+90 216 606 55 00

Meslek Hastalığı Sebebiyle İş Göremezlik Emsal Karar

Meslek Hastalığı Sebebiyle İş Göremezlik Emsal Karar konusunu içeren bu içeriği FD Partners Hukuk Bürosu sizlere sundu, inceleyebilir ve benzeri hususlar için bizi arayabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2016/581 Esas
KARAR NO : 2019/127
DAVA: İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
DAVA TARİHİ: 12/05/2016
KARAR TARİHİ: 12/02/2019


DAVA :

Davacı vekili Mahkememize sunduğu 12/05/2016 havale tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin sigortalısı ------- müvekkili şirkete ait işyerinde çalıştığı dönemde meslek hastalığına aykalandığını ve iş göremez hale geldiğini, işçi ----------bağlanan gelir nedeniyle Gebze 3. İş Mahkemesinin ---------- Esas sayılı dosyasından açılan rücuen tazminat davasına ilişkin olarak davacı kuruma -----TL ödenmesine hükmolunduğu ve Körfez İcra Müdürlüğünün---------. Sayılı dosyası ile açılan icra takibi sonucu icra dosyasına toplam ------- ödeme yapıldığını, davalı sigortacıya İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğünün --------- Sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını dosyaya sigortacı tarafından------ TL ödeme yapıldığını, bu ödenen tutarın tenzili sonucu bakiye ------- TL nin ödenmesi için davanın açıldığını beyanla takibe bu miktar üzerinden devam edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 12/02/2019 tarihli duruşmada/esas hakkındaki beyanında; önceki beyanlarını tekrarla davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA :

Davalıya dava dilekçesi usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş, davalı cevap dilekçesi sunmadığı gibi duruşmalara da katılmamıştır.
Uyuşmazlık Konusu : Taraflar arasındaki ihtilaf, temelde taraflar arasında daha önce yapılan işveren Mali Mesuliyet Sigorta Poliçelerinde meslek hastalığının yer alıp almadığı, davaya konu sigorta poliçesinde meslek hastalığı teminatının davacıya ön bilgilendirme verilmesizin 20.000 USD ile sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı noktasındadır.
Davanın Hukuki Niteliği: Dava, icra takibine yapılan itirazın iptali davasıdır.
Davanın Hukuki Sebebi: İtirazın iptalini düzenleyen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu(İİK)'nun 67/1. Maddesindeki "Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir." şeklindeki düzenlemedir.

DELİLLER :

Celp ve tetkik edilen İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü'nün ----------- Esas sayılı dosyasında; davacı takip alacaklısı tarafından------ tarihli takip talebi ile davalı takip borçlusu hakkında ilamsız takip başlatıldığı, ödeme emrinin davalı takip borçlusuna ------- tarihinde tebliği üzerine davalı takip borçlusunun süresi içerisinde, borca ve ferilerine karşı itiraz ettiği ve bunun üzerine takibin durduğu, itiraz dilekçesinin ve/veya takibin durdurulmasına ilişkin kararın davacı takip alacaklısına tebliğ edilmediği, eldeki davanın 1(bir) yıllık hak düşürücü süre içerisinde açıldığı anlaşılmıştır.
Davacı vekilince dosyaya sunulan------- vadeli poliçe incelendiğinde meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat taleplerinin teminata dahil olduğu ve şahıs başı bedelinin ----------poliçe teminatının bulunduğu;
----------- vadeli poliçe incelendiğinde meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat taleplerinin teminata dahil olduğu ve şahıs başı bedelinin ----- poliçe teminatının bulunduğu;
--------vadeli poliçe incelendiğinde meslek hastalıkları olay başı yıllık -----$ ile sınırlı olmak kaydıyla tazminat taleplerinin teminata dahil olduğu ve şahıs başı bedelinin ---------- poliçe teminatının bulunduğu;
----- vadeli poliçe incelendiğinde meslek hastalıkları olay başı yıllık --- $ ile sınırlı olmak kaydıyla tazminat taleplerinin teminata dahil olduğu ve şahıs başı bedelinin ---------poliçe teminatının bulunduğu, anlaşılmıştır.

Gebze 3. İş Mahkemesi' nin ------- Karar sayılı ilamı incelendiğinde davacısı --- tarafından davalısı --------- çalışanı ----- meslek hastalığına yakalanması sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle sigortalısına ödenen---- gelirin rücusuna ilişkin açılan davada ---- üzerinden davanın kabulüne karar verildiği ve kararın ----- tarihinde Yargıtay tarafından onanmasına karar verilerek kesinleştiği anlaşılmıştır.
Dosyada mübrez 07/04/2016 tarihli protokol incelendiğinde protokolün davanın tarafları arasında yapıldığı ve Gebze 3. İş Mahkemesi' nin kararına istinaden ---- ya yapılan ödeme sonucunda davalının Körfez İcra Müdürlüğünün ----- Esas sayılı takip dosyası ile girişilen icra takibi neticesinde ödenen ----- TL' nin ----------- tahsili için başlatılan İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğünün ---- Esas sayılı dosyasına konu takip alacağına ilişkin olarak ------------- vadeli ------------ nolu işveren maluliyet poliçe sigortası kapsamında meslek hastalıkları yönünden poliçe limiti itibariyle --------- asıl tazminat, ------ işlemiş faiz, 618,85 TL yargılama gideri, 3.763,48 TL protokolde belirlenen tazminat miktarı uyarınca avukatlık ücreti, 5.848,69 TL icra vekalet ücreti, 2.559,41 TL tahsil harcı ve 40,00 TL icra gideri olmak üzere 58.850,41 TL'nin sigorta tazminatı olarak ödenmesi konusunda tarafların mutabık kaldığı, ödeme dışında kalan miktar yönünden takibin devam edeceği hususlarının kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.
Dosyada mübrez -------- işlem tarihli banka dekontuna göre davalı ... şirketinin davacı hesabına ------- TL ' yi havale işlemi ile ödemiş olduğu anlaşılmıştır.
Dosyada mübrez 14/04/2015 işlem tarihli banka dekontuna göre davacı-----------tarafından Körfez İcra Dairesi hesabına 149.610,00 TL' nin ------Esas sayılı dosya için ödendiği anlaşılmıştır.
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin --------- Esas sayılı dosyasında verilen karara ilişkin gerekçeli karar incelendiğinde davacısının ------- davalısının ----------- olduğu, dava konusunun ise davacı şirkette çalışan ---------- yılında tespit edilen meslek hastalığı nedeniyle ------ tarafından ödenen tazminatın rücuen davacıdan tahsili nedeniyle davalı ... şirketinden ödenen bedelin 20.000,00 $ ile sınırlı olmaksızın tazmini davasında davanın kısmen kabulüne karar verildiği ve bu kararın istinaf edilmeksizin 06/12/2018 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin --------- Esas sayılı dosyasında verilen karara ilişkin gerekçeli karar incelendiğinde asıl ve birleşen dosya davacısının -------davalısının --------- olduğu, dava konusunun ise davacı şirkette çalışan ---------yılında tespit edilen meslek hastalığı ve birleşen dava dosyası yönünden davacının çalışanında tespit edilen meslek hastalığı nedeniyle --------- tarafından ödenen tazminatın rücuen davacıdan tahsili nedeniyle davalı ... şirketinden ödenen bedelin -------- $ ile sınırlı olmaksızın tazmini davasında asıl davanın kabulü birleşen davanın kısmen kabulüne karar verildiği ve bu kararın istinaf edilmeksizin 06/12/2018 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Tarafların ticari defterlerinin incelenmesine karar verilmiş, inceleme gününde Mahkememize ibraz edilen ticari defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Sigorta Uzmanı bilirkişi 03/03/2017 havale tarihli raporunda özetle; İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının, Sigortanın Teminatının Kapsamı maddesinden de anlaşılacağı üzere, işyerinde meydana gelebilecek is kabaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverenden talep edilebilecek tazminat miktarları poliçede yazılı meblağlara kadar temin ettiği, genel şartların, Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller başlıklı 2. Maddesi gereği, Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, teminat dışı olduğu, -------- poliçe/yenileme nolu poliçenin ------------- bitiş tarihli olarak tanzim edildiği, şahıs başı bedeni 250.000 USD, kaza başına bedeni 500.000 USD ve işveren mali sorumluluk teminatının 7.500.000 USD olduğu, Meslek Hastalıkları Olay Başı Ve Yıllık Azami 20.000 USD ile teminata dahil edildiği,----------- çalışanı ------ait işyerinde çalıştığı dönemde meslek hastalığına yakalandığı ve iş göremez duruma girdiği 2010 yılında tespit edilmiştir. ------- Başkanlığı tarafından ---------- gelir bağlandığı, zararların tazmini için Gebze 3. tş Mahkemesi'nin -------- E. sayılı dosyasından ------------- aleyhinde rücuen tazminat davası açılmış ve dava sonucunda talebin kabulü ile ------------tarafından------------ aleyhinde Körfez İcra Müdürlüğü'nün --------- E. sayılı dosyasından icra takibi başlatılmış ve tebliğ edilen icra emrine istinaden----------------- tarafından ilgili icra dosyasına toplam 149.610,00 TL ödeme yapıldığı, davalı ... şirketi ile davacı arasında imzalanan 07.04.2016 tarihli protokol ile, Davalı ... şirketi tarafından meslek hastalığı yönünden kişi başına azami poliçe sorumluluk limiti 20.000 USD ile sınırlı olduğundan, talebin 20.000 USD’sinin karşılığı 35.608, TL ana para ve faizinin ve belirtilen tutara İlişkin yargılama giderinin, avukatlık ücretinin ve icra takip masraflarının ödenmesi kabul edilmiş ve bu kapsamda hesaplanan 58,850,41 TL sigorta tazminatı davalı ... şirketi tarafından 20.04.2016 tarihinde, İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü'nün -------- sayılı dosya borcuna mahsuben davacı yana ödendiği, İşveren Mali Sorumluluk Döviz Sigorta Poliçesi ilk olarak--------------- dönemini kapsar şekilde tanzim edildiği, söz konusu poliçe yenilenerek devam ettiği, meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri ilk olarak------------- döneminde kapsama alındığı, yıllar İtibariyle poliçeler incelendiğinde, teminat kısıtlanmadığı, aksine 2007 ila 2009 yıllan arasında teminat kapsamında olmayan Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri 2009 yılında teminata dahil edildiği, davalı ... şirketinin meslek hastalığı yönünden kişi başına azami poliçe sorumluluk limiti 20.000 USD karşılığı sorumluluğunu yerine getirdiğinden davacı talebinin reddi gerektiğini, rapor etmiştir.

Sigorta Uzmanı bilirkişi 28/06/2017 havale tarihli raporunda özetle; davalı ... şirketinin poliçe uyarınca ödemesi gereken tazminat tutarının olay başı ve yılık olarak 20.000,00 USD ile sınırlandırıldığı bu nedenle davalı sigortacının gerekli ödemeyi yaptığını, rapor etmiştir.

Sigorta Uzmanı bilirkişi heyeti 19/07/2018 havale tarihli raporunda özetle; davacı tarafından talep edilen alacağın dayanağı olan dava dışı ---------- meslek hastalığı dolayısıyla davacı şirketin ödeme zorunda kaldığı tazminatın davalı şirket tarafından düzenlenen----------------- numaralı İşveren Mali Sorumluluk Döviz Poliçesi kapsamında ancak sigorta şirketinin sorumluluk limitinin 20.000,00 USD ile sınırlı olarak değerlendirileceği, davacı şirketin ------------ vasıtasıyla poliçeleri düzenlettiği, ------ sigortalı davacıyı temsil etmekte olup, davacı sigortalının hak ve menfaatlerini gözettiği, sigorta sözleşmelerinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürüten kişi olması nedeniyle poliçe ve kayıtlara ulaşabilen bilgilendirmeye konu olacak hususlarda bilgi sahibi olan bizzat poliçenin düzenlenmesine aracılık eden davacının temsilcisi olduğu, bu sebeple davacının bilgilendirilmemesinden bahsedilemeyeceği, düzenlenen poliçelerin birbirinden bağımsız poliçeler olduğu, meslek hastalığının 20.000,00 USD ile teminata dahil edilmesinde teminat daraltılmasından bahsedilemeyeceği, 2009-2010 yılı vadeli 1 yıl önceki poliçede de meslek hastalığı teminat limitinin 20.000,00 USD olarak yer aldığı, poliçenin Broker aracılığı ile düzenletilmesi nedeniyle poliçelerin davacı şirketin talep ve menfaatlerine uygun düzenlediğinin bilgi sahibi olduğunun kabul edilebileceği, davalı ... şirketinin poliçeden doğan mükellefiyeti 20.000,00 USD olup, fer'iler dahil davacı sigortalıya ödeme yapıldığı anlaşılmış olup, yükümlülüğün yerine getirildiğini, rapor etmiştir.
Tüm bilirkişi raporları taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KANAAT :

Sigortacı ve acentesi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.(TTK m.1423/1)

Gerek 6762 sayılı Kanunda gerekse Borçlar Kanununda sigortacının bilgi verme ve karşı tarafı aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin özel bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, sözleşmenin görüşülme safhasında, taraflardan biri diğerinin çıkarlarını korumak için dürüstlük kurallarına göre kendisinden beklenen özeni göstermek zorundadır. Bu noktada madde ile sigortacı açısından doktrin ve yargı kararları da dikkate alınarak sözleşmeden veya dürüstlük kuralından kaynaklanan aydınlatma ve bilgi verme yükümlülüğünün doğacağı kabul edilmiştir.(TTK m.1423 gerekçesinden)

Yargı yetkisini, Anayasanın 9. Maddesine göre, Türk Milleti adına kullanan Mahkememizce, uyuşmazlık konusu hakkında, yapılan açık duruşmalar ve yargılama sonunda(Ay. m.141); toplanan/sunulan deliller,-------- kayıtları, poliçeler, emsal mahkeme kararları, ödeme dekontları, protokol, bilirkişi raporları, takip dosyası, Gebze 3. İş Mahkemesi' nin ------------ Esas sayılı dosyası, iddia ve savunmalar ile tüm dosya mündericatı incelenip hep birlikte değerlendirildiğinde; davacı/takip alacaklısının davalı/takip borçlusu hakkında sigorta poliçesine dayalı olarak takip başlattığı, davalı/takip borçlusunun tebliğ edilen ödeme emri üzerine takibe borca ve fer'ileri yönünden süresinde itiraz ettiği ve takibin durduğu, eldeki itirazın iptali davasının süresinde açıldığı, taraflar arasındaki ihtilafın sigorta poliçesinin meslek hastalığı teminatı yönünden 20.000,00 $ ile sınırlı olup olmadığı hususundan kaynaklandığı, 2010 yılında meslek hastalığına yakalandığı ve bu nedenle iş göremez hale geldiği tespit edilen davacının çalışanı ----------- tarafından yapılan gelir bağlama işlemi nedeniyle peşin sermaye değeri --------- tahsili istemiyle iş mahkemesinde açılan davanın 90.624,42 TL üzerinden kabulüne karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği, iş mahkemesi kararına istinaden ------- tarafından başlatılan takip nedeniyle Körfez İcra Müdürlüğünün -------- Esas sayılı takip dosyasına davacı tarafından 149.680,00 TL ödendiği, taraflar arasındaki protokol nedeniyle bu hususun ihtilaf konusu olmadığı ile taraflar arasındaki protokole göre davacı -------- tarafından Körfez İcra dosyasına ödenen bedelin davalı sigortadan tahsili ile başlattığı takip neticesinde davalı tarafça poliçe limiti meslek hastalığı yönünden 20.000,00 $ kabul edilerek 06/02/2013 tarihi itibariyle karşılığı 35.608,00 TL tazminat ve fer'ilerinin davalı tarafça 19/04/2016 tarihinde davacıya ödendiği, buna göre davacı çalışanı -------meslek hastalığına yakalanması nedeniyle oluşan riskin 2010-2011 vadeli poliçe kapsamında kaldığı hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı, dosyaya sunulan taraflar arasındaki poliçelere göre 2007-2008, 2008-2009 vadeli poliçelerde meslek hastalıkları sonucu oluşacak riskin herhangi bir sınırlama olmaksızın poliçe limitleri teminata dahil olduğu, ancak 2009-2010, 2010-2011 vade tarihli poliçelerde meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak riskin olay başı 20.000,00 $ ile sınırlı olduğu teminata dahil edildiği, sigortacı ve acentesinin, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirmesi, ayrıca poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklaması gerektiği, davacının işçisindeki meslek hastalığı riskinin -----------vadeli poliçe olduğu, bu poliçenin tanziminden önce sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri ve yeni gelişmeleri içeren yazılı bir bildirimin davalı ... şirketi veya acentesi tarafından davacıya verildiğinin iddia ve ispat edilemediği, bu nedenle davalı sigortacının sözleşmeden veya dürüstlük kuralından kaynaklanan aydınlatma ve bilgi verme yükümlülüğünü ihlal ettiği ve poliçe teminatı adı altında anılan meslek hastalığı riskine ilişkin olarak bu riskin olay başına 20.000,00 $ ile sınırlandırıldığına dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin ------------- Esas sayılı dosyasında da uyuşmazlığın riziko tarihi itibariyle geçerli olan ------------ tarihli poliçeden kaynaklandığı ve bu mahkemece de poliçe limitinin meslek hastalığı yönünden de 250.000,00 $ üzerinden değerlendirilmesine gerektiğine karar verildiği ve kararın 06/12/2016 tarihinde kesinleştiği hususu karşısında meslek hastalığı bakımından poliçe teminat limitinin şahıs başına 250.000,00 $ ile sınırlı olduğunu kabulünün gerektiği, davacı tarafça Körfez İcra dosyasına tazminat miktarı ve fer'ileri itibariyle ödenen 149.610,00 TL' den davalı tarafça kabul edilen asıl tazminat miktarı ve fer'ileri 58.850,41 TL mahsup edildiğinde davacının halen 90.759,59 TL bakiye alacağının bulunduğu, bu miktar itibariyle davalının takibe itirazının haksız ve yersiz olduğu, aksine bir sözleşme olduğu veya taraflarca vade belirlendiği iddia ve ispat edilmediği gibi icra takibinden önce davalı/takip borçlusu temerrüde düşürülmediğinden takip tarihine kadar işlemiş faiz talebinin yerinde olmadığı, davacının tacir olması ve taraflar arasında ticari ilişki bulunması----nedeniyle alacağa takip tarihinden itibaren ticari faiz-uygulanması gerektiği, Gebze 3. İş Mahkemesi kararı ve taraflar arasındaki 07/04/2016 tarihli protokol gereği daha önceden tespit edilmiş alacağın likit olması nedeni ile kabulle sonuçlanan kısım üzerinden davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi şartlarının oluştuğu(İİK m. 67/2) sonuç ve vicdani kanaatine(Ay. m.138) varılarak davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,

2-Davalı/takip borçlusunun, İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü'nün ----------Esas sayılı dosyasına vaki itirazının 90.759,59 TL asıl alacak yönünden İPTALİNE, kabulüne karar verilen asıl alacağa takip tarihinden itibaren ticari faiz uygulanmasına,

3-Kabulüne karar verilen alacağın %20 'si olan 18.151,91 TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Başlangıçta peşin olarak alınan 823,73 TL harcın ve icra takibi peşin harcı 757,09 TL'nin, alınması gerekli olan 6.199,79 TL harçtan mahsubu ile bakiye 4.618,97 TL karar ve ilam harcının davalı 'dan alınarak hazineye irat kaydına,

5- Davacının yargılama sırasında yapmış olduğu posta ve tebligat gideri 195,50 TL, bilirkişi ücreti 2.800,00 TL, olmak üzere toplam 2.995,50 TL yargılama masrafının, davacı davasında kısmen haklı çıktığından dava konusunun toplam değerinin kabulle sonuçlanan kısma oranı sonucu bulunan 2.937,00 TL yargılama masrafına, peşin harç 823,73 TL, eklenerek sonuç olarak 3.760,73 TL'nin davalı 'dan alınarak davacıya verilmesine, dava konusunun toplam değerinin redle sonuçlanan kısma oranı sonucu bulunan 58,00 TL yargılama masrafının davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Davacı yargılama sırasında kendini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 10.010,77 TL avukatlık ücretinin davalı 'dan alınarak davacıya verilmesine,
7-Karar kesinleştiğinde, HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi uyarınca artan gider avansının davacıya iadesine,

8-Karar kesinleştiğinde İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü'nün --------- Esas sayılı dosyasının merciine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2(iki) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer yada başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvurmak ve istinaf harç ve masraflarını karşılamak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolunun açık olduğu, istinaf dilekçesinde istinaf edilen hususlar ile nedenlerinin belirtilmesinin gerektiği, süresi içerisinde kararın istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ve infaz edilebileceği açıklanmak suretiyle açık duruşmada verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/02/2019
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.