+90 216 606 55 00

Ödenmiş Olan Senetler İçin Alacak Davası Emsal Karar

Ödenmiş Olan Senetler İçin Alacak Davası Emsal Karar içeriğine sitemizden erişebilir ve benzeri durumlarda hukuki destek için avukatlık ofisimize başvurabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ :ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ:17/02/2022
DAVANIN KONUSU:Alacak
MAHKEMESİ :MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ:06/09/2021
DAVANIN KONUSU:Alacak
KARAR TARİHİ:01/11/2022
KARAR YAZIM TARİHİ:01/11/2022


Tarafların İddia Ve Savunmalarının Özeti:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davacı vekili tarafından sunulan 28/02/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; Manavgat ... Koleji yöneticileri, eğitim alanında faaliyet gösterecek bir vakıf kuracaklarından bahisle bir kısmı öğrenci velisi bir kısmı öğretmen bir kısmı ise müvekkil gibi iş adamı olan, tanınmış kişilerden oluşan insanlara bilgilendirme yaparak, vakfa üye olacak katılacak insanlardan bağış topladıklarını, o tarihlerde müvekkil şirket yetkilisi olan ...'da vakıf üyesi olduğu için, kendi şirketi adına bağış amacıyla 13.03.2012 düzenleme tarihli dava konusu ettikleri senetleri düzenleyerek ... adına Manavgat ... Kolejine teslim ettiklerini, vakıfça başkalarından da bağış taahhütleri alındığını, alınan senetler ve çekler Medeni Kanunda belirtilen vakıf hükümlerine göre usulüne uygun toplanmadığın, bu şekilde çok sayıda mağdur bulunduğunu, birçoğu vakfa bağış olarak verdikleri çek ve senetlerin vakıf işlerinde kullanılmadığını sonradan öğrendiklerini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, amacın eğitim vakfı kurmak değil dolandırıcılık faaliyeti olduğunu, bu nedenle de müvekkilin banka aracılığı ile ödemiş olduğu senetler için alacak davası açmıştır.
Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 06/09/2021 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı ilamı ile; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 07/07/2021 tarihli 608 sayılı kararı gereğince mahkemenin ticaret mahkemesi sıfatının kalmaması nedeni ile dosyanın görevli ve yetkili Alanya Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 17/02/2022 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı ilamı ile mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli ve yetkili Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir
Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:

Dava alacak istemine ilişkindir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 07/07/2021 tarih ve 608 sayılı kararında; Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin Alanya ve Manavgat Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresi olarak belirlenmesine işbu kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği, Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 06/09/2021 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı ilamında ise yukarıda açıklanan karar uyarınca görevsizlik kararı verildiği anlaşılmaktadır.

6100 sayılı HMK’nın 1. Maddesinde mahkemelerin görevlerinin ancak kanunla düzenleneceği, görev kurallarının kamu düzenine ilişkin olduğu hükmü, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinde ise ticari davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinde görüleceği ve Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Ticaret Mahkemeleri arasındaki ilişkinin de görev ilişkisi olduğu belirtilmiştir. 6335 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/4. maddesinde ise, yargı çevresinde ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemelerine açılan davalarda görev kuralına dayanılmamış olması görevsizlik kararı verilmesini gerektirmeyeceği düzenlendiğinden yargı çevresinde asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde bir ticari uyuşmazlığın çözümü için asliye hukuk mahkemesine dava açılması halinde, mahkemece görevsizlik kararı verilmeksizin işin esasının görülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Dava açmanın maddi hukuk ve yargılama hukuku bakımından birtakım sonuçları vardır. Dava açmanın yargılama hukukuna ilişkin en önemli sonuçlarından biri davanın açılması anında görevli ve yetkili olan mahkemenin artık sabit hale gelmesidir (perpetuatio fori). Bu ilkeye göre sonradan ortaya çıkan değişiklikler görevi ve yetkiyi etkilemez. Bu çerçevede ortaya çıkan ikinci önemli sonuç da mahkemenin davayı inceleme zorunluluğunun doğmasıdır. Nitekim yasa değişikliklerinde dahi ayrı ve açık bir geçiş hükmü yoksa mahkemeler görevsizlik kararı vererek ellerinde derdest bulunan dosyaları yeni kurulan mahkemeye gönderemezler; bunlara bakıp sonuçlandırmak zorundadırlar.

Yukarıda açıklanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararında, yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği, görülmekte olan davaların devri ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu genel kurul kararının görülmekte olan davaların da devredilmesi gerektiği şeklinde yorumlanarak kapsamının genişletilemeyeceği, 01/09/2021 tarihinden önce açılan eldeki davada görevli ve yetkili mahkemenin (asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla) Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle davaya Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) bakılması gerekirken Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmediğinden görevsizlik kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.
H Ü K Ü M/: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1-Davaya Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) bakılması gerekirken Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK.nın 353/1-a, 353/3 maddeleri gereğince Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 06/09/2021 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,
2-Yargı yeri olarak Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlenmesine,
Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi. 01/11/2022
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.