+90 216 606 55 00

Şirketin İhyası Konusu Emsal Karar

Şirketin İhyası Konusu Emsal Karar içeriği FD Partners Hukuk Bürosu ile sizlere sunuldu. Bu ve bunun gibi konular için uzman avukat desteğini almak istediğinizde bize ulaşabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2020/721 Esas
KARAR NO:2021/243

DAVA:Şirketin İhyası
DAVA TARİHİ:14/12/2020
KARAR TARİHİ:24/03/2021

Mahkememizde görülmekte olan Şirketin İhyası davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


DAVA: Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile, davacının yetkilisi olduğu ... Dış Tic Ltd Şti´nin 07/07/2014 tarihinde ticaret sicilden resen silindiğini, ancak söz konusu şirketin davalı tarafından TTK´nun Geçici 7.mad ön görülen usullere uyulmaksızın hukuka aykırı olarak terkin edildiğini, zira davalı tarafından usulune uygun bir bildirim yapılmaksızın terkin işleminin gerçekleştirildiğini, davalı tarafından ihyası istenen şirketi temsil ve ilzama yetkili davacı ... ...´ye usulune uygun bir bildirim yapılmadığını, davacının terkin öncesinde ihyası istenen ... Dış Tic Ltd Şti´ni temsile yetkili kişisi olduğunu, resen terkin tarihinden öcnce doğmuş bir alacak hakkının mevcut olup, ... dış Tic Ltd Şti ile ... ... şirketi arasında resen terkin tarihinden önce ticari bir sözleşme imzalandığını, imzalanan sözleşme gereğince ithalatçı ... şirketinin edimini en garantili ödeme şekli olan akreditifli ödeme sistemi ile yerine getireceğini taahhüt ettiğini, akabinde ihyası istenen şirket lehine ...AŞ´deki hesabına ihbar edilmek üzere, amir banka ... Bank tarafından akreditifin açıldığının banka tarafından ihyası istenen şirkete bildirildiğini, ancak ... Devletinin ihyası istenen şirket ile ilgili olmayan nedenlerden dolayı tavuk ithalatına karşı çıkması nedeniyle amir banka ... Bank´ın akreditiften vazgeçtiğini ...AŞ´ye bildirmesi üzerine akreditifin tek taraflı olarak iptal edildiğini, bunun üzerine amir banka ... Bank ve ...AŞ´ye ihyası istenen şirketin uğradığı zararların tespiti ve tazmini amacıyla ithalatçı ... ... Şirketine dava açılabilmesi için şirketin ihyası gerektiğini beyanla, davanın kabulü ile, ticaret sicilinden silinme işleminin iptaline ve şirketin ihyası ile yeniden ticaret siciline tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalıya usulune uygun davetiye gönderildiği, davaya cevap sunulmadığı görülmüştür.

DELİLLER VE GEREKÇE:

Taraflara usulune uygun duruşma günü tebliğ edilmiş olup, duruşmaya katılan davacı dosya içindeki beyanlarını tekrar etmiştir.

Davanın, sicilden terkin edilen ... Dış Ticaret Limited Şirketi´nin yeniden ihyası talebine ilişkindir.

Dosyanın tetkikinde; İhyası istenilen şirketin ...Ada ... Cad ... Blok ....Kat No:... .../... adresinde bulunduğu anlaşılmıştır. TTKnun 547/1 maddesinde "Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler." denilmekte olup, ihyası istenilen şirketin ikametgahının mahkememiz yargı alanı dışında ... Asliye Ticaret Mahkemesinin yargı alanında olduğu, bu nedenle mahkememizin TTKnun 547/1 maddesi gereğince şirketin merkezinin bulunduğu yer itibariyle yetkisiz olduğu anlaşılmakla; mahkememizin yetkisizliğine, 6100 sayılı HMK.nun 20. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip iki haftalık süre içerisinde müracat edilmesi halinde yetkili/görevli ... Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine, bu süre içinde müracaat edilmediği takdirde mahkememizce davanın açılmamış sayılacağına dair görüş ve kanaate ulaşılarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenler ve dosya içeriğine göre;

1-Davacının davasının Mahkememizin yetkili olmaması sebebiyle YETKİ NEDENİYLE REDDİNE,
2-Yetkili Mahkemelerin ... Ticaret Mahkemeleri olduğunun TESPİTİNE,
3-HMK 20. Maddesi uyarınca hükmün kesinleşmesine müteakip taraflarca 2 haftalık süre içerisinde dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi talep edilmesi halinde dosyanın ... Nöb. ATM´ye gönderilmesine, taraflarca 2 haftalık süre içerisinde dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesinin talep edilmediği takdirde davanın açılmamış sayılacağına karar verileceğinin ihtarına (ihtarat yapıldı)
4-Harç ve yargılama giderlerinin yetkili mahkemece nazara alınmasına,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 24/03/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.