+90 216 606 55 00

Tazminat Emsal Karar (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)

Tazminat Emsal Karar (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) içeriği sitemizde sizlerle. Hemen bu içeriği inceleyebilir ve benzeri hususlar için hukuki destek almak adına bize ulaşabilirsiniz.

T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
BURSA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2020/83 Esas
KARAR NO : 2020/326

HAKİM : ... ...
KATİP : ... ...

DAVACI : ... -
VEKİLİ : Av. ... -
DAVALI : ... - ...
DAVA : Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 25/02/2020
KARAR TARİHİ : 21/07/2020
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 22/07/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


DAVA:

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Davalının Kayıhan Mh.'de 3. sınıf erkek berberi olan Makas 16 Erkek Kuaför Salonu isimli iş yerinin camında ve içinde saç kesiminin 10,00 TL'ye, sakal traşının 5,00 TL'ye, yıkama 5 TL'ye, fönün 5 TL'ye yapıldığı yönünde reklam levhaları, afiş ve etiketlerinin olduğunun tespit edildiğini, bununla ilgili olarak 16.01.2019 tarihinde bursa 2. asliye ticaret mahkemesi'nin 2019/37 E. Numaralı dosyası ile dava açtıklarını, ancak müvekkili odanın denetim elemanlarının yapmış oldukları tespitlere göre davalının hukuka aykırı eylemlerini Makas 16 Erkek Kuaför Salonu isimli iş yerinin Sakarya Mh. Kıbrıs Şehitleri Cd. No:30 Aydemir İşhanı Giriş Kat'da açmış olduğu 2. Şubesinde de devam ettirdiğini, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından yayınlanan 2019 yılı fiyat tarifesinde ise 3. sınıf berber salonları için en yüksek saç traşı fiyatının 30,00 TL, sakal traşı fiyatının 15,00 TL, saç yıkama- fönün ise 15 TL olabileceği belirtildiğini, TTK'nın 56/3 maddesi uyarınca "Esnaf odalarının üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer mesleki ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşları ile kamusal nitelikteki kurumların da haksız rekabetin tespiti, men'i ve maddi durumun ortadan kaldırılması için etkili olan araçların ve malların imhasını talep etme haklarının bulunduğu" belirtildiğinden müvekkili odanın dava ehliyetinin olduğunu, haksız rekabet olgusu 6102 TTK 'nun 55 maddesinde düzenlendiğini, ticari ilişkiler ve bu ilişkilerin yansıması olan rekabet, sadece yazılı kurallar ile düzenlenen bir alan olmayıp bu konuda o meslek dalına ilişkin örf ve adet ile mesleki etik kurallarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, bu noktada Oda tarafından düzenlenen fiyat tarifesinde 3. sınıf berberler için düzenlenen saç kesme, yıkama, sakal tıraşı gibi hizmetlerin eski tarifeye göre dahi yaklaşık % 60-70 gibi indirimli bir fiyatla verildiği görüldüğünü, öncelikle iş bu davanın Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/37 E. numaralı dava dosyası ile birleştirilmesine, birleştirilecek dosya üzerinden devam eden yargılama sonunda davalının Kayıhan Mh. Kirişçikızı Sk. 3 C 1 Osmangazi/BURSA ve Sakarya Mh. Kıbrıs Şehitleri Cd. No:30 Aydemir İşhanı Giriş Kat Osmangazi/BURSA adreslerinde bulunan Makas 16 Erkek Kuaför Salonu isimli iş yerlerinin içinde, camında, girişinde yol üzerinde bulunan fiyat, pankart, etiket, basılı reklam ürünlerinin, etiket, tabela ve levhaların haksız rekabete dayalı olarak haksız fiil teşkil ettiğinin tespiti ile menine, yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:
Davalıya usulüne uygun tebligat yapıldığı ancak cevap dilekçesi sunmadığı görülmüştür.

KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ NİTELENDİRME:

Dava; haksız rekabete ilişkin tazminat davasıdır.
Bilindiği üzere, davaların birleştirilmesi başlıklı 6100 sayılı HMK.nun 166. Maddesi gereğince " (1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.

(2) Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, bununla bağlıdır.
(3) Birleştirme kararı, derhâl ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir.
(4) Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır
(5) İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da bu madde hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu hâlde istinaf incelemesi, birleştirilen davalarda uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi dairesinde yapılır." Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/37 esas sayılı ile işbu dava dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu, biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek olması sebebiyle bağlantı olduğu anlaşıldığından, birleştirme kararı verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlere,
1-Mahkememize ait 2020/83 esas sayılı dosya ile Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/37 esas sayılı dava dosyaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan dosyaların birleştirilmesine, yargılamanın birleşen Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/37 esas sayılı dava dosyası üzerinden yürütülmesine,
2-Yargılama harç ve giderlerinin birleşen dava dosyasında hüküm altına alınmasına,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı yanın yokluğnuda esas hükümle birlikte İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.21/07/2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Kiracıyı Çıkarma Sebepleri
    Kiracının herhangi bir nedenle kiralık mülkten yasal olarak çıkarılmasına tahliye denir. Kira sözleşmesinin feshi birçok farklı nedene dayanabilir. Bu nedenler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
  • Sosyal Medyadayız!
    Size daha yakın olabilmek için artık sosyal medyadayız. Haberin detayında hesaplarımızın tümünü görebilirsiniz.
  • İcra Takibine İtiraz
    Alacaklı borçlu için ödeme talebi oluşturarak icra dairesine başvuruda bulunur. Sunmuş olduğu deliller ile icra takibini kısa sürede başlatabilir.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.