+90 216 606 55 00

Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Haciz Yargıtay Kararı

Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Haciz Yargıtay Kararı detayına FD Partners Hukuk Bürosu web sitesinden erişebilirsiniz, incelediğiniz bu içerik hakkında bilgi için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

 19. Hukuk Dairesi         2016/10677 E.  ,  2016/15321 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki haciz kaydının kaldırılması hakkında kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin kabulüne yönelik olarak verilen kararın süresi içinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin finansal kiralama yolu ile kullandığı taşınmazın kiralayanın vergi borçları nedeniyle Yeğenbey Vergi Dairesince haciz şerhi konulduğunu, oysa finansal kiralamaya konu mallara haciz konulamayacağına dair düzenlemeler bulunduğnu bu nedenle haksız haciz şerhlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Davalı... Vergi Dairesi Başkanlığı vekili, diğer davalı ... Şirketinin vergi borçları nedeniyle haciz şerhi işlendiğini, şerhin tamamen yasalara uygun olduğunu bu nedenle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı ...Ş. vekili ise, taksitlerini muntazaman ödeyen davacıya bahsi geçen gayrımenkulun devri gerekirken vergi dairesinin yasaya aykırı bir şekilde haciz şerhi işlemesi üzerine devrin yapılamadığını, ancak müvekkilinin idarenin kusurundan dolayı sorumlu tutulamayacağını bu nedenle kendileri yönünden davanın husumetten reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacı ile davalı arasında akdedilen sözleşme gereği hacze konu gayrımenkulun tapu kaydına şerh konulduğu, kiracının sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunun kalmadığına, bu durumda davacının adı geçen taşınmazı üzerine devralma hakkının doğduğunu, dolayısıyla vergi dairesince yapılan haczin haksız olup kaldırılması gerektiği gerekçesiyle her iki davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekillerince ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ...´nın temyiz itirazlarının REDDİNE,
2-Davalı ... şirketinin temyizine gelince; davalı şirket finansal kiralamaya konu taşınmaza haciz işlemi yapmadığı gibi, kira bedellerinin ödenmesinden sonra taşınmazın davacıya devrine itirazda da bulunmamıştır. Bu durumda finansal kiralayan konumundaki davalı yönünden, davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile bu davalı yönünden de kabul kararı verilmesi doğru olmayıp hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,peşin harcın istek halinde iadesine, 30/11/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.