+90 216 606 55 00

Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davası Emsal Karar

Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davası Emsal Karar içeriğine FD Partners Hukuk Bürosu'nun web sitesinden erişebilir ve aklınıza takılan hususlar için avukatlarımıza danışabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2024/836
KARAR NO: 2024/810
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ARA KARAR TARİHİ: 23/01/2024
NUMARASI: 2022/910 Esas
DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit -|İtirazın İptali
KARAR TARİHİ: 18/03/2024


Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava ile ilgili olarak, ilk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle , dava dosyası üzerinde yapılan inceleme sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Birleşen 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/51 Esas sayılı dosyasına sunulan Davacı vekilince sunulan dilekçesinden özetle; Davalı/borçlunun kullanımında olan ... hizmet nolu tesisatta müvekkil şirket ekiplerce 29.06.2022 tarihinde yapılan kontrolde; "'sayaç çıkışlarında bağımsız harici hat ile enerji kullanıldığı' ' hususunun tespit edilmesi üzerine zabıt tarihinde cari olan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği ... seri numaralı Kaçak Elektrik Tespit Tutanağı tanzim edildiği, Dava konusu kaçak elektrik tespit tutanağının tanzim edildiği tarihte yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca 31.12.2021-29.06.2022 tarihleri arasında 180 günlük süre için 34776 kWh karşılığı 147.878,67-TL kaçak tahakkuk bedeli ve 25.08.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 128 günlük süre için 24729 kWh karşılığı da 29.403,95-TL kaçak ek tahakkuk bedeli fatura edildiği,Davalı borçlu aleyhine tahakkuk ettirilen kaçak elektrik bedeline gecikmiş gün faizi ve faizin KDV'si ilave edilerek toplam 182.247,47- TL nin tahsili amacıyla İstanbul ... İcra Müdürlüğü ... Esas sayılı takip dosyası ile ödeme emri gönderildiği, Davalı borçlu tarafından borca itiraz edilmesi üzerine takibin durduğu, tüm bu nedenlerle Öncelikle davalı/borçlunun taşınır, taşınmaz malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerinde İİK m. 257 gereği dava ve takip kesinleşinceye kadar teminatsız veya Mahkemece uygun görülecek teminat karşılığında ihtiyati haciz konulmasına, iş bu dilekçemiz ile açmış oldukları İtirazın İptali davasının, tarafların ve dava konusu borcun ortak olması sebebiyle İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/910 sayılı dosyasında görülmekte olan ve davalı borçlu tarafından müvekkil şirketimize ikame edilen menfi tespit davası ile birleştirilmesine, Davalınınİstanbul ... İcra Müdürlüğü ... E. Esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu haksız ve yersiz İTİRAZININ İPTALİ ile takibin devamına, Davalı/borçlu aleyhine hükmolunacak meblağın % 20’sinden az olmamak kaydıyla icra inkâr tazminatı ödemeye mahkûm edilmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesi'nce 23/01/2024 tarihli ara karar ile; " davacının ihtiyati haciz talebinin reddine," karar verilmiştir. Kararı davacı vekili istinaf etmiştir. Birleşen dosya davacı ... vekili istinaf dilekçesinde özetle;

Dosyadaki deliller ve gerekçeli karar arasında bağlantı kurulmadığını, ilk derece mahkemesince alacağın yargılama gerektirdiği gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, yaklaşık ispat koşulunun yerine getirildiğini, davacının kaçak elektrik kullanımının müvekkili şirket çalışanlarınca düzenlenen tutanaklar ile sabit olduğunu, son ödeme tarihinde belirtilen borcun ödenmediğini, alacağın muaccel olduğunu, rehin ile de temin edil- mediğini, işbu davanın sonuçlanması ve icra takibinin kesinleşmesi beklenildiği takdirde, "kamu alacağı" niteliğinde olan kaçak elektrik bedelinin tahsilinin tehlikeye gireceğini, alacak miktarı düşünüldüğünde ciddi bir kamu zararı oluşacağını beyanla kararın kaldırılmasını talep etmiştir. 6100 sayılı HMK'nun 355 md gereğince, istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan incelemeye göre; İİK'nun İhtiyati haciz şartları başlıklı 257.maddesinde ; "Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı,borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir: 1-Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa; 2-Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa; Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder." hükmüne yer verilmiştir. Yargıtay 23.Hukuk Dairesi Başkanlığının 2016/5783 E. 2016/4664 K.sayılı kararında "Talep ihtiyati haciz istemine ilişkindir. İİK'nun 257 vd. maddeleri gereğince para borcu alacaklısı rehinle temin edilmemiş bir alacağı için borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malları ile alacaklarını haczettirebilir. İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için tam ispat gerekmemekte olup, mahkemenin alacağın ve ihtiyati haciz sebeplerinin varlığına kanaat getirmesi yeterlidir (İİK'nun 258/1- gerçeğe benzerlik karinesi). Somut olayda, talep eden alacağının dayanağı olarak tek taraflı olarak düzenlediği sözleşmeye dayalı faturayı göstermiştir. Bu durumda, mahkemeye alacağın varlığına kanaat getirilecek yeterli delil sunulmadığından, ihtiyati haciz kararının koşulları mevcut değildir. Mahkemece, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddi yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir" denilmiştir. Eldeki dosyada da, dava kaçak elektrik kullanımına ilişkin fatura bedelinin tahsiline yönelik takibe vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatı ile ihtiyati haciz kararı verilmesi talebine ilişkindir.İhtiyati hacze konu alacak tak taraflı olarak düzenlenen tutanağa dayalı faturadan kaynaklanmaktadır. Alacağın varlığını " yaklaşık ispat"a elverişli başkaca delil sunulmamış olup uyuşmazlık konusu yargılamaya muhtaçtır. Dosyanın bulunduğu aşama itibariyle İİK 257. madde gereği ihtiyati haciz şartlarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu itibarla, ilk derece mahkemesince verilen kararda mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirilmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, birleşe dosya davacısı ...'ın istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.

K A R A R: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Birleşen dosya davacısı ihtiyati haciz talep eden ...'ın istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine, Alınması gereken 427,60 TL karar ve ilam harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, İstinaf yargılama giderlerinin istinaf eden üzerinde bırakılmasına, İstinaf sebebiyle yatırılan gider avansı bakiyesi varsa karar kesin olmakla istinaf edene ilk derece mahkemesince iadesine, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK 362/1-f maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 18/03/2024

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Kaçak Elektrik Kullanımı Emsal Karar
    FD Partners Hukuk Bürosu´nda bugün sizler için Kaçak Elektrik Kullanımı Emsal Karar konusunu ele aldık. İlgili karara ait metne siteden erişebilir ve benzer tüm hususlar için firmamızdan destek talep edebilirsiniz.
  • Kira Artışı İle Alakalı Yargıtay Kararı
    Kira Artışı İle Alakalı Yargıtay Kararını site üzerinden inceleyebilir sizlerde benzer durumlarla karşı karşıya kaldığınızda FD Partners Hukuk Bürosu avukatlarından destek alabilirsiniz.
  • İsim (Ad) Değiştirme Davası
    İsim değiştirme davası, kişinin dış dünyada tanınması, sosyal çevresi tarafından bilinmesi adına kullandığı asli ve en temel kimliği olan adının değiştirilmesi amacıyla açılmakta olup Nüfus davaları arasında ciddi bir öneme sah
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.