+90 216 606 55 00

Sıra Cetveline İtiraz Emsal Karar

Sıra Cetveline İtiraz Emsal Karar içeriği sizlerle, Türkiye'nin alanında uzman avukatları ile hizmet veren firması FD Partners Hukuk Bürosu sizlerin hizmetindedir.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ :ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ:02/11/2022
DAVA:Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ :SERİK İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ:25/05/2022
DAVA:Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))
İSTİNAF KARAR TARİHİ:29/03/2024
İSTİNAF KARAR YAZIM TARİHİ :29/03/2024


Tarafların İddia Ve Savunmalarının Özeti: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı müflisten 3.565,90 TL bina vergisi ve kültür varlıkları katkı payı alacağının olduğunu, 6183 sayılı Kanunu'nun 21/son maddesi uyarınca müvekkilinin alacağının imtiyazlı alacak olduğundan 1. Sırada olması gerektiğini belirterek davanın kabulü ile, Serik İflas Müdürlüğü'nün ... İflas Esas sayılı dosyasındaki 4. sırada bulunan davacı idarenin alacağı imtiyazlı alacaklardan olduğundan sıra cetvelinin düzeltilerek 1. sıraya yazılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Serik İcra Hukuk Mahkemesinin 25.05.2022 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı kararı ile Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olduğundan mahkemenin görevsizliğine karar verildiği anlaşılmıştır.
Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinin 02.11.2022 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı ilamı ile mahkemenin görevsizliğine, görevli mahkemenin Serik İcra Hukuk Mahkemesi olduğuna karar verildiği anlaşılmış, her iki mahkeme arasında görev uyuşmazlığının doğduğu, sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir
Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:
Dava sıra cetveline itiraza ilişkindir.
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 235. maddesinde;
“Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren onbeş gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve ne nisbette katılması gerektiği konusunda 302 nci maddenin altıncı fıkrasına kıyasen onbeş gün zarfında karar verir.
İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen alacağına veya ona verilen sıraya itiraz ediyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.
Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu halde sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. Dava basit yargılama usulü ile görülür.
Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına taallük etmeyip yalnız sıraya dair ise şikayet yoliyle icra mahkemesine arz olunur” şeklinde sıra cetveline itiraz ve neticeleri düzenlenmiştir.
Somut olayımızda; dava dilekçesindeki anlatıma göre dava alacağın esas veya miktarına yönelik olmayıp sadece sıraya ilişkin olduğundan, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 235/4 maddesindeki açık yasal düzenleme uyarınca görevli mahkeme icra hukuk mahkemesidir.
Açıklanan nedenlerle davaya Serik İcra Hukuk Mahkemesi’nce bakılması gerektiği halde Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevli olduğu belirtilmek suretiyle görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmediğinden, Serik İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.05.2022 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına ve yargı yeri olarak Serik İcra Hukuk Mahkemesi’nin belirlenmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.
H Ü K Ü M/: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1-Davaya Serik İcra Hukuk Mahkemesince bakılması gerektiği halde davanın Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bakılması gerektiği belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK.nın 353/1-a/3 maddesi gereğince Serik İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.05.2022 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,
2-Yargı yeri olarak Serik İcra Hukuk Mahkemesi’nin belirlenmesine,
Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için dosyanın Serik İcra Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Alanya Asliye Ticaret Mahkemesine iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi.29/03/2024

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.