+90 216 606 55 00

Kripto Para Değişimi Sitesi Kurulumu Emsal Karar

Emsal karar listesinde yer alan bu içeriğin konusu "Kripto Para Değişimi Sitesi Kurulumu ve Alt Yapısının Hazırlanması" ile alakalıdır. Detayları inceleyebilir ve hukuki destek için FD Partners Hukuk firmasını arayabilirsiniz.

T.C. ... TİCARET MAHKEMESİ
Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili
... TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : ... Esas
KARAR NO : 2021/508


DAVA :İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 17/09/2020

DAVA :Alacak(HizmetSözleşmesindenKaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 06/12/2020
KARAR TARİHİ : 29/06/2021
YAZIM TARİHİ :02/07/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Asıl davada;


Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar kripto para değişimi için bir internet sitesi kurulması ve altyapısının hazırlanması konusunda anlaşıldığını, anlaşma ve buna ilişkin teknik şartnamenin yazılı olarak hazırlandığını ve taraflarca imzalandığını, sözleşme metnine göre müvekkili, davalının talep ettiği yazılımı hazırlamayı ve davalınında 45.000 TL ödeme yapmayı taahhüt ettiğini, davalının ödemekle yükümlü olduğu tutarların, vadelere bölündüğü, ödeme planın sözleşmede yer aldığını, davalının Ocak ayının 25´inde yapması gereken 5.000 TL tutarındaki ödemeyi yapmadığını, sonrasında yapması gereken ödemeleri yapmadığını, taraflarınca 16.06.2020 tarihine kadar vadesi gelmiş olan alacaklar için takip başlatıldığını, icra takibini ve bu davanın yetkili mahkemede açıldığını, müvekkilinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini, davalı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, taraflarınca başlatılan icra takibine itiraz ettiğini, icra inkar tazminatına hükmedilirken %20´nin üzerinde bir oranla icra inkar tazminatına hükmedilmesini, davalı borçlunun takibe itirazın iptalini, alt sınırdan uzaklaşılarak icra inkar tazminatı verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı tarafça cevap dilekçesi sunulmamıştır.

Birleşen dosyada;
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların Kripto para değişimi için bir internet sitesi kurulması ve altyapısının hazırlanması konusunda anlaştıklarını, ve buna ilişkin teknik şartnamenin yazılı olarak hazırlanarak imzalandığını, imzalanan sözleşmeye göre müvekkilinin davalının talep ettiği yazılımı hazırlamayı , davalının ise 45.000 TL ödeme yapmayı taahhüt ettiklerini, davalının ödemesi gereken tutarın vadelere bölünerek ödeme planı oluşturulduğunu, ancak davalının ilk taksiti ödediğini daha sonra yapması gereken ödemeleri yapmadığını, bunun üzerine 16/06/2020 tarihinde takip başlatıldığını ancak davalının takibe haksız yere itiraz etmese sonucunda durdurulduğunu ve bunun üzerine ... Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ile itirazın iptali davasının açıldığını, huzurdaki davanın ise Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin dosyası ile yapılan yargılamanın aynı sözleşme ile ilgili olduğunu, yargılamanın tek bir dosya üzerinden yapılmasının uygun olacağını, bu nedenle dosyanın ... Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini , davalı borçlunun takibe itirazının iptaline, alt sınırdan uzaklaşılarak icra inkar tazminatı verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE ;

Dava; hizmet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali davasıdır.
6102 sayılı TTK´nın 4/1. maddesinde ticari davalar tanımlanmış ve sayılmıştır. Bu maddeye göre “her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları”, “ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri” ve “tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın aynı maddenin (a),(b),(c),(d),(e) ve (f) bentlerinde sayılan davalar ticari dava sayılır. Bu maddeye göre bir davanın ticari dava sayılabilmesi için ya tarafların her ikisinin tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğması, ya ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi olması, ya da açılan davanın maddede 6 bent halinde sayılan davalardan olması gerekir. Taraflardan biri tacir değilse veya tacir olmasına rağmen uyuşmazlığın ticari işletmeyle ilgisi yoksa ticari davanın varlığından söz edilemez.

Yukarıda açıklanan yasal mevzuat ışığında gerçekleşen somut olay değerlendirildiğinde;
Davacı vekilince, taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince davacının üzerine düşen edimi yerine getirdiği ancak davalı tarafça sözleşme bedelinin ödenmediği ileri sürülerek eldeki davanın açıldığı anlaşılmakta ise de, dosya kapsamına göre, davacının tacir sıfatının bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Buna göre, davacının tacir sıfatı taşımadığı, dava konusu işin niteliği dikkate alındığında sözleşme konususun ticaret kanununda özel olarak düzenlenen sözleşmelerden olmadığı, yine dava değeri ve yapılan işin parasal değeri de nazara alındığında, 6102 sayılı TTK´nın 4/1. maddesi hükmünce davayı ticari dava saymak ve Asliye Ticaret Mahkemesini görevli kabul etmenin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.
Davanın konusu ve tarafların sıfatına göre, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup, göreve ilişkin hususların kamu düzeninden sayılıp, re´sen gözetilmesi gerektiği anlaşılmakla, mahkememizin görevsizliğine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Mahkememizin görevsizliği nedeni ile asıl ve birleşen Ankara .... ATM .... E. Sayılı dosyalarında, HMK nın 114 ve 115 mad. gereğince dava şartı yokluğundan davaların AYRI AYRI usulden reddine,
2-Tarafların görevsizlik kararının kanun yoluna başvurulmadan kesinleşmesi halinde kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulması halinde ise bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize müracaatı halinde asıl ve birleşen dava dosyasının görevli ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE gönderilmesine,

3-Yargılama giderlerinin HMK´nın 331/2 maddesi gereğince görevli mahkemece nazara alınmasına,
Dair, tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/06/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.