+90 216 606 55 00

Trafik Kazası Sonucu Araç Hasarı Yargıtay Kararı

Trafik Kazası Sonucu Araç Hasarı Yargıtay Kararı içeriğine Fd Partners Hukuk Bürosu'nun kurumsal sitesinden ulaşabilir ve benzeri durumlarda avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

4. Hukuk Dairesi         2021/20376 E.  ,  2022/5342 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının kabulüne dair verilen kararın davalı ...Ş. vekili tarafından süresi içinde temyizi istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

K A R A R

Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç hasarı nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece hükmüne uyulan Dairemizin 04/02/2019 tarih, 2016/3933 Esas ve 2019/796 Karar sayılı ilamında özetle; davacının araç mahrumiyetine ilişkin tazminat talebi, ... Genel Şartları ve poliçe özel şartları uyarınca trafik sigortası teminatı kapsamında bulunmadığından, dolaylı zarar mahiyetinde olan araç mahrumiyetine yönelik istemin davalı ... yönünden reddine karar verilmesi; davacının aracında oluşan değer kaybının, aracın marka ve modeli, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, hasarının nitelik ve niceliği vs. gibi hususları gözetip, kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki hasarsız 2. el piyasa rayiç değeri ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark şeklinde hesaplanması; tespit raporundaki hasar bedeli ve araç değer kaybı hesaplamalarının da irdelenmesiyle, 22/07/2015 tarihli raporla tespit raporu arasındaki çelişkiyi giderecek biçimde hasar bedelinin ve araç değer kaybının belirlenmesi için rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gereğine değinilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; davanın kabulü ile hasar bedeli ve değer kaybı zararı olarak 14.064,02 TL'nin davalı ... için dava ve diğer davalı için kaza tarihinden işleyecek ticari faiziyle birlikte müteselsilen tahsiline; ikame araç bedeli olarak 750,00 TL'nin dava tarihinden işleyecek ticari faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ...Ş. vekili tarafından, ikame araç bedeline (750,00 TL) ilişkin tazminatla sınırlı olarak temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla mülga 1086 sayılı HUMK'un 427. maddesinde öngörülen temyiz kesinlik sınırı 01.01.2021 tarihinden itibaren 4.270,00 TL'ye çıkarılmıştır.
Somut olayda; davalı ... diğer maddi zararlarla birlikte 750,00 TL'lik ikame araç bedelinden de sorumlu tutulmuş; davalı ... vekili, anılan biçimde verilen hükmün diğer bölümlerini temyiz etmediği için hükmedilen tazminatlar (hasar bedeli ve değer kaybı tazminatı) kesinleşmiş olup, davalı vekilince sadece 750,00 TL'lik ikame araç bedeline ilişkin hüküm temyiz edilmiştir. Davalı vekilinin temyize konu ettiği tazminata (750,00 TL.) ilişkin karar, anılan tarihten sonra verildiğinden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece karar verilebileceği gibi 01/06/1990 gün 3/4 sayılı YİBK uyarınca Yargıtay'ca da karar verilebileceğinden, davalı vekilinin, temyiz isteminin bu yönden reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin temyiz isteminin, mahkeme hükmünün belirtilen yönden kesin olması nedeniyle REDDİNE; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş.'ne geri verilmesine 21/03/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.