı ile davalı arasında imzalanan kredi kartı üyelik sözleşmesi gereğince davalıya kredi kartı verildiğini, davalının hamili olduğu kartın borcunun ödenmemesi üzerine hesap kat ihtarnamesi keşide edildiğini, akabinde başlatılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 oranında tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davalının kredi kartından bilgisi dışında smile pratik ödeme sistemleri adı altında bir iş yerinden harcama yapıldığını, davalının 24 saat içinde davacı bankaya durumu bildirdiğini ve kartının iptal edildiğini, savcılığa da şikayette bulunduğunu belirterek davanın reddi ile %40 oranında tazminata karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; bozma ilamında belirtilen nitelikleri taşıyan bilirkişilerin hazırladıkları 10/06/2019 tarihli raporda; 545 726 10 36 numaralı telefon hattını kullanan ... adlı şahsın olay tarihinde ülkeyi terk ettiği, her ne kadar bu numara üzerinden davalının 3D güvenlik sistemi ile işlem yaptığı öne sürülmüş ise de işlem yapan kişi ile kart hamilinin uyuşmadığı, ayrıca ...´ ün kredi sözleşmesindeki telefon numarası ile davaya konu telefon numarasının da uyuşmadığı, bu haliyle güvenlik açığının kabul edilmesi gerektiğinin vurgulandığı, bu haliyle ilk kararda hesaba katılmayan bu işlemden kaynaklı alacak nedeniyle davalının sorumlu olmadığı kanaatine varıldığı, bozmadan sonra rapor sunan bilirkişiler anılan işlemi borç hesabına eklemeden yeniden hesap yapmış iseler de bozma ilamına göre sadece internet üzerinden yapılan alışveriş nedeniyle davalının sorumlu olup olmadığının incelenmesi gerektiği, dolayısıyla son raporda yapılan yeni hesabın dikkate alınmadığı ve ilk kararın doğru olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile, Eski Şişli 1 İcra Müdürlüğünün 2010/3588 sayılı takip dosyasında asıl alacağın 4.715,99 TL ve faiz alacağının 1.961,07 TL´sine yapılan itirazın iptaline, takibin bu miktar ve ferileri üzerinden devamına, alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiğinden inkar tazminatına ilişkin istemlerin ve fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, davacı Hayat Varlık Yönetim A.Ş. harçtan muaf olduğundan ödediği temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 16/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.