+90 216 606 55 00

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Emsal Karar

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Emsal Karar içeriğimizi siteden inceleyebilir ve hukuki olarak profesyonel bir destek almak isterseniz FD Partners Hukuk Bürosu'na sitesinde yer alan numaralardan ulaşabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
40. HUKUK DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
DOSYA NO: 2019/313
KARAR NO : 2019/726
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 26/10/2017
NUMARASI : 2017/5530 D.İş
DAVANIN KONUSU: Sürekli İş Göremezlik Tazminatı
KARAR TARİHİ : 16/12/2019

İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yukarıda yazılı değişik iş karar sayılı kararı ile saklanmasına karar verilen Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin 29/09/2017 gün 2017/İHK-3770 sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla; re’sen dikkate alınabilecek hususlar ayrık olmak üzere istinaf talep ve gerekçeleri ile tarafların ileri sürdükleri iddia ve savunmalar esas alınmak sureti ile dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Başvuran ... vekili dilekçesinde özetle; davalı ... şirketi tarafından trafik sigortası ile teminat altına alınan ... plaka sayılı aracın 07/09/2013 tarihinde karışmış olduğu trafik kazası neticesinde araçta yolcu olarak bulunan davacının yaralanarak malul kaldığını belirterek sürekli iş göremezlik tazminatı talebinde bulunmuştur. Davalı vekili davanın reddini talep etmiştir. Uyuşmazlık Hakem Heyetince; 139.822 TL tazminattan yapılan ödemenin mahsubundan sonra kalan 44.482 TL maluliyet tazminatının davalı taraftan tahsiline dair verilen karara davalı vekilinin itirazı üzerine İHH tarafından itirazın reddine karar verilmiştir. Karara karşı davalı vekili; müvekkili şirket tarafından aldırılan medikal rapora göre hükme esas alınan maluliyet raporunda belirlenen oranın olması gerekenin çok üzerinde olduğunu, hatır taşımasına ilişkin indirim yapılmadan hüküm kurulmasının hatalı olduğunu belirterek istinaf başvurusunda bulunmuştur. Dava, 07/09/2013 tarihinde gerçekleşen trafik kazasından kaynaklanan maluliyet tazminatı istemine ilişkindir. Hükme esas alınan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 19/06/2017 tarihli raporda davacının maluliyetinin %58 olarak hesaplandığı, maluliyet oranının, kaza tarihinde yürürlükte bulunan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre belirlendiği, davalı tarafça ibraz edilen medikal raporun geçerli yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bir rapor olmayıp UHH'nin kararına dayanak olan raporun bu haliyle hükme esas alınmasında isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, bu yöne ilişen istinaf itirazları yerinde değildir. Hatır taşıması indirimine ilişkin itirazın değerlendirilmesine gelince; davaya konu kazada aynı araçta yaralanan dava dışı ... tarafından davalı ... şirketine yapılan başvuru neticesinde İtiraz Hakem Heyetince verilen 09/02/2017 tarih 2017/İHK-461 karar sayılı kararda, araçta bulunan kişilerin birlikte gezmeye gittikleri gerekçesiyle hatır taşıması indirimi yapılmasını gerektiren koşulların mevcut olmadığına hükmedilmiştir. Bu karar davalı ... şirketine karşı güçlü delil teşkil etmekte olup bunun aksi (hatır taşıması yapıldığı) davalı ... şirketi tarafından somut delillerle ispatlanamamıştır.Bu durumda yapılan yargılamaya, toplanan delillere, dosya içeriğine, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

KARAR:Yukarıda açıklanan gerekçe ile;1- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b/1 maddesi hükmü uyarınca davalı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,2-6728 sayılı Yasa'nın 36. maddesi ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı 1 sayılı Tarifenin A) Mahkeme Harçları başlıklı bölümünün III- Karar ve ilam harcı başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (a) bendi gereğince harç alınmasına yer olmadığına, davalı tarafça yatırılan istinaf karar harcının İADESİNE,3-İstinafa başvuran tarafça yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,4- Artan gider ve delil avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine, 5- İstinaf aşamasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 362/1-a maddesi gereğince kesin olarak oy birliği ile karar verildi. 16/12/2019

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.